Untitlede-Paper |

sqLkkkZ fkukkuohuLkLke [qtxe{kt kskLkku kqo knw{ke Mkkku rs

(Mktkkkk khk) sqLkkkZ,kk.hh sqLkkkZ fkukkuohuLkLke kk kk. h0 swkELkk hkus kuu {kkLk kk yksu Mkkhu 9.00 fkfu khu WkusLkk [u {kkkhe Y kE nke. sqLkkkZ fkukkuohuLkLkk [qtxe stk{kt kskLkku rs kku Au yLku fkutkuMkLkk kMkLkLkku ytk ykku Au. h0 kuzo...Continue

kwshkk{kt w{keyku {kxu {kk 0.1k xfk ksux !

(Mktkkkk khk) kkteLkkh,kk.22 kwshkk rkLkMkk{kt Mkk{krsf Lk yLku yrfkhekk rkkLke {ktkeLke [[ko{kt kk ukk khkMk kMkweLk uu skwt nkwt fu, kwshkk Mkhfkh MkkiLkku Mkkk, MkkiLkku rfkMk sue kkku fhu Au khtkw khu k ykkkLke kk yku kku y{ fhk{kt k...Continue

fuhkuMkeLkLkk Aqxf u[kfkhkuLkk fr{Lk{kt 40 kiMkkLkku khku

y{kk,kk.h1 hks{kt fuhkuMkeLkLkk hh nh Wkhktk Awxf u[kfkhkuLku {kk fr{Lk{kt exh eX 40 kiMkkLkku khku fhkLkku rLko fkuo Au. nuke yk fr{Lk exh eX 6h kiMkk fhk{kt ykwt Au. hks MkhfkhLkk fkk ykhku {tke LkerkLk kxuu yk rLkoLke qr{fk ykkkk skwt fu, hks{kt...Continue

khekkuLkwt yLkks fkkkhLkk kku ukkheykuLku khku Au

kkteLkkh, kk.h1 y{kk nuhLkk rhkkwh rkLkMkk {krMkkhLkk khkMk kMkweLk uu ykshkus rk rkk, yLLk yLku Lkkkrhf kwhXk rkkLke {ktkeyku khLke [[ko{kt kk ukkt skwt nkwt fu, kwshkkLkwt kwhXk ktk yu xk[khLke ktkkuke Mk{kLk Au. khekkuLkk {kkuke [qt...Continue

WMkku-k{kk kt fhku Lku rkfku {kxu hke WMk kuu

(Mktkkkk khk kkteLkkh,kk.h1 kwshkk rkLkMkk k]n{kt rk rkkLke {kke khke [[ko{kt kqo rkke Lkukk rfkMkn kkurnu MkhfkhLku ykzu nkku ukk fnwt fu, rkLkwt wt fhwt nku kku kk WMkku k{kk kt fhku yLku knuk rk kuku qxkkt rkfkuLke rLk{qf {k...Continue

xuxLke khekk{kt kuxMkyuk khk [kuhe

y{hue,kk.h0 rkf fu suLkwt Mk{ks{kt w {kLk Au. Mk{ks rkfku kkMkuke Mkkhk MktMfkhkuLkk Mk[LkLke ykk hku Au. rkfku kkfkuLkwt r zu Au kuyku kkfkuLku khtke s Mkkhk MktMfkhkuLkwt Mk[Lk fhu Au suke yu kkf {kuxku kE kkukkLkk {k-kkk zeku kkk yLkuLkwt {kLk-MkL{kLk M...Continue

y{kk{kt kkeLke kELkku khk efus kkLkwt {k 3k xfk...!

