Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Saturday, April 19, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

Lkkkrhfku khLkk kkueMk yk[kh rhw hkkuLkku skk {ktkke Mkwe{

kwkh
(yusLMke) Lke rne, kk.6
rknkh{kt fkuLxkfx ku kh fkohk rkfku kkukkLku Lkkufhe{kt rLkr{k fhkLke {kkeLku kku oLk fhe hkk nkk ku hr{kLk kkueMk khk rLkokkkqof fhk{kt yku kXe[kso su{kt {rnk rkfku k Mkk{u nke yLku ktkLkku yL yuf {k{ku fu su{kt yuf wkeLke kkueMk khk kuhno{eke fhku kexkELke xLkkyku kh Mkk ykLkkkk Mkwe{ fkuxuo kwkhLkk hkus ktLku hkku kkMkuke Mkxefh {ktwt Au.
Lk{qk S.yuMk. Mke yLku Lk{qk htsLkk fk uMkkELke kU[u yk ktLku xLkkyku{kt Mkwyku{kuxku k fhe ktk yLku rknkh Mkhfkh kkMkuke Mkku{kh Mkwe{kt skk {kku Au. yk {k{k{kt ykk 11 {k[oLkk hkus ykkLke fkokne fhu. Lkkekuyu yuxLkeo sLkh kwk{ nkxe yLku rhX fe nhe MkkuLku yk {k{k{kt LkkLke { fhk ykkn fkuo Au. ktk kkueMkLkk rMkkkneykuyu [kh {k[oLkk hkus khkkh{kt kkukkLke Mkkku kuk y nkhLke Vrhk fhk kkukkLkk rkkk Mkkku yku yuf wkeLku kuhno{eke {kh {kkuo nkku yLku keS xLkk su rknkh{kt kLke nke ku{kt fk{e fhkLke {kk fhe hnuk rkfkuLku kkueMku kXeyku Vxfkhe nke yLku ku{Lke Mkk{u rxhkuMkLkk Mku Vkuzku nkk. yk ktLku rfMMkkyku{kt Lkkkrhfku kh kkueMk khk fhk{kt yku yk[khLku kLku ukk hkku kkMkuke uLke Mkkuo[ ykku skk {kku Au. ktLku xLkkyku{kt kerzkkuLku khu kherhf Eyku kE Au.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here