Untitlede-Paper |

kkurqz ktk Lke ke{kheke kerzk 100 kkfkuLke Mkkhkh fhku

(yusLMke) {wtkE, kk.30 ELkk Mktku kkurwz Mxkh Mk{kLkkLkLke rV{ fefLku Ee {u fu Lkk {u k Mk{kLkkLku kkukkLkk sYhk{t Mktfku {kxu sYhke EeLke Mkk fhe Au. Mk{kLkkLku ELkk kkLk Mktku yuk 100 kkfkuLke Mkkhkh fhkkLke nuhkk fhe Au. su Lke ke{kheke k...Continue

kskLkk kqo kLk {kkkuLk fkuzLkkLkeLkk fk{e {eLk {tsqh

y{kk,kk.30 [f[khe Lkhkuz-kkrxk nkfktz fuMk{kt h8 koLke suLke Mk kuke hnuk kwshkkLkk kskLkk kqo kLk zku.{kkkuLk fkuzLkkLkeLku nkEfkuxoLkk sMxMk e.yu{.Mknk yLku sMxMk ykh.ke.kurfkyu Yrkk yuf kLkk hke {eLk Wkh {wk fhkLkku nwf{ fkuo Au. nkEfkuxuo kkukkL...Continue

kwshkkLkk 1h4 kk{ku{kt nsw kkeLkk xuLfhkuLke kuzkkuz

(Mktkkkk khk) kkteLkkh, kk.30 kwshkk{kt fwhku {u{nuh hMkke Au, [khukksw hMkk Au Akkt kwshkkLkk 1h4 kk{ku yuk Au kt ykhu k xuLfh khk kekLkwt kke kqhwt kzkE hkwt Au. hk MkhfkhLkk kk-{tke LkerkLk kxuu skwt fu, kkeLkku MkkuMko nku fu Lk nku kht...Continue

y{kk yuhkkuxo kke-kke...

(Mktkkkk khk) y{kk,kk.30 nuh{kt {tkkhu Mkktsu kzuk ku{kh hMkku yuhkkuxoLke kku kue Lkkte nke. kkuzk s hMkk{kt yuhkkuxo kke{kt khfk kE Au. yke krhMkrk h kuo Mkoke nkuk Akkt kuLku zuLkus kELk Mkk fhk{kt yuhkkuxo ykukkurhxeLkk MkkkekuLk...Continue

fku{kt 1h fkf{kt 11 #[ hMkk : yLkuf rMkkhku xkkw{kt Vuhkk

fku,kk.30 kkteLkkh rskLkk fku nuh kkk kkwfk suXs, kkLkMkh, EMktz Akk, MkrnkLkk kk{ku{kt {tkkh MkktsLkk 6 kkke yksu MkkhLkk 6 kk Mkwe {uhkyu kkuVkLke kuxk fhe 11 #[ hMkk hMkke ukkt kke kke kE sk kkBwt nkwt. nuhesLkku yukkhkkh {w~fueyku uX...Continue

{nuMkkk rsk{kt Mkktkukkh hMkk fze{kt 1k #[ : Lke[kkk rMkkhku sktkkfkh

(Mktkkkk khk) {nuMkkk,kk.30 {nuMkkk rsk{kt Auk [kueMk fkf hBkLk {uhkyu uhkh ykk{Lk fhkk Mkok sktkkfkh fhe {qfku nkku suLkk fkhu Xuf Xufku knLknkh kuxkku nkku. khu Mkufzku kufkuLku kkukkLkk hnuktf rMkkhku{kt fuz Mk{kLk hMkke kke hkkk nuhkLkkrk ...Continue

rk yLku Wkh kwshkk{kt khu {ukktz : fw h0 skLkku kuk e

(Mktkkkk khk) y{kk, kk.30 hk{kt {tkkhu hkrkke kwkhu rMk hBkLk Mkkkuf rskykuLku kk fhkk khuke yrkkhu hMkk kku nkku kMk fheLku rk kwshkk{kt {nuMkkk rskLkk fze{kt kkteLkkh rskLkk fku yLku {kMkk{kt y{kk nuh{kt, y{kk rskLkk Mkkt{kt yk...Continue

