Untitlede-Paper |

yuf fk zk fhLku [kh ko kqo : Lkk 1000 fhkuz nS {nkXkkuLkk Mkft{kt..!

(u Mki) y{kk,kk.13 ko h010Lkk ykhtu nuhLkk k{k{ fkux rMkkh kkk {wrM{ rMkkhku{kt kufkuLku yuf fk zk Yrkk fhkLke k[ ykke yLku 1k ke h0 rMk{kt k{k Yrkk fhe ykkkLke yLku yuf s {rnLkk{kt k k Yrkk ykkkLke Mfe{ku Y fhe Lkk 1000 fhkuz Yrkkke khu [...Continue

yr{k knLkk yktku ykLktLkku yMkh : kwk sLke MkkkE

(Mktkkkk khk) y{kk,kk.13 kskLkk hkxe yk yr{k knLkk kwk sLke MkkkELkk Mktk{kt kskLkk xku[Lkk Lkukkyku yLku fuLe kLkku Mkrnk eeykEke {nu{kLkkuLkwt y{kkLkk kyu{Mkeyu fk{kt ykk{Lk kE kwt nkwt. y{kk yuhkkuxo kh kEux uLk {kMkfku yuf kk yuf ks...Continue

ykExeLkk yzku yz kwLkk kkueMk kue fke Lkke

(Mktkkkk khk) kkeLkkh,kk.13 kwshkk{kt RLVku{uoLk xufLkkukuS (ykExe) yuxLku kkk yzku yz fuMkku kkueMk kue fe Lkke. ykExeLku kkk kwLkkLkwt kMk fheLku nuhe rMkkhku{kt {k khu Au, kkB rMkkhku{kt kuLke fkuE kMk yMkh ukke Lkke. kwshkk{kt ko h013{kt ykEx...Continue

Mkhfkh Mkk{u kktku [Zkk yksu kkteLkkh{kt {nkyruLk

(Mktkkkk khk) y{kk, kk.13 hk MkhfkhLkk f{o[kheykuLkk Ak kkkh kt[Lkk kzkh &ku kkkku yktkuLk kh Wkhuk f{o[kheykuLku [qtxe ykkW kfkrLk {w{tke LkhuL {kueyu YkY {wkfkk ykke &ku WfukLke kkhe ykk kk [qtxe k kqo kE kE Akkt yks rLk Mkwe f{o[kheyk...Continue

Lkfe yuLkfkWLxh fhLkkhk kwshkkLkk kkueMk yrfkheyku {kxu yAu rLk yke kk

(yusLMke) y{kk kk.13 2004Lkk Rhksnkt Lkfe yuLkfkWLxh fuMkLkk {w ykhkuke yu ykRkeyuMk yrfkhe Syu[ MkLku kwshkk Mkhfkhu Lkkufhe{kt kwLk: MkkkLk fkoLkk yXkrzk kk yL yuf ykhkuke kkueMkf{eoLku Lkkufhe kh Vheke uk{kt ykk Au. hk Mkhfkhu Rhk yLku yL k Mkk{...Continue

kkUk suk [kELkeMk h{fzkLku kkfkuyu Mkkkkkt [tz rMVkux Mkkku Vkxkkt [kh kk

(Mktkkkk khk) zkuhk kk.13, kkhk kkwfkLkkt {wskwh kk{{kt f[hkLkk Zkk{ktke {uk frkk kkuBksuk ykfkhLkkt [kELkeMk h{fzkLku kkfkuyu Mkkkkk [tz rMVkux kku nkku. su{kt [kh kkfku ke skkt kuykuLku zkuhk MkkS nkuMkex{kt Mkuzk{k ykk nkkt. {ue {krnke {k...Continue

y{kkLku 15{e kk kh{eke hknk {e f

y{kk,kk. 12 MkkihkxT yLku rk kwshkkLkk fuxkf kkku{kt wkhu khu hMkk kk kk nu y{kk{kt khu hMkk ku kuLke [[ko [ke hne Au. kwshkk{kt nsw Mkwe 797 {e{eLkk kkf MkhuhkLke Mkk{u {kk 32.58 {e{e hMkk s kku Au. kwshkk{kt 248 kkwfkyku kife 93 kkwfkyku{kt f...Continue

