(એજન્સી)                                        તા.૪

સમાજવાદીપાર્ટીનાનેતાઅખિલેશયાદવેશુક્રવારેકહ્યુંહતુંકેતેઓતૃણમૂલકોંગ્રેસનાબોસઅનેબંગાળનામુખ્યમંત્રીમમતાબેનર્જીનાનેતૃત્વમાંવૈકલ્પિકરાજકીયમોરચામાંજોડાવામાટેતૈયારથઈશકેછે. શ્રીયાદવ-૨૦૨૨નીયુપીવિધાનસભાચૂંટણીમાંભાજપનેપડકારવામાટેએકમંચબનાવવામાંવ્યસ્તછે. તેમણેકહ્યુંકેશાસકપક્ષઉત્તરપ્રદેશમાં “નષ્ટ” થઈજશેજેવીરીતેતેઓબંગાળનીચૂંટણીમાંમમતાબેનર્જીસામેહારીગયાહતા. શ્રીયાદવેઝાંસીમાંપત્રકારોનેકહ્યુંકે, “હુંમમતાનુંસ્વાગતકરૂંછું. તેમણેજેરીતેબંગાળમાંભાજપનોસફાયોકર્યોછે… ઉત્તરપ્રદેશનાલોકોભાજપનોસફાયોકરશે. જ્યારેયોગ્યસમયઆવશેત્યારેઅમેજોડાણવિશેવાતકરીશું.  યુપીનાપૂર્વમુખ્યમંત્રીએકોંગ્રેસપરપણનિશાનસાધ્યુંહતું. તેમણેપ્રિયંકાગાંધીવાડ્રાનીહાંસીઉડાવતાકહ્યુંકે “જનતાકોંગ્રેસનેજાકારોઆપશેઅનેતેઓઆગામીચૂંટણીમાંએકપણબેઠકમેળવીશકશેનહીં. ગુરૂવારે, પશ્ચિમયુપીનામુરાદાબાદમાંએકરેલીમાં, શ્રીમતીગાંધીવાડ્રાએકેન્દ્રીયપ્રધાનઅજયમિશ્રાનાપુત્રનીજીપહેઠળચારખેડૂતોનેકચડીનેમાર્યાગયાપછીવિરોધદરમિયાનલખીમપુરમાંશ્રીયાદવનીગેરહાજરીઅંગેપ્રશ્નકર્યોહતો. મિસ્ટરમિશ્રાનોપુત્રહત્યામાંકથિતભૂમિકામાટેજેલમાંછે. ૨૦૧૭માંઆબંનેપક્ષોએસાથેમળીનેકામકર્યુંહતુંપરંતુઅખિલેશયાદવેઆમહિનેદ્ગડ્ઢ્‌ફનેકહ્યુંહતુંકે, “અમનેસારોઅનુભવથયોનહતો, ઉત્તરપ્રદેશેકોંગ્રેસનેનકારીકાઢીછે. ઝાંસીખાતે, શ્રીયાદવેવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીદ્વારાઉદ્ઘાટનકરાયેલપૂર્વાંચલએક્સપ્રેસવેનેલઈનેપણભાજપપરઆકરાપ્રહારોકર્યાહતા. તેમણેદાવોકર્યોહતોકેભાજપતેમનીપાર્ટીદ્વારાશરૂકરાયેલાપ્રોજેક્ટ્‌સમાટેક્રેડિટલેછે. જોસમાજવાદીપાર્ટી૨૨મહિનામાંએક્સપ્રેસવેબનાવીશકતીહોયતોતેજકામકરવામાટેભાજપનેશામાટે૪.૫વર્ષલાગ્યા? તેઓયુપીમાંલોકોનાકલ્યાણમાટેકામકરવામાંગતાનથી.  અખિલેશયાદવયુપીચૂંટણીપહેલાગઠબંધનનાપ્રયાસકરીરહ્યાછે, રાજ્યનાપૂર્વભાગમાંપ્રાદેશિકપક્ષોનાવર્ગીકરણઅનેપશ્ચિમમાંખેડૂતોનામતોપરતેઓઆધારરાખેછે. તેમનીઅનેતૃણમૂલવચ્ચેનાજોડાણનીચર્ચાબંનેસંગઠનોદ્વારાકરવામાંઆવીરહીછેઅનેતેઓકોંગ્રેસનેપણનિશાનબનાવેછે. સમાજવાદીપાર્ટીઅનેતૃણમૂલકોંગ્રેસેબંગાળનીચૂંટણીનાનિર્માણમાંમૈત્રીપૂર્ણવર્તનકર્યુંહતુંઅનેશ્રીયાદવેકહ્યુંકેતેમનીપાર્ટીતૃણમૂલવતીપ્રચારકરશે. શ્રીમતીબેનર્જી, બંગાળમાંભાજપનેહારઆપીછેત્યારથીઅન્યપક્ષોનાનેતાઓનેસાથેલઈરહ્યાછે. ઘણાકોંગ્રેસનાનેતાપણતેમનીસાથેજોડાયાછે. આઅઠવાડિયેએનસીપીનાવડાશરદપવારઅનેમહારાષ્ટ્રનામંત્રીઆદિત્યઠાકરેનેમળવામાટેતેઓમુંબઈગયાહતા. મુખ્યમંત્રીઉદ્ધવબાલઠાકરેનાપુત્રછે. તેણીનીઆમુલાકાતદરમિયાનતેણીએહજુપણસક્રિયકોંગ્રેસનીઆગેવાનીહેઠળનાયુનાઇટેડપ્રોગ્રેસિવએલાયન્સ (યુપીએ)નીકલ્પનાનેફગાવીદીધીહતી, તેણીએકહ્યુંકે, “યુપીએશુંછે? હાલમાંકોઈયુપીએનથી!” વધુખરાબવાતએછેકેગયામહિનેજ્યારેદિલ્હીમાં, શ્રીમતીબેનર્જીએકોંગ્રેસનાવડાસોનિયાગાંધીનેમળવાનાવિચારનીમજાકઉડાવીહતી. કોંગ્રેસેવરિષ્ઠનેતાકપિલસિબલેયુપીએના “આત્મા” તરીકેપક્ષનીસ્થિતિનેરેખાંકિતકરીનેવળતોપ્રહારકર્યોછે, જેભાજપેસત્તાસંભાળીતેપહેલાંબેટર્મમાટેકેન્દ્રમાંસત્તામાંહતી