Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Sunday, April 20, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

h014{kt k yuLkzeyu Lkn Sku : {Lk{kunLk

kwkh

(yusLMke)Lke rne, kk.6
kskLke hkxe krhkLke kuXf{kt kskLke xku[Lke Lkukkkehe khk wkeyu Mkhfkh rY kkhk{kt ykue rLkBLkfkkLke kkkLkku yk{fkkke skk ykkkkt yksu kufMkk{kt zkkLk zk.{Lk{kunLkMknu skwt nkwt fu, yuLkzeyu MkhfkhLkwt khk W yrkLk kuLkk s kMkLkfk hr{kLk {kuxe nkuLkkhk Mkkrkk kwt nkwt. zkkLku skwt nkwt fu kkukkLkk yr{kLk yLku yz Lku fkhu yuLkzeyu Vhe yufkh khkrsk ku.
zkkLku skwt nkwt fu, ksku wkeyuLke Lkukkkehe rY rLkBLk fkkLke kkkLkku Wkkuk fkuo nkku. khtkw nwt ku{Lku ku{Lke s kkk{kt skk Lkn ykkwt.
kksukh{kt kskLke hkxe krhkLke kuXf{kt kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueyu fkUkuMk, kkte krhkh yLku {Lk{kunLkMkn kh ykfhk nkh fhkkt fkUkuMkLku WE yLku {Lk{kunLkMknLku LkkEx ku[{uLk kkk nkk.
kskLke [wxfe ukkt zkkLku skwt nkwt fu, h004Lke kufMkkLke [qtxe{kt khk WLkku Lkkhku yuf {kuxe nkuLkkhk Mkkrkk kku nkku. u yuLkzeyu yk{ s {{kt hkk fhu kku Vhe yufkh khkrsk ku. kskLkk rhX Lkukk kf] yzke kh [wxfe ukkt zkkLku skwt nkwt fu, ksku h009{kt kutze kwYkLku {ukLk{kt Wkkko nkk Akkt khkrsk kku nkku.
uLkk Mkk{kL Lkkkrhf u MknkLkwwrk k fhkkt zkkLku skwt nkwt fu, ku{Lke Mkhfkh Lkfkhk{fkkLke kkeLku kxkk ykfhe {nuLkk fhe hne Au. zkkLku skwt nkwt fu, ykkf {te w Mk{ {kxu [kw Lkn hnu. {khe Mkhfkh uLku ykX xfkLkk ]h khV kuhe sk rkk Au. f]rk ]h{kt 108 xfkLkku khku kkLke ykk k zkkLku k fhe nke. {rnkykuLke Mkwhkk {wu k zkkLku rkkkk k fhe nke. uzqkkuLke kuLk {kVe kusLkk{kt frkk yrLkr{kkkLku kku rkk khk Mkhfkh kh rLkkLk Mkkk kk kLk{tke {Lk{kunLkMknu fMkwhkhku rY fzf fkokne fhk MktMkLku ykkMkLk ykwt Au. hkMkk{kt kskkLkk Mkkuyu fukLkk rhkkuxoLkk nkkke {kVe kusLkk{kt fkiktz nkukLkku ykhkuk {wfku khu kuLkk skkYku kLk{tkeyu ykkMkLk yktwt nkwt. rkke MkkuLkk ntkk{k kh kLk{tkeyu fkwt nkwt fu, yk {k{ku nuh rnMkkk Mkr{rkLku MkkUkkku uEyu yLku kusLkk{kt u yrLkr{kk Mkk{u yku kku fMkwhkhku rY Mkk fkokne fhku. u fu kLk{tkeLkk skkke kskk Mkku Mktkwx kk Lk nkk yLku ykMkLk LkSf yke kk nkk. suke ntkk{kLku ukkt WkMkkkrk ke.su.fwrhLku fkokneLku 10 r{rLkx {kxu Mkrkk fhe nke. ksk Lkukk hetfh Mkku ykhkuk {wfkk skwt nkwt fu, yk kusLkk{kt kUfkuLkk yrfkheykuyu [urxkyku Mkkku {eLku uzqkkuLkk nLkk LkkktLke kuhherk yk[he Au, suke kusLkkLkku k kku uzqkkuLku {e fku Lkke.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here