sqLkkkZ BwrLk.fkukkuohuLk{kt Mkkk {uk ksk khk kkueMk-nexe ktkLkku wYkkuk

y{kk, kk.1h sqLkkkZ BwrLkrMkk fkukkuohuLkLke Mkk{kL [qtxe{kt fkUkuMk kku nuhLkk rkrck yLku MA rkk hkkk W{ukhkuLku {ukLk{kt Wkkko Au. sqLkkkZ BwrLkrMkk fkukkuohuLk{kt Auk kkt[ ko{kt nuhLkk LkkkrhfkuLkk kkkuo e fk{kehe fhk{kt yke. MkkkLke k[{kt...Continue

zMkLke ku [zuk wkLkkuLku k[kk yuLxe zk k kuku

(Mktkkkk khk) y{kk,kk.1h y{kk kkueMk uLke kkLkk{ MktMkk Mkkku {e yuf Lke knu Y fhk sE hne Au. su Lkkfkuo rkk Mkkku {e yuLxe zk k kuk sE hne Au kku Vkޮhk huLs kue Vkޮhk rkzk Mkkku rzMxerxhkuLku {kkk ykkeLku ykhkLkk rMx{ktke ku{Lkk Lkk{...Continue

kwshkk{kt kLkkk kwLkkyku{kt k0 xfkLkku khku kwLkukkhku{kt fkkLkku zh hkku s Lkke

(Mktkkkk khk) y{kk, kk.11 kwshkk hk{kt kLkkk kwLkkyku{kt k0 xfkLkku khku kku Au. kuLke Mkk{u kwLkukkhku rLkkuok AqxkLkk w{kt w yktfzk k kwshkkLkk Au. kwLkukkhku{kt fkkLkku zh hkku s Lkke. suke kwshkk{kt Wkukku ykkk yxfe kk Au. hk{kt fkke ske ...Continue

Gujarat


yuf fk zk fhLku [kh ko kqo : Lkk 1000 fhkuz nS {nkXkkuLkk Mkft{kt..!
yr{k knLkk yktku ykLktLkku yMkh : kwk sLke MkkkE
ykExeLkk yzku yz kwLkk kkueMk kue fke Lkke
Mkhfkh Mkk{u kktku [Zkk yksu kkteLkkh{kt {nkyruLk
Lkfe yuLkfkWLxh fhLkkhk kwshkkLkk kkueMk yrfkheyku {kxu yAu rLk yke kk
kkUk suk [kELkeMk h{fzkLku kkfkuyu Mkkkkkt [tz rMVkux Mkkku Vkxkkt [kh kk
y{kkLku 15{e kk kh{eke hknk {e f
sqLkkkZ BwrLk.fkukkuohuLk{kt Mkkk {uk ksk khk kkueMk-nexe ktkLkku wYkkuk
zMkLke ku [zuk wkLkkuLku k[kk yuLxe zk k kuku
kwshkk{kt kLkkk kwLkkyku{kt k0 xfkLkku khku kwLkukkhku{kt fkkLkku zh hkku s Lkke
u{kt ksuxke kwshkkLkku kkkhe ko- rh yuMxuxLkk {ktkkkyku wwk
kwshkkLkk nskkeykuLkku kuxk khkLkku {wku k]n{kt [{ku
k yknku, k hnu{kLkku, k hne{, hnu{kke khMkkk khMkk
kfkeLk {w{tke {kueyu [qtxe Skk fhue nuhkkku Ww kLkkk sue
khkLke {eLk yhS kh h4{eyu w MkwLkke
Lkk kkkhk yuMkkurMkyuLkLke nkEfkuxo{kt nuhrnkLke yhS
kwhu rLk yk ku, nk{kkwhLke Mke{{kt w yuf rMktnLkwt {kuk
nusLke kke 498-yu ytkkok hkfzLke f{Lku ne Lk fhku
{wLkS{Lkk hkLkku kekV fkwkwhke s{kkwh Mkwe {kMkku [feLku kk nkk
17 kife 10 yuLfkWLxh kkueMku M k[k fhk fko nkk : yuMk.xe.yuV.
{kueLkwt ksux {{ yLku khek koLku nkk fhLkkhwt : tfhrMktn
{kueLke fuL MkhfkhLkwt ksux ykk-ykfktkk kqo fhLkkhwt : ykLkteknuLk
kkueMk-kwxukhkuLke r{ekk kYrzk {kxu yAu rLk yk ku
nuku..., kwshkkLkk {tkeykuyu VkuLk kkA ku ko{kt Yk.13 kLkku w{kzku fk
zwtke- kxkxkLkk kku rLktrkk fhk yk~f [esMkw khk nuX Mk{kku
[kLk Vkޮhk fuMk : {uo kn Mkrnk 8Lke Mkk{u fkuxo{kt [ksoex
hu ksux{kt kwshkkLku A Lke xuLk ykkk{kt yke
kwshkkLke su{ huuLku k kLkke kufkuLku u[kLke kuhe Y : kuk
kkxe hke fkiktzLkk {qrkt kku Auf ksk Mkwe knkU[uk Au
[hMk kk nu fkuhukLkk hkzu [Zuk yksLkk wkLkku yLku xkkrhkyku...!