{qeLkk skkh kk{u Mkk{-Mkk{u fkh ykzkkkt kuLkkt {kuk : 7 k

(Mktkkkk khk) MkwhuLLkkh,kk.h8 MkwhuLLkkh rskLke {we kk{ kkMku hksfkuxLkk siLk ukkheLke fkh yL fkh Mkkku zkfkuh ykzkkkt yfM{kk Mkoku nkku. su{kt yuf ] yLku yuf kkfLkk f{f{kxeko {kuk Lkekk nkk. khu 8 kykuLku E knkU[k kk{u Au. yk kLkk ytku {we ...Continue

qs{kt ktrk yLku kE[khku k rnLw-{wM{ ykkukLkkuLke yke

(Mktkkkk khk) qs,kk.h8 {wM{ Mk{ksLke kke wk kuk {uMkus Mkku~ {erzk{kt nukk fhkLkk {k{k{kt kk.h7/7 hrkhu Mkktsu uhk kkk kzk kk kkueMk kkuekkhLke xLkkLkk ke rMku Mkku{kh Mkkhu qs{kt kkkh ktk hnuk kkBwt nkwt. u fu qsLkk ezLkkfk yLku M...Continue

fkh[kfu kkEfLku yzVuxu ukk [kfLkwt {kuk

(Mktkkkk khk) kuhkS,kk.h8 kuhkSLkk Wkuxk hkuz kh hku Mfq kkMku kqhzku yke hnu S.su.k Mkeykh 6869 fkh [kfu sukkwhke Wkuxk khV ske ukyu {kuxh Mkkf Mkkh LkkLkMkn kwkS SsuyuMk Eyu 6431 W. 3kLku yzVuxu ukkt 10 Vwx [k VtkkukELku hkuz kh kzk yLku xLkk M...Continue

Gujarat


kkurqz ktk Lke ke{kheke kerzk 100 kkfkuLke Mkkhkh fhku
kskLkk kqo kLk {kkkuLk fkuzLkkLkeLkk fk{e {eLk {tsqh
kwshkkLkk 1h4 kk{ku{kt nsw kkeLkk xuLfhkuLke kuzkkuz
y{kk yuhkkuxo kke-kke...
fku{kt 1h fkf{kt 11 #[ hMkk : yLkuf rMkkhku xkkw{kt Vuhkk
{nuMkkk rsk{kt Mkktkukkh hMkk fze{kt 1k #[ : Lke[kkk rMkkhku sktkkfkh
rk yLku Wkh kwshkk{kt khu {ukktz : fw h0 skLkku kuk e
{qeLkk skkh kk{u Mkk{-Mkk{u fkh ykzkkkt kuLkkt {kuk : 7 k
qs{kt ktrk yLku kE[khku k rnLw-{wM{ ykkukLkkuLke yke
fkh[kfu kkEfLku yzVuxu ukk [kfLkwt {kuk
{o uLke ykMkk {kLk SLkLku Mk{]-MktkLLk kLkku Au : yn{ kxu
kwshkk{kt khkefhLkk yt[k nuX rkLkwt kkfh Y
ze, fuhkuMkeLk yLku LkukkLkku 4 fhkuzke w hf{Lkku kuhfku skku ku ko{kt kfzkku
kwshkk{kt sukuLkwt rLkhek fhk{kt k kuh kuhfkhe
Y[ nkEu kh ku fkh [u Mkou yfM{kk{kt kkt[Lkkt {kuk
Lkes [kuheLkwt Mk nh fhkuzLkwt fkiktz, Mkk{u hkuxe Mkw fhkE {kk hh16 fhkuz !
fhkuzku YrkkLke kkLx uk ykX Mkhfkhe EsLkuhe fkuuuLkk rkkeoykuLkwt kr u{{kt {qfwt
Lkk khMkukLkk MkkMkku fhkuz Mkhfkhu yke kkA qtxkk
hkuk, rfzLke yLku fuLMkhLkk {{koLkk eoykuLku nu rLk:wf Mkkhkh {e fu
kwshkkLkk ykMktfkuLku {kue yLku ykLkteknuLkLke Mkhfkhu XUkku kkkku
kwshkk Mkhfkh w{ke Mk{ks {kxu yuf k ykkMk kktk kikh Lkke
Mkhfkhu xkxk-ykeLku 0.k xfkLkk kske 39,179 fhkuzLke kuLkku ykke
rkLkMkk{kt kkuVkLk : fkUke khkMkku zwtke-kxuxkLkk nkh knuheLku ykk
fukLkk rhkkuxo{kt fhkuzkuLkk ktzk Vqxk : es fhkh{kt yuMMkkhLku k87 fhkuzLkku kuxku k
ykhk{-nhuLk fuMkLkk rLkkuok {wrM{kuLku kh ykkku
y{kk kke{kt khfk : khu khukLk
LkuLk Yh nuk r{Lk {kxu Mkhfkhu 1k xfk hf{ kkhe Lkke
ns h014 : uExk rMxLkk 168ke h80 fh LktkhLkk kkeykuLkwt kur.rMkufLk
Mxuw ykuV wrLkxe kusufx kkA yuf ko{kt Yk.h8.h8 fhkuzLkku [o
ze-Mkuk MktMkk{kt fhkuzkuLkku k[kh

