Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Saturday, April 19, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

MkuLMkufMk hh,000Lke Mkkkxe xqtf Mk{{kt fqku : rLkkkku

kwkh
(yusLMke)Lke rne,kk. 6
uhkh{kt yksu kuS he hne nke khu nu kh rLkktkku {kLkk kk Au fu keyuMkE kU[{kfo MkuLMkuMk {{ yr{kt 22000Lke MkkkxeLku kkuze Lkktu fkh fu Vwkkku xe hkku Au suke ykhkeykE ksh{kt xkzku fhkLke rk{kt ykk e fu Au. {kuxkkkLkk rLkktkku yke s rkrk ykke hkk Au.
Auk ku rMkke kh{kt Vhe yufkh kuS {e Au. ykr xuzk MkkuwLk yuxeyuMkLkk Mkkkf rfkMk siLku fkw Au fu kh{kt kuS hnukLkk Mktfuk ukE hkk Au. ksux 2013 hsw fhe uk{kt ykk kkke fkhkukkheyku{kt nkkk nke khtkw nk{kt s r[Bkh{ fne [wk Au fu Lkkkt rk kh [[ko hr{kLk Lkk kkk nuh fhk{kt yku.
10{e Lwykhe 2008Lkk rMku MkuLMkuMk 21207Lke Mkkkxeyu knkUku nkku. khkkke MkuLMkuMk nu Vhe Lke[e Mkkkxeyu knkUku Au. kEfku ku{k 265 kkuELxLkku Mkwkh kku Au.
uhkh{kt yksu Mkkk ke rMku kuS uk {e nke. furkx kwzTMk yLku Mkku^xuh uhLkk Lkuk]{kt uhkh{kt kuS hne nke. {skwk irf knLke yMkh k uk {e nke. yksu fkhkukkhLkk ytku MkuLMkuMk 109 kkuELx WAeLku 19253Lke Mkkkxeyu hkku nkku. khu rLk^xe 34 kkuELx MkwheLku kt hkku nkku. rLk^xe fkhkukkhLkk ytku 5819 Wkh hkku nkku. yurLk uhkh{kt ke kuS hne nke. rLke{kt 4.5 koLke [e Mkkkxe uk {e nke. kEfku {kuze hkku fkhkukkh{kt y{urhfe uhkh{kt ke kuS hne nke. yksu rLke 2.1 xfk MkwheLku 11932Lke Mkkkxeyu hkku nkku. khu MktkE fkuBkkurx{kt 0.9 xfkLkku Mkwkh hkku nkku. nUkMkUk{kt yuf xfkLkku Mkwkh hkku nkku. Mxux xkEBMk{kt 1.3 xfkLkku WAkku LkkUkku nkku. MkkrLkf {kfuox{kt rhkrxe RLzuMk{kt 4.7 xfkLkku Mkwkh uk {ku nkku. furkx kwzTMk, {ux yLku ykExe RLzuMk{kt k Mkwkhku hkku nkku. rh yuMxux ftkLkeykuLkk uh{kt uke {e nke.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here