(Mktkkkk khk) y{kk, kk.h0 {kuxkkkLkk kufkuLke krMkk fu fwxu fnku yue nku Au fu ku{Lkk hLkk Lk fu kkeLke kELk{kt efus nku kku xktfe ke kE suLkk zhke kwhtk s hekuh fhkkk nku Au. khtkw BwrLkrMkkk fkukkouhuLkLke kkeLke kELk{ktke fu Lk{ktke kke xkf...Continue

hk{kt rkf kLkk {kxuLke xux-hLke khekk MktkLL

y{kk, kk.20 rk rkk khk W[kh {kr{f rkfkuLke rLk{qtf {kxu xux-2Lke khekkwt yksu ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. yk khekk{kt y{kk MkuLxh khke ytkrsk 8000 fhkk w rkkeoykuyu khekk ykke nke. khekk Mktkqoheku ktrk{ Mktkk kkkt rk rkk khk nkfkhku yL...Continue

sqLkkkZ {LkkkLke [qtxe AqxkAkk rntMkkLkk kLkkku [u MktkLLk : kkke 60 xfk {kkLk

(Mktkkkk khk) sqLkkkZ, kk.h0 sqLkkkZ fkukkuohuLkLkk fw h0 kuzoLke 60 kuXfku {kxu yksu Mkkh{kt {kkLkLkku kht kku nkku. Mkkhu 8.00 fkfu Y kuwt {kkLk Mkktsu k.00 fkfu rntMkkLke Aqxe AkE xLkk yLku A{fk [u yufthu ktrkkqo heku MktkLLk kwt nkwt. {kkLk k...Continue

kkrfMkkLkLkwt zurkuLk ykske ku rMk {kxu kwshkkLkk kMku

(Mktkkkk khk) kkteLkkh,kk.20 rhhLx kusuxLkk ykMk {kxu kkrfMkkLkLkwt zurkuLk ykke fku Mkku{khu y{kkLke {wkfkku yke hkwt Au. rhh Lx Wkhktk keykhxeyuMk kusux ru k yk kkrfMkkLke zurkuLkLku rMk]k heku Mk{kLkku kMk fhku, ku{ Mkqkku sk...Continue

Gujarat


sqLkkkZ fkukkuohuLkLke [qtxe{kt kskLkku kqo knw{ke Mkkku rs
kwshkk{kt w{keyku {kxu {kk 0.1k xfk ksux !
fuhkuMkeLkLkk Aqxf u[kfkhkuLkk fr{Lk{kt 40 kiMkkLkku khku
khekkuLkwt yLkks fkkkhLkk kku ukkheykuLku khku Au
WMkku-k{kk kt fhku Lku rkfku {kxu hke WMk kuu
xuxLke khekk{kt kuxMkyuk khk [kuhe
y{kk{kt kkeLke kELkku khk efus kkLkwt {k 3k xfk...!
hk{kt rkf kLkk {kxuLke xux-hLke khekk MktkLL
sqLkkkZ {LkkkLke [qtxe AqxkAkk rntMkkLkk kLkkku [u MktkLLk : kkke 60 xfk {kkLk
kkrfMkkLkLkwt zurkuLk ykske ku rMk {kxu kwshkkLkk kMku
zkuhkLke n{k {Ms{kt kkueMk hk nuX Lk{k kZk{kt yke
kkfkh kerzkkLke ske kku kkzk ku kuo 64 {rnkykuLku Mkhfkhe Mknk
Mkhus-swnkkwhk{kt xkkrhkykuLke keAw kUk yLku xkRkh kUk Mkr
Mxuw ykuV wrLkxe kuusux {kxu kkohe {tsqhe ue sYhe Lkke !
kkf e{k{kt er{{Lkk h khe {kue Mkhfkhu [Lk tk fkuo
zkuhk kkueMk ftxku Y{{kt {fekuo LkLkk{ku VkuLk : y{kk{kt 7 skyu kkuBk zkfk k
y [wzkMk{kLku khk Vhs kh uk hk MkhfkhLke ee tze
es yLku rLks [kuhe{kt Mktzkukuk kskLkk {tkeyku Mkk{u fkUkuMkLkk ukku
u k{u kLku kfzku kku wt fkuxo{kt hsq fhku ? : fkuxuo ykfhe xefk fhe
S.yuMk.ke.Mke.Lkwt 304 fhkuzLkwt kh[qh fkiktz uhkwt: kuLkLkwt rhku{uLx fhkwt Lkke
rkLkMkkLkk khuke
kwshkkLke yL hkku fhkkt eshkuLkk k khu [qfu Au
hkLkk k{k{ Mkhfkhe f{o[kheyku fke ke kh fhe Vhs ku
s{eLk {krfLke {tsqhe rLkk kfk s{eLk MktkkLk fhe fk Lkn
kh[qh [o{kt Mkhfkhu kuLkLkwt rhku{uLx fwO Au
GSPCLkk nex{kt k[khLke kq : kh[qh [o s 304 fhkuz !
rkrk MkkuLk rMkLku{kLkk fBkkWLz{kt [kufekhLkwt kwt fkke nk
khekkuLkk {ku k hk{kt k nh VurhkLke hkuS AeLkkLkku fkhMkku
nkrV Mkkku {wkfkk fhe Mk{koLk ykkk k irfLke hkfzLke {ktk
kukxeo xufMkLkk k0 nhLkk rkku uE kufku VVze QXk : yktkuLkLke [e{fe

