Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Thursday, April 17, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

rkxLk{kt k ykzAux : kku rkku Mkkku hkkku u˼k

kwkh
(yusLMke) tzLk, kk.6
khk{kt rk ykkrhk u˼k yuf {kuxe Mk{Mk hne Au. khtkw rkxLk{kt k rk Mk{wkLkk kku kufku u˼k MknLk fhk {skqh kLk Au. rkxLkLke MktMkLkk Wkhe MkLk nkWMk ykuV kuzoMkLkk Mkkuyu rk ykkrhk u˼kLku Lkkkq fhkLke {ktke fhe Au. rkxLkLkk MkktMkkuyu yuLxhkEͪk yuLz huwuxhe rhVku{o rk{kt yuf MktkuLk rufLkwt Mk{koLk fwO Au. suLkku Wu te u˼k Mkkku uzku fkkyku{kt rkykuLku Mkk{u fhkLkku Au.
u fu Mkhfkhu yk kkkLkku rhku fhkk skwt Au fu, ku{u ikrf fko{kuLku yu fkhu s kikh fko Au suke rkkk u˼kLkku {wfkkku fhe fk. khtkw Wkk MkLkLkk MkktMkkuLkwt fnuwt nkwt fu Vk kkuzk kkk hk kkok Lkke yLku yk Mk{MkLkk Wfu {kxu uLkk fkkLku kk kzu. nkWMk ykuV kuzoMk{kt kuu {kkLk{kt hk6 rY 1k3 {ku MkhfkhLke nkh kE nke. kqo ftshurx {tke kuzo zukuLku skwt nkwt fu, k{u Lkk{ keLku ku{Lku yAqk Lku ku rk fne fku Aku, khtkw ykk MkLku Lkke ke fkk fu su{kt kufku kMk Mk{wk{kt sL{ ukLku fkhu {kuxe {w~fueykuLkku Mkk{Lkku fhkk nku Au. khu rk Mktktrk u˼k Mkkku uzku rk kh MktMk{kt [[ko [ke hne nke khu knkh rk Mk{wkLkk 400 fhkk w kufku rhku koe hkk nkk. kuzo nurhu k Mkk hsq fhkk skwt nkwt fu rkxLkLke rk sLkMktk nu 4,80,000Lkk yktfzk Mkwe knkut[e kE Au yLku {kqk {krnke Au fu rk, hkuskkh, Mkhfkhe Mkwrkyku yLku Mkukyku{kt ku{Lku u˼kLkku Mkk{Lkku fhku kzu Au.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here