Gujarat Today
 

Home

News Archive

Feedback

About Us

Wednesday, April 16, 2014

nav

Today's News

kwshkk hk
hkxe
yktkh hkxe
kkkh
h{k k{k
{LkkuhtsLk
yL

International
News ?

ykqhkk ns fkuxk k {nkhkxLkk w{ke kLk khk ns fr{xeLke xefk

wkh

(yusLMke) {wtkE, kk.h6
{nkhkxLkk w{ke rfkMk kLk ykheV LkMke{ kLku hkLke w{ke MkeLkk {k{kt hk {kxu kqhkku ns fkuxk {uk{kt rLkV hnuk k kkukkLke s hk Mkhfkh kkk MkuLx ns fr{xeLke xefk fhe nke. ku{u skwt nkwt fu, u {kxuLkku ko{kLk ns fkuxk uLke ko{kLk w{ke Mk{wkLke MkeLkk {k{kt ykuAku Au. h kuo nhku kufku MkuLx ns fr{xe Mk{k yk ykkyu kkukkLke yhSyku s{k fhku Au fu kuykuLku nskkkyu skLke kf {u k ku{Lku kf {ke Lkke. ku{Lke yhSyku Vkke uk Au yLku kuyku rLk:Mknk heku ukk hnu Au.
kLku nskkk {kxuLkk fwhkoMktku fkwt nkwt fu, MkkWe ns {tkk khk khk MkhfkhLku Vkk{kt yku ko{kLk ns fkuxk ko h001Lke Mke kkhe {wsk uLke {wM{ MkeLkk ykkhu Au. khk Mkhfkhu uLke ko{kLk {wM{ MkeLkk ykkhu fkuxk{kt khkLke {ktk fhe uEyu.
khke ns r{Lk khk nskkkLkk fhkkk rLk{LkLke xefk fhkkt kLku w{kt fkwt nkwt fu, h kuo ykkkk ykkMkLk Akkt khke nkSyku nskkk hBkLk {w~fueykuLkku Mkk{Lkku fhkk nku Au. kuykuLku kku yk k kh Lkke nkuke fu MkuLx ns fr{xeLke ykurVMk fkt Au ? ku{u nskkkLku Mkh kLkkk Lkh kkkLke {ktk fhe nke.

New Page 1
Google
New Page 1

2003-2004 Gujarat Today , Advertise With us
Best Viewed in Internet Explorer 5.5 and above

Problem in reading ?
  Click here