National


rknkh suLkk fueykuyu fuMkh MMke yLku nzkke rnekMkeykuLkk r Ske ek
k[khe ssLku hk ykkk k khkLkk k kqo {w Lk{qkyku Mkk{u sMxMk fkswLkku ykkuk
LkhuL {kueLkk kkkn Mk{khkun{kt 17.60 k Yrkk [o kk nkk !
uh{kt Ehku Mkk{u hkuk yLku ykkuLkku rMVkux
wt SPG rnLw MktkXLk kLke kwt Au ?
kwshkk nMkk qe kk k {w^VhLkkh kku k s nu
ksk u {wM{kuLkku rkMk e kku Au : Lks{kLkku kku
sB{w fk~{eh{kt fkUkuMk-yuLkMke kXktLkLkku ytk
kqo wkeyu Mkhfkhu ssLku nkEfkuxo{kt rLkwk fko nkk
kkk nMkkLke MktMk{kt kqts : rkkLkku kufykWx
Lkktk{kt k[khLkk fkswLkk ykkukkuke MktMk{kt nzftk
fk~{eh{kt yuf yfM{kk{kt Mkkk kykuLkkt {]w rLkkk
Lkki{kt {rnkLke nkLkku ykhkuke Mkewhexe kkzo zkkku
hksMkkLk{kt rk wke kh kkfkh fhe fqk{kt VUfe ee
LkhuL {kueLkk kkkn Mk{khkun{kt 17.60 k Yrkk [o kk nkk !
uh{kt Ehku Mkk{u hkuk yLku ykkuLkku rMVkux
wt SPG rnLw MktkXLk kLke kwt Au ?
kwshkk nMkk qe kk k {w^VhLkkh kku k s nu
ksk u {wM{kuLkku rkMk e kku Au : Lks{kLkku kku
sB{w fk~{eh{kt fkUkuMk-yuLkMke kXktLkLkku ytk
fwkk xf kk{Lku kkih ykkkku 8 keo kkf
{wtkE-y{kk kwux xuLk kusux {kxu yk fkukkuohuLkLke h[Lkk fhku
kkfkhLke xLkkykuLku WAkk{kt rMkufxe yuku[ fkt Mkwe ???
{kue furkLkux{kt kkukkk VuhVkh
ktukuh{kt {kMkq{ kkrfk Mkkku wf{oLkk kku kufhkukLkku qfkku kk{we
kkk{kt rLkkouk LkkkrhfkuLke LknkrLk Mkk{u ykukk{kLke [e{fe
{wtkE : rkLkuMk R{khk{kt ek ykkke yufLkwt {kuk
kkteS kku rkke nkk ! yYtke hkuLkwt rkkMk rkLk
wuLkLkk nkR kukke yuh RLzk yLku sux qh hnuu
{urLk r{kLk Vqtfe {hkkLkk ynukLku nu y{urhfkLkwt Mk{koLk

