Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Wednesday, April 16, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

[eLkLku kkukkLke MkuLkk kkAe U[k khkLkwt Mkq[Lk

{tkkh
(yusLMke) Lke rne, kk.hh
khke Mkhn{kt wMkkuhe fhLkkh [eLke MkuLkk Mkk{u khku fzf ykt fhe Au. kk 1k yuru k kuk{kt [eLke MkuLkk khke Mkhn{kt 10 rfku{exh Mkwe yth ue kE nkukLkk ku{s kt ktkw [kufeyku kktkLkk ynukku kk khku wMkkuhe Mkk{u fzf ykLkkkk [eLkLku fkwt nkwt fu, kuu kMkrf rLktk hukLkwt (LAC) MkL{kLk fhwt uEyu. ru {tkkLkk kk Mki yfkYeLku yksu fkwt nkwt fu, kLkk kuk kuk ye{kt [eLke MkirLkfkuLke wMkkuhe {wu Mkhfkh kteh Au. yLku [eLku khke rMkkh{kt wMkkuhe kt fhe uEyu. kkyu ykk k fhe nke fu yk {wkLkwt Mk{kkLk kue uku. 1k yuru [eLke nurfkuxhku k khke nkE kuk{kt wMke ykk nkk. hBkLk Mkhnu WƼue yk ktkre kk kLkk kuk kuk ye kuk{kt yksu [eLk yLku khke MkiL f{ktzhkuyu Vuk {exk fhe nke. khke MkuLkkyu [eLke MkuLkkLku ynke kkfkrf nxe sk fkwt nkwt. khke MkuLkkLkk {w sLkh r{Mkn k sB{w hkLkk kk nkk. ru {tkkLkk kkyu skwt nkwt fu, khk [eLk Mkhnu WƼuk rkLku ukk k kuk{kt MkuLkkLke khkLke fw{f k hkLkk fhe uk{kt yke Au. ynukku yLkwMkkh {kWLxLk kuhVuh{kt rLkktk MkuLkkLke yuf huS{uLxLku kLkk kuk kuk ykue (zekeyku) Mkuxh{kt {kufk{kt yke Au. ynukku{kt skkk {ku ELzku rkkux kkuzoh kkueMk (ITBP)yu k [eLke MkirLkfkuLke kkuMx kkMku ktkw{kt kkukkLke yuf [kufe kLkke Au kkk kuyku [eLke MkirLkfkuLke krkrryku kh Lksh hke hkk Au.
MkwkkuLkk skk {ku ru {tkk{kt khk [kELkk Mktwk ktkLkku nkku Mktkkk Mktwk Mkr[u [eLke wMkkuheLkk {wu kkukkLkk [eLke Mk{fk Mkkku kk[ek fhe nke. yk knuk khku [eLkLkk hksqkLku kkuke kLkk zukMkktk kuk{kt khke MkhnLke yth [eLke MkuLkkLke wMkkuhe yLku nkshe Mkkku kkukkLkku rhku WXkku nkku.
WuLke Au fu khke Mkhn{kt [eLke MkuLkkLke wMkkuheLke yk k{ xLkk Lkke. [eLke MkirLkfku yk knuk k yuyuMkeLkku tk fhe [wfk Au.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here