Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Thursday, April 17, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

huw WLk kuku rue yuhkELMkLkku u

kwkh
(yusLMke) Lke rne,kk.6
xkxk kwk yLku yL yuf ftkLke Mkkku Mktwk MkknMkLkk {k{ke khkLkk WLk kuku uk EAke {urkLke ksux furhh yuhkELMk yuh yurkLkk {qze hkufkLkk MkkLku yksu Lkkk {tkku {tsqhe ykke ukk uLkk huw WLk kuku rue yuhkELMkkuLkk uLkwt kh we kwt Au. yuf rhc Mkhfkhe yrfkheyu skwt nkwt fu yuh yurkLkk MkkLku {tsqhe ykke ukE Au. 49 xfk Mkek rue {qze hkufkLke Lkerk ytkkok yk {tsqhe ykkk{kt yke Au. ftkLke khk Yykk{kt Yk.80 fhkuzLkwt hkufk fhku. fkuEyuLkk Mkuuxhe yh {kkhk{Lkk Lkuk]{kt {ue VrxLku ELuMx{uLx {kuLk kkuzoLke kuXf{kt Mkk {tsqh fhkku nkku. yuh yurkyu xkxk MkLMk r. yLku yY krxkLke xuuMxk xuzuMk k.r. MkkkuLkk Mktwk MkknMk{kt 49 xfk rnMMkk {kxu khkLkke {kke nke. nu yuh yurkyu w khkLkke {kxu zeSMkeyuLkku Mktkfo fhku kzu. kk kuo MkxuBkh {rnLkk{kt yuVxeykE Lkerk ne fhkk kk khkLkk huw WLk kuku knue s kh fkuE rue yuhkELMkLku khkLkke ykkk{kt yke Au. yuh yurk kkotk Mkwe{kt kke [kh r{kLk Mkkku WLk Y fhk {kku Au yLku ftkLke khk Yykk{kt k0 r{rLk zkuhLkwt hkufk fhku. yk Mktwk ftkLkeLkwt {w{kf [ukkE kku hnuu yLku ftkLke xw xkh yLku ke xkh nuhku [u r{kLke Mkukyku Y fhu.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here