Sports


rs Mke [qfku : kuzoMk xuMx hku{kt[f kkk{kt

tzLk, kk.h0 {whe rs (9k)Lke zkf ErLktkLke {ke khku kzfku kk Akkt h00 fhkk khu ez {uk{kt MkVkk {ue nke. [kukk rMku khku 4/169ke ykk h{kk fkkLk kuLke (19) Mkkk hLk W{uhe ykWx kku nkku. khu Mxwyxo rkke kkwt kukk rLkk s kuurLk khk Vkuo n...Continue

kkMfhLku keMkeMkeykE{ktke fko{wfk fhke Mkwe{ fkuxo

Lke rne, kk.19 Mkwe{ fkuxo kqo khke fkkLk MkwrLk kkMfh kkMkuke keMkeMkeykELkk ytkrh{ ykLke skkkhe khk E ee Au. kkMfhLku ykEkeyu Mktktrk ]rkyku {kxu kkuzoLkk ytkrh{ yk kLkkkk nkk knue sqLku ykEkeyuLke Mkkk{e xwLkko{uLx Mk{kk kk kk Lkk...Continue

.ykrfkLkk MkknrMkf zefuh kk keS xuMx hku{kt[f kkk{kt

kku, kk.19 .ykrfkLkk MkknrMkf zufuhuLkLkk fkhu yku h{kE hnue k{ xuMx hku{kt[f kkk{kt knkU[e kE Au. 370 hLkLkk ktf Mkk{u etfkyu [kukk rMkLkk ytku yuf rfuxu 110 hLk kLkkk. kuLku nsw h60 hLkLke sYh Au. yLku kuLke Lk rfux kkfe Au ykkefku {u[Lkku ytrk{ rMk Au....Continue

wLkuhfw{khLke A rfux #uLz yku ykWx 319

tzLk, kk.19 LkkEx ku[{uLk tfux (kk)ke yoMkeLke {ke #uLzu 319 hLk kLkke khk kh LkSe MkhMkkE {ue Au. wLkuh fw{khLkk khkx Mkk{u kuuLMk (110) rMkk #uLzLkk k{k{ xku[Lkk kuxMk{uLkku rLkV kk nkk. wLkuhu ELkk{kt fw 6 rfux zke nke. yk Wkhktk {kunt{ {eyu...Continue

khk Mkk{kL ͽzkLku {kuxwt MYk ykku Au : kuLk

tzLk, kk.17 #uLzLkk kqo fkkLk {kEf kuLku fkwt fu, hrL zu yLku suBMk yuLzhMkLk [u [[k kfhkh Mkk{kL ͽzkke khu fE Lkke kkk khk huwt xe{Lkwt kLk nxkkLkk kMk{kt kuLku {kuxwt MYk ykke hkwt Au kuLku fkwt fu, yk kkuzwt Lke yLku w: Au fu khku yuLzhMkLkLk...Continue

LkkLke nkk{kt kuuLMkLkku Vkuxku ykkhku{kt

tzLk, kk.17 #uLzLkku xku[Lkk{ktfLkku kuMx{uLk kihe kuuLMkLku xe{Lkk fku[ kexh {qMkou [uke ykke Au fkh fu, yk ukze k{ xuMx {u[ Mk{kk kk kk Lkkurx{Lkk kk{kt LkkkLke nkk{kt zkkku nkku.rkrx ykkhu kuuLMkLke ku Vkuxku kke Au. su{kt kuu xe xo kunhe Lkke y...Continue

zwr{LkeLke yLk{ Mke .ykrfk 9 rfuxu zefuh 4kk

kku, kk.17 zwr{LkeLke yLk{ Mke kk .ykrfkyu Lk rfuxu 4kk hLkLkku kkurktk sw{ku LkkUke kkukkLke k{ ErLktk zefuh fhe Au. ke rMkLkk ytku etfkLkku Mfkuh rLkk rfuxu 30 hLk nkku. zefkuf (k1) yLku zwr{Lke [u Mkkk{e rfuxuLke 1h4 hLkLke kkekhe kE. Mfkuhkkuzo ...Continue