National


rkMk MkB{uLk{kt kk uk {kxu kke hkLkk kk kLk{tke LkhuL{kue
sLkkk {kxu hkk khu {kue yLku ku{Lkk kufku {kxu Mkkhk rMkku ykk : kw
kUkuh{kt {kuxk kuBkk xwrh{Lkku kkoVk kku
rLkku fktkeLku rzVkuxh nuh fhke kUfLke ykkhku{kt nuhkk
{kueLku sLkkk Mkkku fkuE {kk Lkn nkukLkku kMkkk Lkukk rMkefeLkku kku
uLkk ke srktkk fktz nkr{kwhk {wM{ LkhMktnkhLkku fuMk h7-h7 ko kAe k yhkk..!
hkkkLkk nkuk {kxu kskLkk Mkkk LkukkLkk Lkk{kuLke fuL khk kMktke
kfMkk{ktke ykk [kh {wM{kuLkk {]kun {kkt ktkre
VLke kMktkeLkk ykkhu ku kLkku Mk
rneLke 18h kuLk{qLk {MskuLke wok
kr{ ktkk{kt ku r{kLkku xfhkkkt Mknus{kt k[e kk
hkus EVkkh fko kk nkk{kt kkhku ELku Ehkue MkirLkfku Mkk{u zkLkwt nku Au
Mkw{k Mkkku [[ko{kt kwshkkLkk fku{e tkLkku {wku QXkkk rkxLkLkk ru{tke
kkukh{ zu{Lkk rhku{kt kutkkk{kt Mkszkt
khtz{kt {kLkkk khu {he khkhe
ykukk{kLkwt yk{tk {kueyu MefkwO
{hkXk-{wM{ yLkk{k xnwf{ {tsqh fhkk {nkhkxLkk hkkk
yr{k kn yLku rkkMk nMkLkyeLkk fe W rk nu Mkwe{Lkk ss
{wtkE{kt khu hMkk : knLk nkh yLku xuLk Mkuk Xk kR
{kueLkk {w Mkr[Lke rLk{qtf {wu kufMkk{kt nkukkku
uLkk k{k{ krhkhku {kxu kUfk Mkukyku Wk kLkkkLkwt r{Lk
kufku{kt fLkyku u k]rk kk kuxe k[kku kuxe kZkyku yrkLk Y fhku
{]kk ykoktk {kxu ksux MktSLke Mk{kLk nu : {kue
ksux{kt Lkwt fwt s Lkke, fu wkeyuLke kusLkkyku s [kw hkR : MkkurLkk kkte
ksux : Mkkkkku fkwt kkk, rkku fkwt kfkMk
w{ke Mk{wk {kxu fkuE LkkUkkk nuhkk Lkn
{kue r{sLkk kh[k Mk{kLk suxeLkwt ytkskk
kqo wkeyu MkhfkhLke w{ke fk kusLkkyku [kw hku : Lks{k nukwkn
k{k{ kkkuu {kok{kt hnu : Mkefh
W.uLkk VikkkLke fkuxo{kt ykhkukeyku kh kkuBk nw{ku : k kufkuLkkt {kuk

