Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Sunday, April 20, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

yue{kt kkt[{k rMkLke rxrfx hekLke q Lkk fhkk : kuLk

kwkh
tzLk,kk. 6
k{ ku xuMx{kt ykuMxurkLkk fkh{k khks Vk khk s Lkn #uLz k w Au yLku kqo fkLk {kEf kuLku fkwt fu rkrx xe{ huf kkkk{kt ykuMxurk fhkk Mkkhe Au. nihkkk{kt [kh rMkLke yth s ykuMke.Lkk khks kk kuLku xTxh kh fkwt fu kufk Lw. su fkuEyu k yue ue {kxu kkt[ rMkLke rxrfx hee nku ku{Lku kwhk kiMkk khk {u. fkh fu ykuMxurk kkt[ rMk Mkwe h{e fu Lkn. nihkkk rfux Mktu k ytrk{ rMkLkk kiMkk khk ykkkLkku rLko fkuo Au. kuLku ykk{kt e LkkkLkwt fk{ fhkk fkwt fu yuf {nkLk ykuMxurLk rfuxLku wt fnuku ? rhxkzo. ykuMke {erzk k krhk{ke [rkk Au. kuu fkwt fu ykuMke rfux{kt ykwt Mktfx Wwt kwt uEkwt Lknkukwt. kMk fheLku khu khu yue Vk 16 Mkkn kk Au. kuLku fwO fu ykuMxurkLkwt nkLkwt Vku{o ukkt kkkwt Lkke fu ku yue ue hBkLk #uLzLkku {wfkkku fhe fu. kuu fkwt fu nwt yntfkhe Lkke k {Lku kku Au fu #uLzLke xe{ huf rkk{kt ykuMxurk fhkk [rZkke Au. #uLz kkMku Mkkhk kkuh, MkLkh yLku xku[Lkk A kuxTMk{uLk Au.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here