khkLkku Lkkku kht

tzLk, kk.17 kuzoMk kku Y kue keS xuMx{k khku Lkkku kht fkuo Au. #uLzu xkuMk SkeLku knuk rVzk fhkLkku rLko fkuo nkku. su{kt kuLkk zke kkuhkuyu Yykkke s kLkkh kkurtk fhe nke. rh Lk (7) Vhe yufkh rLkV kku nkku. ku yuLzhMkLkLke kkurtk{kt ykWx ...Continue
kkfe Ehkuu yuf s rMk{kt 100 kkkkMkeykuLku hnUMke Lkkk
Jul 23, 2014
khk yLku y{urhfk [eLke r{MkkEkuLke huLs{kt zkUkVUk h1-zeke khu khku
Jul 23, 2014
kuuMxerLkLk {rnkLke Ehku khk yxfkk
Jul 23, 2014
kkk : wunLke uheyku{kt kkuLkk Zk khu nhku kufkuLke nw{kLkk ke rnshk
Jul 23, 2014
kkfkuLkk nkhk nwe kMkLk khk kkk{kt kuuMxerLkLkkuLkwt rLkftLk he
Jul 23, 2014
khke {qLkk zku.nLku y{urhfk{kt rfzLke-fuLMkh rhMk[o kuku zuk{uLx yukuzo
Jul 23, 2014
kkkLke qnk{f MkwhtkkuLku kue fkZkwt Ehku : n{kMkLkk fuxkf Mkkkkhku Lkx
Jul 22, 2014
rLk{ku kkuzLkkhk wkLkku yLku {rnkyku kh EhkLke MkkkkkykuLke w MkkkE
Jul 22, 2014
Rrs{kt fuLMkh yu hkukLkk eoykuLke Mktk{kt khku
Jul 22, 2014
fk~{eh{kt yuf yfM{kk{kt Mkkk kykuLkkt {]w rLkkk
Jul 22, 2014
kskLke Skke {wM{ hksfkh k{ kE kwt : ykuf Mk
Jul 22, 2014
rk fk~{eh kku kkkke kh EhkuLkk nw{kyku r rhku oLk
Jul 22, 2014
ykku khk khV yk{f kLkwt s kzu : Vhe nkrV MkELkku kerkMk
Jul 22, 2014
{tke k khke Lkkhk hkuyu ykwt hkSLkk{wt
Jul 22, 2014
fkUkuMk{kt qftk : yuf Mkkku [kh hkku{kt LkukkykuLke kkkk
Jul 22, 2014
kkuMLkLk {wM{kuLke Mkk{qrnf fkhku{ktke kku fkZe h0 kuo yk kE Lk{ku sLkkk
Jul 22, 2014
Rrs{kt fuLMkh yu hkukLkk eoykuLke Mktk{kt khku
Jul 21, 2014
yu{yu[-17 : hrkyu ykukk{kLku kuz MksoLkkkeLku kku skk ykku
Jul 21, 2014
rLk{ku kkuzLkkhk wkLkku yLku {rnkyku kh EhkLke MkkkkkykuLke w MkkkE
Jul 21, 2014
nkEVk{kt 16 kuuMxerLkLkkuLke hkfz
Jul 21, 2014
kkkLkku {]wyktf 370Lku kkh : w rhk{ {kxu Mktwk hkxMktLkk zkLkwt u{kt ykk{L
Jul 21, 2014
kkkLke qnk{f MkwhtkkuLku kue fkZkwt Ehku : n{kMkLkk fuxkf Mkkkkhku Lkx
Jul 21, 2014
{urLk r{kLkLkk k{k{ {]kunku ykkkke rkuneyku E kk
Jul 21, 2014
{uMkfku{kt Mkku^x zfLke xee nuhkk kh rkkt kku
Jul 20, 2014
efheLku ykELMxkELk kLkkkLkk [h{kt ke kLk rnxh
Jul 20, 2014
ykukk{kLke r{kt yVkrLkMkkLk kufkktrkf nMkktkh {kxu kikh
Jul 20, 2014
yktkhhkxe kkkMk fhku : ykukk{k
Jul 20, 2014
h{kLk{kt fMkhk fhe [wMk hne fk
Jul 20, 2014
~fhu kikkLkk fkofkko fkLkqLkke k[k Mkkeh nkukLkku kku fhu
Jul 19, 2014
kqk ykuo ee Au yurLkLke kMkehku snks{ktke knkh uE hkku nkku
Jul 19, 2014
Untitled
Gujarat Today. Powered by : Infosoul Systems.