Sports


zku khV ske k{ xuMx{kt #uLzLkwt w

xuLxrks, kk.13 [ukuh kwhk yLku {whe rsLke yoMke kk k{k{ xku[Lkk kuxTMk{uLkku fkune (8), hnku (h4) yLku fkkLk kuLke (11) rLkV skkt khku keS ErLktk{kt kkt[{kt rMku. Lkkku kht fkuo nkku. #uLzLkk kkuhkuyu kLkkh kkurtk fhkk k{ Mkk{kt s k rfux zke ...Continue

kkuzLk kqxLke huMk{kt yksuoLxLkk yLku s{oLk ukze

rhkuze Lkurhku, kk.13 VeVk rfk VkELk Mkkku xwLkko{uLx kk {Lkkhk kwhMfkhkuLke [[ko k kk kke Au. kkuzLk kqxLke huMk{kt yksuoLxLkk yLku s{oLkeLkk ukze s Mkkike ykk Au. yk kwhMfkh xwLkko{uLx{kt Mkkike Mkkhwt oLk fhLkkhkLku ykk Au. yk huMk{kt s{oLkeLkk [kh yLku yks...Continue

LkuhuLzu 3-0ke nhkkk kkru keswt MkkLk k kw{kwt

kkMkerk, kk.13 kkrLku [kh rMk{kt keSkh h{{kt {qfkwt kzwt khu LkuhuLzu rfkLkk ke MkkLkLkk u ykuV {wfkkk{kt s{kLk uLku 3-0ke nhkwt. rLkhkksLkf krhk{ kk kkrLkk nhku ofkuyu kkukkLke xe{Lkku nwrhoku kkukku nkku. LkuhuLzLkk fkkLk hkurkLk kL...Continue

EuLzLkku kzfku

xuLxkes,kk.11 khke kkuhkuLke khkh kkukLkk fkhu yku h{kE hnue k{ xuMx{kt RuLz {w~fue{kt yke kwt Au. yk kE hkwt Au khu $uLzLku 1 rfuxu 43 hLkke ykk h{kLkwt Y fwO nkwt. khk k{ RLkk 4k7 $uLz Mfkuh kkuzo fqf kkuz Mkk{e k hkukMkLk yuke {ko ...Continue

Vqxkku rfkLke 19 VkELk {u[kuLkku ErknkMk

* 1930-{kutxurku, WYu WYu-4-yksuoLxLkk-h WYuyu Mk r{rLkx{kt kk s kkkku zkuhkzkuLkk kkuke ez {ue kewMkuu khkkhe kku kku Vxfkkou yLku kwEhu{ku MxukkEu yksuoLxLkkLku ez ykke. ke nkMkV{kt kuzkurMkk MktkkuMk Eheyux yLku {kLkfku fkMkuLkk kkuke s{kLk WY...Continue

rs-kuLkeLke kkekheLke {ke khk {skqk

xuLxrks, kk.10 {whe rs (146)Lke Mke kk kuLke (8h)Lke kLkkh yoMkeLke {ke khku MkL{kLksLkf sw{ku kLkke eku Au. ke rMku khku [kh rfuxu hk9 hLkke ykk h{kk yksu rs, kuLke yLku zuLke kLkkh kkekheke 300 hLkLkku yktfzku kkh fkuo nkku. rsu 361 kkuLkku ...Continue

kkufekh hku{uhkuLkk kLkkh oLkke yksuoLxeLkk VkELk{kt

MkkykukkWku, kk.10 kkufekh Mkroku hku{uhkuLkk kLkkh oLkLke {ke yksuoLxeLkkyu nkuuLzLku kuLkxe qxykWx{kt 4-hke nhke rTfk VkELk{kt u fkuo kt kuLkku Mkk{Lkku s{oLke Mkk{u ku kLLku rks xe{ku [u keS Mku{eVkELk{kt rLkkohek 90 r{rLkx yLku khkLke 30 r{rLk...Continue