National


kkfkuLke kusLkk{kt kkAk kkhuke yu{yuLkMkeLku qMkkzkLke kikhe
fkutkuMkLku rkkLkk LkukkLkwt k {u fu Lkn : Mkefh [kh rMku rLko uu
ftwfku{ yLkfktz : kkLkk Mkkkf yLku yL ykhkukeykuLku Mkk fkhkkMkLke Mk
kLkke xqh ykukhuxhkuLkk ns kuxk{kt ]rLkku fuLLkku LkLkiku
kqu kkMku qMLk{kt kk{ kkwt : 10Lkkt {kuk
UPSCLke khekkLku xkk{kt yku kue MktkLkk
Mkwhk{ktke yknh fhku kkfLku rknkhke Mkne Mkk{k {wfk fhkke kkueMk
sB{w fk~{eh{kt ke rkuheykuyu ELke { kkkze Lkke
rknkh ksk{kt knLkk rY Mkwe {kue !
{uhX{kt k ku fkMkkLk {wu rk : kshtk ˤu VLkrr yxfke
heMk[oLkk ykMk fhLkkhkykuLku MxkEkuLz rLkr{k [qfkkwt Lkke
{Lk {kiLk Mk fnuLkkh nu kkuku fu{ [qk Au ?
300ke w khLkkf kkMkke qMkkuhe fhk kikh : ynuk
wkeyuMkMkeLke khekk{kt k ykhyuMkyuMkLkku kuhe Mkt[kh !!
kkkLkku kku : kku. fr{LkhLku {fe ko kkke {wtkE{kt yuxo
{whkkkk{kt ksk yLku rrnkLke rhku kusLkkyku kkueMku rLkV kLkke
W.u : MknkhLkkwh{kt Vhe nMkk,w kLkkt {kuk
kh{kt {kwt 64 xfk k ku uMkuwk
RMkr{f MxuxLkk sunke kkMkkeykuyu {kuMkw{kt yuf k[eLk {MsLku Vqtfe {khe
kkkLkk LkhMktnkhLku {ehku kuzeLku {wrM{ yufkk kok fkuo yLkwhku
Mkkze-k rzku{Mke Lkn [ku Mkts hkWkLke rxkeke {kue Lkkhks
w.ke.Lkk MknkhLkkwh{kt ku Mk{wkku [u ykzk{ : kLkkt {kuk
UPS{kt MkeMkux {wu MktMkLkk kLLku k]nku{kt nkukkku yuf Mkkkn{kt rLko fhu Mkhfkh
[e xuMk Mkk{kt MkhfkhLku rkMk Lkke : suxeLke kkhe
kkukLkk Lkkk {wޫkLku khkLku rnLw hkx kkwt
khekk{kt kkkfe u˼kLkk {k{u W{ukhkuLke yxfkk
RhkuLkk nw{k{kt {kukLkku yktfzku 810Lku kkh fhe kku
{kue zkkLk kLkk Akkt kwshkkLkk nUkykuh{ktke knkh ykkk Lkke
{Lku yuku Mkkk zh kke hkku Au fu LkuMk {Lku kkke uu : erk xk
hku-hkuxe fhLkk yuf rMk kk s rMkuLkkyu kkuk fk~wt

