(એજન્સી)                                                                            તા.ર૭

ઉત્તરપ્રદેશનામુખ્યમંત્રીરહીચૂકેલીમાયાવતીજેવીમહિલાઓઆજેપણદલિતસમાજનીમહિલાઓનેપ્રેરણાઆપેછે, પરંતુતમનેજાણીનેનવાઈલાગશેકેદેશનીઆઝાદીસમયેપણદલિતમહિલાઓએઅંગ્રેજોસાથેબાથભીડીહતી. આવીજએકનાયિકાઝલકારીબાઈહતી, જેખૂબજહિંમતવાનસ્ત્રીહતીઅનેઝાંસીનીરાણીલક્ષ્મીબાઈનીસાથીહતી, તેચમારજ્ઞાતિમાંઆવતીકોરીપેટાજાતિનીહતીઅનેતેલડાઈકૌશલ્યમાંનિપુણહતી, તેલક્ષ્મીબાઈજેવીલાગેછે, તેલક્ષ્મીબાઈજેવીદેખાતીહતીઅનેઅંગ્રેજોપણતેનાથીછેતરાઈગયાહતા. ઝલકારીબાઈપણરાણીનીસેનામાંહતી. ઝલકરીબાઈનીમદદથીજઝાંસીનીરાણીલક્ષ્મીબાઈપ્રતાપગઢઅથવાનેપાળપહોંચીશકીહતી. એપછીઉડાદેવીનુંનામઆવેછે. એવુંકહેવાયછેકે, બેગમહઝરતમહેલપાસેએકપલટનહતીજેનુંનામપાસીપલટનહતુંજેમાંસેનાપતિઉદાદેવીપણહતી. વાસ્તવમાંએવુંબન્યુંકેલખનૌનાઉજારિયનગામનીવીરાંગનાઉદાદેવીનાપતિમક્કાપાસીનીચિનહટબારાબંકીમાંઅંગ્રેજોનાહાથેહત્યાકરવામાંઆવીહતીઅનેઉદાદેવીએપોતાનાપતિનામૃતદેહપરરડતાં-રડતાંબદલોલેવાનીપ્રતિજ્ઞાલીધીહતીઅનેપછીતેઆલડાઈમાંબેગમહઝરતમહેલનીસેનાસાથેજોડાઈહતી. તેણીએ૩૫અંગ્રેજોનેમારીનાખ્યાહતાપરંતુતેપછીતેપણશહીદથઈગઈહતી. એવુંબન્યુંહતુંકે, ઉનાળામાંજ્યારેઅંગ્રેજોપીપળનાઝાડનીચેઆરામકરીરહ્યાહતાત્યારેઘણાઅંગ્રેજોનેતેણીએમારીનાખ્યાહતાઅનેજ્યારેજનરલડોસનનેશંકાગઈત્યારેતેણેનિરીક્ષણકરવાનુંશરૂકર્યુંઅનેતેણેજેજોયુંતેજોઈનેતેનાહોશઉડીગયાહતા. તેણેજોયુંકેઅંગ્રેજસૈનિકોગોળીઓથીવીંધાઈગયાહતા. તપાસકરતાંતેણેજોયુંકેગોળીઉપરથીફાયરકરવામાંઆવીહતી. તેણેતેનાસાથીદારવેલેકનેબોલાવ્યાઅનેબંનેનેખબરપડીકેઝાડપરકોઈવ્યક્તિછેઅનેતેઓએફાયરિંગકર્યુંહતુંઅનેઆગોળીથીથયેલીઈજાથીતેણીમૃત્યુપામીહતી, પરંતુઆપહેલાતેણેઘણાઅંગ્રેજોનેમારીનાખ્યાહતા. એપછીનુંનામમહાવીરીદેવીનુંછે, જેપશ્ચિમઉત્તરપ્રદેશનામુઝફ્ફરનગરનીહતી, જેમણેદેશનીઆઝાદીમાટેપોતાનાજીવનનીપણપરવાકરીનહતી. તેમનીહિંમતનીવાર્તાઓઆજેપણજાણીતીછે. તેમનાબહાદુરીનાપ્રસંગોઆજેપણઅહીંનાલોકગીતોમાંરજૂકરવામાંઆવેછે.