Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Saturday, April 19, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

fktkkYykuLke nk kE fu ku{u yk{nk fhe

kwkh
{ukkuLko,kk.6
ykuMxurLk {erzkyu khk rY nihkkk{kt keS xuMx{u[{kt [h oLk fhLkkhe kkukkLke xe{Lke kxfe fkZe Au yLku kkukkLkk ukzeykuLku Lkkk kuk kkkk fkwt fu ku{Lkk{kt Mktko fhkLke k{kk yLku rsLkku swMMkku Lkke. {erzkyu fkLk {kEf kfo rk Lkh{ ykLkkwt Au k kuLku ykfhk rLkoku ukLke Mkkn ykke Au fkh fu kkukkLkk Mkkke ukzeykuLkk kkkLke Mk kuLku kuke kzu. ykuMxurLku nuzk wt Au fu nihkkk{kt kEfku nk kE fu yk{nk. ykkhu wt fu yu{kt fkuE tfk Lkke fu yk yuf hekLkwt kwLkkrnk ~ nkwt. suLkku fkuEk ykuMxurLk rfux tMkf Mkkke kLkk Lkn {kku. kEfkLke Mkkike w: fhLkkhe kk yu nke fu ykuMke ukzeykuLku qtxru kkzk{kt ykk Lkke k ku{u yk{ Mk{ko fwO. Mk{k[kh kku wt Au fu fkfo rMkk fkuEk kuxTMk{uLk khke xe{ Mkkku {wfkkku fhkLke Mkrk{kt ukE hkk Lk nkk. ykkh yLkwMkkh fkLku ykuMxurk khVke ku nkEyuMx Mfkuh (130 yLku 91) kLkkku Au yLku ktLku k{ ELkk{kt kLkkk khu hLkkuLke Mkk sYh nke. wkoke kuLkk Lkkk kukyku kkMku kkukkLkk fkLkLke Mkkku ykk kLke kkfkk Lk nke. y{wfu kuLkku Mkkk y{wf rfku{exh Mkwe hkku k fkuEyu ktke ELkk h{e Lkn. kuLkk rMkk fkuEk yL kkekhe rLkkk {kxu rkk kkkku Lk nkku.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here