Sports


kuLkeLke fuxLkek kh [[ko nk Xef Lkke

kk.30 #uLz rY k{ xuMx{kt heL zu yLku suBMk yuLzhMkLk [u kuk rk kk Mkehe{kt fkkLk khefu kuLkeLke skkkhe e kE Au. k{ xuMxLke k{ ELkk{kt kuLke kuxk k xe{Lku qk s Wkkuke Mkkrkk kE nke yLku ykk k kuLke kh {{{Lku {skqk fhkLke skkkhe ...Continue

EtuLz kkukk sw{k khV

MkkWkxLk, kk.h8 kuuLMk yLku kuLke ykfkof MkeLke {ke yku h{kE hnue keS xuMx{kt #uLz kkukk sw{k khV ykk ke hkwt Au yk kE hkwt Au. khu #uLzLkku Mfkuh kkt[ rfuxu 44h hLk nkku. Mfkuhkkuzo #uLz k{ ELkk fwf- fku. kuLke kku. zu 9k hkukMkLk- fku. zu...Continue

.ykrfk keS xuMx zku{kt U[e kwt

fkutkku,kk.h8 nuhkk yLku khuhkLke kkf kkuk [u khu Mktko kk .ykrfk yku h{kue keS xuMx zku{kt U[e sk{kt MkV hkwt Au. kkt[{kt yLku ytrk{ rMkLkk ytku .ykrfkLkku Mfkuh ykX rfuxu 1k9 hLk nkku. Mfkuh kkuzo etfk k{ ELkk-4h1 .ykrfk k{ ELkk-h8h etf...Continue

Mkkeu Lkk hufkuzo Mkkku Mkwo yLku hryu hsk [tf Sku

kMkku, kk.h8 khkLkk wxh Skwhk yLku kwkkMknu kLkkh oLk fhkk k0 {exh kwYk rkMx Mkko{kt {: Mkwo yLku hsk [tf k fkuo Au.knuekh fku{Lkuk kuBMk{kt Wkhuk khkLkk Mkke rrk{u 77 rfku uExrVxk Mkko{kt MLku[ ko{kt Lkku hufkuzo kLkkkkt Mkwo ...Continue

rs {kxu .ykrfkLku 337 hLk yLku etfkLku Lk rfuxLke sYh

fkutkku, kk.h7 Mktkkfkhk yLku {ukwLke yoMkeLke {ke etfkyu kkukkLke keS ELkk ykX rfuxu hh9 hLk kLkke rzfuh fhe .ykrfk Mkk{u 369 hLkLkwt ktf {qwt Au. [kukk rMkLkk ytku .ykrfkLkku Mfkuh yuf rfuxu 38 hLk nkku. .ykrfkLku Skk 337 hLkLke yLku etfkLku rs {...Continue

#uLzLke {skqk Yykk

MkkWBkxLk, kk.h7 fqf yLku kuuLMkLke kLkkh ErLktkLke {ke yku ykske Y kuue keS xuMx{kt xkuMk SkeLku k{ kuxk fhLkkh #uLzu e{e k {skqk Yykk fhe Au yk kE hkwt Au khu #uLzLkku Mfkuh yuf rfuxu 173 hLk nkku fwf (71) kuuLMk (64) yLk{ nkk ykukLkh hkukMkLk ...Continue

qxk{kt uMkeMknLku rMkh

kMkkku,kk.h7 qxk{kt khkLku yuf w {uz {e kku Au. fku{Lkuk kuBMkLkk [kukk rMku zk xuk EuLx{kt uMkeMknu rMkh {uz Sku Au. uMkeyu fw 9hLkku Mfkuh kLkkkukhkLkku Mkkih kukk LweuLzLkk fukuku kuMkLkLku 3-hke nhke fku{Lkuk kuBMkLke Mku rkku...Continue

