Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Sunday, April 20, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

hkkuLke hVkkh

kwkh
LkkkkuLz{kt fkutkuMk {skqk
rkkLke qr{fk su
(yusLMke) fkurn{k, kk.6
Mkkk keSkh rkLkMkk [qtxeyku nkhe sLkkh LkkkkuLz u fkutkuMk Mkr{rk (yuLkkeMkeMke)yu yksu skwt nkwt fu, kuyku 1h{e hk rkLkMkk{kt {skqk rkkLke qr{fk su. yuLkkeMkeMkeLkk {nkMkr[ {ukuw MkkuVeyu yuf rLkuLk{kt skwt nkwt fu, h3 Vukwykheyu ku [qtxeyku{kt nkh kk kkxeoLkk e{kkwh{kt {tkkhu ykkursk fkhkukkheLke knue ykik[krhf kuXf hBkLk yk rLko ukku nkku. kuXf hBkLk hkLkk kufkuLkwt khu{kt khu Mk{koLk {uk yLku kkxeoLku r{kt huf Mkh kh {skqk kLkkkLkku k Mktfk ukku nkku.
ksk Lkukkykuyu kuLkk{e
s{eLkkuLkk Mkkuk fko : eh
(yusLMke)
{okk, kk.6
rn{k[ uLkk {w{tke ehMknu rkke ksk kh ykhkuk kkzku nkku fu, Mkkk{kt hkk ku hBkLk ku{Lkk Lkukkykuyu kuLkk{e s{eLkkuLkk Mkkik fko nkk. Mknu skwt nkwt fu, knukLke ksk MkhfkhLkk Mk{u k[kh yLku kE-keku Mkk{kL kk kLke kE nke. kufkuLke [kkykuLku ykk{kt yke nke. Mkkk{kt kuXuk kufku yLku ku{Lkk MktktrykuLku kuLkk{e s{eLkku ykkk{kt yke nke.
ku{u ykhkuk kkzku nkku fu, fMkkie{kt kskLkk yuf LkukkLkk ku zkhkuLkk Lkk{ kh kk k0 k YrkkLke s{eLkku hek{kt yke nke.
rsޮMknLke {wkfkk E hksLkkkMknu kuf koku
(yusLMke) hkkukZ, kk.6
kskLkk hkxe yk hksLkkkMknu yksu fkutkuMk {nkMkr[ rsޮMknLke {wkfkk E kkAk yXkzeu ku ku{Lkk kLke ykkue MknLkk rLkLk kh kuf fk fkou nkku. kskLkk yk yuf ruk r{kLk{kt Lke rneke kukk ykk nkk yLku ktke nuefkuxh{kt {ޫu kskLkk yk LkhuLMkn kku{h yLku rsk kMkLk {tke kkkwk kkih Mkkku kwLkk ykk nkkt.
hksLkkk Mkn rMkk rsޮMknLke {wkfkk uLkkh{kt fuLe {tke nhe hkk yLku {ޫu fkutkuMkLkk yk fkLkk qrhk Mkk{u Au.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here