Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Wednesday, April 23, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

{kunke xuMx{kt k yLku M{kLku MkkLk {e fu : ykkoh

kwkh
nihkkk, kk.6
ykuMxurkLkk fku[ r{fe ykoh Mkkk ku xuMx kw{kk kk {kunke xuMx{kt kuxTMk{uLk WM{kLk k yLku ykuhkWLzh MxeLk M{kLku ytrk{ EuLk{kt MkkLk ykkkLke k MktkLkk fk fhe Au. ku{u kuxk {{kt k VuhVkh fhe fkfoLku WkhLkk {u h{kzk ytku k r[khk nkk he Au. Mkehe{kt kwLkhkk{Lk {kxu ykkwh r{fe ykkoh fkwt fu, ku ytrk{ EuLk{kt VuhVkh ytku r[khe hkk Au. ykkohu fkwt fu, rLkrk heku nwt xe{{kt VuhVkh ru r[khe hkku Awt. y{khu Mk{k MkrkLke Vhe Mk{ekk fhe kzu. y{khu ue Stk hkk yLku kkuzoh-kkMfh xkuVe Skk {kxu kku xuMx Ske kzu. y{u MkouX xe{ Wkkhewt yLku ku {kxu fuxkf VuhVkh fhk kzu kku fhewt.
ykkohu fkwt fu, khks Akkt xe{Lkwt {Lkkuk kze ktwt Lkke. yLku yuf xe{ khefu k kMk fko Au. y{u yk{{tkLk fhe ykkLke {u[ku{kt Mkkhk oLkLke ykk hke Au. ku{u Lkkk Vku{o{ktke kMkkh kkkt kuxMkLkLkku k[k fkuo su [kh ErLktk{kt fkuE f{k fhe fku Lkke. ku{u fkwt fu, ku kkukkLke skkkhe u Au. ku kkurtk fhkku nkku khu y{khku uX ykuhkWLzh nkku yLku nsw k xku[Lkk A kuxTMk{uLkku{ktke yuf Au y{u kuLke {kuxe ErLktkLke hkn uE hkk Aeyu.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here