Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Friday, April 25, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

ykuMxurkyu nihkkk{kt s kkt[{k rMkLke rk[ kh uxMk fhe

kwkh
nihkk, kk.6
Aue kku xuMx [kh rMkLke yth s Mk{kk kkLku fkhu ykuMxurLk kuxTMk{uLkkuLku kkt[{k rMku khke rk[ku kh h{kLke kf {e Lk nke khtkw yksu ku{u yn xuMx {u[Lke rk[ kh uxMk fhe nke. k{ xuMx{kt kkt[{kt rMku Vfk Lk ykuh s VUfkLke sYh kze khu keS xuMx Mkkzk k rMk{kt s Mk{kk kE kE. nihkkk{kt kkukkLkk ytrk{ Mkk{kt ykuMxurkLkk kuxTMk{uLkkuyu MkLkhku Mkk{u h{kLke uxMk fhe. hMk kk yu Au fu xku[Lkk {Lkk fuxkf kuxTMk{uLkkuyu xuMx {u[Lke rk[ kh kuxk fhe nke. fkkLk {kEf fkfuo LkkkLk rkuLk, urh zkunxeo yLku Mxe M{kLkku Mkk{Lkku fkuo. {w fku[ r{fe ykkohu yk kMk uxMk Mkk ytku fkwt fu, y{u kkt[{k rMkLke rk[ kh uxMk fhk {kkkk nkk. kuxMkLk yLku fkfo xku[Lkk ykX kuxTMk{uLkku{kt Mkk{u Au su{Lku yn h{kLkku yLkw Au. kkt[{k rMkLke uxMkke yLkw {u. ku{u fkwt fu, y{khku u MkLk kkurtkLku Mkkhe heku h{kLkku Au. y{khk kuxTMk{uLkku nsw wk Au yLku ku{Lku k kkt[{k rMku h{kLkku yLkw nkuku uEyu.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here