y{kLke Mke, .ykrfk VkukuykuLkke ktw

fkutkku, kk.h6 nuhkk yLku khuhkLke khkh kkuk [u fkkLk nke{ y{kyu zkf yLk{ Mke (139) Vxfkhe .ykrfkLku VkukuykuLk{ktke k[kwt. .ykrfk k{ ELkk{kt h8h hLk{kt ykuykWx kwt. y{kLke 38h kkuLke ELkk{kt 1h [kukk Mkk{u Au. ke rMkLkk ytku etfkLkku Mfkuh rLk...Continue
Rhku yu n{kMk kkk{kt kkfkrf yLku rkLkhke {kLke wrhk{Lkku y{ fhu : wyuLk
Jul 31, 2014
Ehku khk kkfku kh w kkLkku ykhkuk
Jul 31, 2014
Ehkue ˤkuyu {kLke w rhk{Lkku tk fhe kkuekkh fkou
Jul 31, 2014
kuuMxerLkLk hnuktfku kh nw{kykuLke xLkk he
Jul 31, 2014
kkkLkk Mk{koLk{kt rhMx kuLz knuhLkkh {kuELkyeLku Mkk{
Jul 31, 2014
wyuE Mkrnk rLkk k uku{kt Mkku{khu E WskE
Jul 29, 2014
Ehkue kMkLkLkku {wfkkku {kk Mk kzfkh : k{uLkkE
Jul 28, 2014
kkk{kt Rhku nu yk{nkLkk ktku : LkMkYkn
Jul 28, 2014
kuuMxeLkeLk hurMxLMkLku rLk: fhkLkk kMkku kkA MkWe yhurkkLkku nkk ?
Jul 28, 2014
kkk{kt w rhk{ kquo yuf s krhkhLkk 20 Mkku ne
Jul 28, 2014
rkkkueLkk yuhkkuxo kh fk {kxu erkk{kt rkuneyku [u {kMkk w
Jul 28, 2014
kkk{kt Mktko rhk{ w h4 fkf tkkkku
Jul 28, 2014
ykhu yk{ yk{e kkxeoLkk s[t fku Au ?
Jul 27, 2014
kwYkhu hkku Ehkue nw{k{kt 1k sk ne
Jul 27, 2014
{k nh{ heV{kt kkue ykk kAe kLkoh khk Mkk[ukeLkk kkkt ukLke Mkq[Lkk
Jul 27, 2014
MkkkLk ! [eLke huu kELk nu yYk[ u knkU[kLku LkSf
Jul 27, 2014
kkkkMkeykuLku { fhk {kxuLkk 10 hMkk
Jul 26, 2014
kkk{kt Ehku-n{kMk [u {kk 1h fkfLkku wrhk{
Jul 27, 2014
EhkuLkk r{MkkE{khk{kt Mkkk Lk kw{ke hnuk kuuMxerLkLkku : {]wyktf 800Lku kkh
Jul 26, 2014
EhkuLkk tfh nw{kykuke k[k kkkkMkeyku {kxu fkuE Mkk{k sk Lkke
Jul 26, 2014
EhkLk{kt {wM{ hkxkuLkk xku[Lkk MktMke rkrLkrykuLke kuXf {e
Jul 26, 2014
604 kuuMxerLkLkkuLkk {]w : h9 Ehkueyku k {kko kk
Jul 25, 2014
kkk Ehkue w ykhkLkku yrhk ykktf
Jul 25, 2014
ikkLk nweyku kuuMxkELkeykuLku {kMk Lkn Lkh {kLku Au !!
Jul 25, 2014
kkk nw{k {wu khkLkwt Ehku rY {kkLk
Jul 25, 2014
ySrhkLkwt {wMkkVh r{kLk LkkEh{kt kqxe kzkkt 116 kufkuLkk fY {kuk
Jul 25, 2014
kkk{kt ykhku fxkufxe : nfx Ehkuu hk nkuMkxku Lk fhe
Jul 24, 2014
{ukk Mk{wk kh fkukk xe{Lkku kuVLkkf ykktf
Jul 24, 2014
kr{ wke{kt fku{ke rksLkLku fkhu Mkrk MVkuxf
Jul 24, 2014
hksMkkLk rkLkk]n{kt w{keyku kh kkueMk kkkkLkk {wu Qnkkkun
Jul 24, 2014
Untitled
Gujarat Today. Powered by : Infosoul Systems.