Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Friday, April 18, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

nuk rxMk xwzu

kwkh
MkELk ^qLkk huw Wkkku
kk{ku, {Ukku, fkwhLku Mkhe {kkk{kt {ueLku kikh fhu kneLku Y{k ykk rx~w kukh kh LkkeLku Mkwtk{kt yku kku ez{kt {kMf knuhkLke sYh kzu Lkn. kkLkLkk kkk kh kLkk k xkk LkkeLku kkt[ rMk Mkwe rMk{kt ku kh kkke MkELk ^qke k[e fk Au. 100 {ee kke{kt k kk{ e{zku, rkku[, r[hikk Mkkku yzku kk{ fkk {he yLku yuf kk{ MkwtXLkku Wfkku kLkkeLku kekke ku k kk Au. yk MkwykuLku kke Mkkku yuxe kh Mkwe Wfke fu kt Mkwe ku 60 {ee Lk hne kuLku yuf ytXkrzk Mkwehhkus ke kuxu kekke MkELk ^q Mkk{u zk {kxu heh{kt sYhe k{kk kuk kE su. rkVk, rkfxq, {wkMke yLku y{]kkLku Mkhe {kkk{kt E kuLku yuf [{[e ukke hkukrkfkhf k u Au. kk ykuAku kk Au. yk kLku sBk kk ukke Vkku ku. MkLke ku feyku hhkus Mkkhu ke kuxu nwtVkk kke Mkkku sYh ue uEyu. kuLkkke hkukrkfkhf k u Au.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here