Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Sunday, April 20, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

uhkh{kt kuS : MkuLMkuMk{kt 104 kkuELxLkku WAku

kwkh
Lkerne,kk.6
Mkkk keS rMku uke [kw hnukk yLku {skwk yk.hk. kesu rMku uke Mkr hnukk {wtkE uhkhLkk ELzuk{kt 104 kkuELxLkku WAkku kku nkku. yk hr{kLk fukex kwzMk yLku uhkh{kt fukex kwzMk yLku {uxLkk uhku{kt uhkh ukeyu khLke Yykk kuS khVe kE nke. ku kEfkLkku MkuLMkuMk 19143Lke Mkkkxeyu nkku ku eLku 19hk4 kku nkku. su{kt k0 kkuELxLkku WAkku LkkUkku nkku. kEhkku yurLk uhkhku{kt k Mkwkhku kkkt kuLke yMkh Mkkhe uk {e nke. ku kkLkLkku rLke yLku nkUkfkUkLkk nUkMkUk{kt WAkku hkku nkku yk Wkhktk ktkE yLku uxuzLkk ELzuk{kt LkkLkku {kuxku WAkku kku nkku. yk Wkhktk whkukeLk khku rkxuLk, s{oLke, ktMkLkk uhkhku{kt kuS khVe wk nkk.
yksu kMkoLkLke ykkukLke nuX xeMfku, ELVku. xufLkku., sޫfk yuMkku. zeyuyuV, hekLMk ELz., yLku MxuxkUfLkk uhku{kt uke kkkt yk kku{kt Mkwkhku kku nkku. fukex kwzMkLkk uhku{kt ukeyu kuLkk MkeS RLzuk{kt h30 kkuELxLkku WAkku LkkUkku nkku. kuLke Mkkku {ux uhku xeMfku, nfku yLku sk MxeLkk uhku{kt uke kkkt kuLkk ELzuk{kt h01 kkuELxLkku WAkku kku nkku. kuLke Mkkku hekexe, ykExe, xufLkkukuS yLku ykuELkk kuMkLkk uhku{kt uke kkkt yk kku{kt Mkwkhku kku nkku. khu fLw{h zwhuk, yuVyu{SLkk uhku{kt yLkw{u 60 yLku 3h kkuELxLkku xkzku LkkUkku nkku.
{wtkE uhkhLkk ELzuk{kt yksu 109 kkuELxLkku WAkku LkkUkku nkku. ku 19hkhLke Mkkkxeyu kt hkku nkku.
LkuLk Mxkuf yuk[uLs{kt yksu ykukhuxhku kkk hkufkfkhkuLke uke kkkt kuLkk ELzuk{kt 34 kkuELxLkku WAkku kku nkku. yLku k819Lkk {kku kt hkku nkku.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here