{whe rsLke yoMke yuLzhMkLkLkku khkx

xuLxrks, kk.9 suBMk yuLzhMkLkLkk khkx [u #uLz Mkk{u ykske Y kue k{ xuMx hBkLk khku Lkke Yykk fhe nke. {whe rsLke yoMke hBkLk khku 107 Mkwe k rfux kw{ke ee nke. khku xkuMk SkeLku k{ kuxk fhkLkku rLko fkuo yLku {whe rs kkk rh Lku ErLkt...Continue
Ehku kkfeu nkE nw{kLkk yrkLkLku yxfku : kuuMxkELk {w
Jul 14, 2014
kkk ke kh yk[khe EhkuLkk nw{kyku yrhk he, 31Lkkt {kuk
Jul 14, 2014
MktkokMk Mkerhk {k{u kwfeo Mkkkktk khk MkLk fkokne
Jul 14, 2014
kuuMxkELke hku kh Ehkue nw{k yu wfkLkqLkLkwt WtLk : w.yuLk.
Jul 14, 2014
kkukkLkk kzfkk kkfku Lku ykuAwt Mktkku, ku{Lke kkku w Mkktku
Jul 14, 2014
fwo kufku ykke {kxu sLk{k Mktkn fhu
Jul 14, 2014
MkWe yhurkk wyuLk kku kuuMxkRLke {kxu Mk{koLk {uk{kt Mkr
Jul 14, 2014
zkkLk LkhuL {kue y{urhfLk fkUkuMkLkk Mktwk MkkLku Mktkkurk fhu
Jul 14, 2014
nkE nw{k kk Ehku kkk{kt s{eLk {kuh[ku kuku
Jul 14, 2014
MkerhkLkk nkEˤ khk fhkuk nw{k{kt ykEyuMkLkk h0 Mkku {]w kkBk
Jul 13, 2014
kkk kh yrhk nw{kyku he hnukkt w hk kufkuLkkt {]w rLkkk
Jul 13, 2014
Ehku khk kkk{kt kuuMxerLkLkkuLkwt rLkftLk he : Mktkkt rLkkuok LkkkrhfkuLkkt {kuk
Jul 13, 2014
kkk{kt quyk{ nkfktz yk[he hnuk EhkuLku r {qfukf kLkeLku uE hkwt Au
Jul 13, 2014
Ehkue ˤkuyu y e{kt k nMkkLkku krkku [ktku
Jul 13, 2014
Ehkue nw{k{kt 100ke w {kuk
Jul 13, 2014
wrLkkLkk Mkkike {kuxk kukk {kuLkwt rLk{ko wkE{kt ku
Jul 12, 2014
ykE.yuMk.ykE.yu.ke Ehkf{kt MkwhkkLkwt kteh u{ : nkEx nkWMk
Jul 12, 2014
kkke ru Mkq[Lkk ykkk kh1 fhkuz zkhLkwt ELkk{
Jul 12, 2014
fk~{ehLkk khk{kt reLkefhLkku khu Mefkh fkuo Lkke : kkf.
Jul 12, 2014
{wM{kuLke MkqMke kt fhu y{urhfk
Jul 12, 2014
yVkrLkMkkLk hkxkrk [qtxe{kt kLkeLkku rs
Jul 11, 2014
kkufku nh{Lkk kt{ktke Axfe sk{kt MkV 60 rfkuheyku yLku {rnkyku
Jul 11, 2014
kukunu{ yLku y-e kku ku kuuMxerLkLk kkfkuLkk yknhLkku kMk
Jul 11, 2014
Ehkue ˤku MkkkuLke ykzk{ku{kt Mktkkt kuuMxeLke Lkkkrhfku kk
Jul 11, 2014
h{kLk : Mk{k {kqoLke sqh fk~{eh{kt
Jul 11, 2014
Ehkue nw{kykuLkk ykktf{kt h3 kuuMxurLkLkkuLkkt {kuk : 130 kk
Jul 11, 2014
s{oLke xuh VkELk{kt kkrLku 7-1ke f[zwt
Jul 10, 2014
fuLk{kt nw{kLke xLkk{kt h9 kufkuLkkt {]
Jul 10, 2014
Lkkhuk yLku kk{hk{kt k0 kuuMxerLkLkkuLke hkfz
Jul 10, 2014
{k{kt {{Lkk kkeLke kkuxLke yAkLke Vrhk fhkk kkkwyku
Jul 10, 2014
Untitled
Gujarat Today. Powered by : Infosoul Systems.