Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Wednesday, April 23, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

kkueMkLke nkshe{kt qtxke rkLkMkk{kt kh{kku

kwkh

(Mktkkkk khk)
kkteLkkh, kk.6
y{kk nuhLkk kkuk{kt kkueMkLke nkshe{kt kzkkzwykuyu qtx {[kkLke h{sLkf xLkk ytku kwshkk rkLkMkk{kt [[ko fhkLkku fkUkuMku kzfkh VUfku nkku, ufu hkfkkLkk k]n hk{tke hsLkefktk kxuu skk ykkkLkku ELkfkh fhkk yk swkE kkyu yk {wkLku [[ok ukLke khkLkke ykke Lk nke. Lke Mkk{keLkk yk &u rkLkMkk k]n{kt fkUkuMkuu Wnkkkun {[kkk kh{kku VukE kku nkku.
y{kk{kt kEfku kkuk LkSfLkk uk kk{{kt kkueMkLke nkshe{kt kzkkzwykuyu fhue qtxLkku rkLkMkk{kt kzku kkzkLkku rkk khk kMk fhkku nkku. ufu rkkLkk Mk kkfw kzLku k]n{tkeLke {tsqhe {e Lk nkukke yk swkEyu yk & [[ok ukLke {tsqhe ykke Lknkuke, Akkt MkkLkk{kt Wkzu kkueMkLke nkshe{kt qtx kk Au {tkeyu u {tsqhe ykke Lk nku ku{ Akkt LkkkrhfkuLke Mkk{ke{kt yk &e [[ko kk ue uEyu. kuLke hsqykk fhe nke. ykk, yku fkuE {tsqhe Lk ykkkk yk &e [[ko kE fe Lknkuke.
fkUkuMku qtxLke xLkk {kxu qLfk{kt & WkMkk fhkLkku kMk fkuo nkku khtkw k]n{tke hsLkefktk kxu khk MkLku & hsq fhk yuxu fu &ku skk Mkhfkh ykku kue fkuE {tsqhe Lkn ykkkk rkkLkk yL Mkkuyu yk xLkkLku E khu nku...nku... {[ke nke yLku kuXkt-kuXkt kkukk nkk khu Mkk{kkku Mkkkkk kskLkk Mkku khk Wnkkkun {[kk{kt ykku nkku.
yuf kku MktMke kkkkkuLkk {tke kkk Mkkk yLku fkk {tke ekMkn zu ku{Lkk MkkLk khke Wk kELku rhku fhkk yku ku{Lku khkkhLkk xkkko nkk fu k{u k {kxu khtkh Wk kk Aku... ku{Lku skk{kt ykkk {kxu nwt Awt... ykLkk skkke kLLku {tkeyku [wk[kk kuMke kk nkk. yku rkkLku fkwt fu, Mktktrk {tkeyu yk & ytku {tsqhe ykke Lkke kuke & [[okLkku fkuE {kk s Lkke yLku yue fkuE kuMkeh k Lkke. Mkkk]n rLk{ {wsk [ku Au. {tke {tsqhe ykku kku s kuyku &kukhe kk fkuE kkfeLke kkkk kh & hsq fhe fu Au. yk{ hk Mkhfkh yk {k{u [[ko fhk kikh kE Lk nke.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here