(એજન્સી)                           તા.ર૩

કોલકાતાએઅનેકવારવિદ્યાર્થીરાજકારણનાઅનેકસ્વરૂપોજોયાછે. વિદ્યાર્થીઓઅવારનવારએસ્ટાબ્લિશમેન્ટવિરોધીરેલીઓકાઢેછેઅથવાતેમાંભાગલેછેઅનેકેટલાકકિસ્સાઓમાંવહીવટીતંત્રસાથેઘર્ષણનાબનાવોપણબન્યાછે. પરંતુઅનીશખાનનામૃત્યુએશહેરનેહચમચાવીનાખ્યુંહતુંકારણકેતેનાપરિવારેશાસકતૃણમૂલકોંગ્રેસ (્‌સ્ઝ્ર)નીન્યાયનીખાતરીહોવાછતાંસેન્ટ્રલબ્યુરોઑફઇન્વેસ્ટિગેશન (ઝ્રમ્ૈં)નીતપાસનીતેનીમાંગમાંથીપાછાહટવાનોઇન્કારકર્યોહતો. અનીશખાનમાટેન્યાયમેળવવામાટેસેંકડોલોકોબંગાળનાઅમ્તાખાતેઅધૂરાત્રણમાળનામાળખાનીબહારએકઠાથયાહતા. બેદિવસપહેલાતેમનીહત્યાકરવામાંઆવીહતી. તેમનાપરિવારનોઆરોપછેકેપોલીસઅધિકારીઓનાવેશમાંઆવેલાકેટલાકઅજાણ્યાલોકોએતેમનેતેમનાઘરનાત્રીજામાળેથીફેંકીદીધાહતા. ગ્રામજનોઅનેતેનાપરિવારજનોએજણાવ્યુંહતુંકેચારશંકાસ્પદપૈકીએકપોલીસયુનિફોર્મમાંહતો. અનીશખાનનાદુઃખીઅનેવિચલિતપિતાતેમનાપલંગપરબેઠાહતાકારણકેકેમેરાતેમનાપરઝૂમથયાહતા. ફ્લેશનાચમકારાહવેતેમનેચોંકાવતાનહતા. પરંતુતેમણેમીડિયાસાથેલાંબીવાતચીતકરવાનુંબંધકરીદીધુંછે. તેઓસીબીઆઈતપાસનીતેમનીમાંગપરઅટલછેકારણકેતેઓકહેછેકેપોલીસપરવિશ્વાસકરીશકાયતેમનથી. જ્યારેશાસકટીએમસીઅનેમુખ્યમંત્રીમમતાબેનરજીનાઆશ્વાસનવિશેતેમનાવિચારોવિશેપૂછવામાંઆવ્યુંત્યારેતેમણેકહ્યુંકે, જેથયુંતેથઈગયું. મનેપોલીસપરથીવિશ્વાસઊઠીગયોછે. મુખ્યમંત્રીએધારાસભ્યપુલકરોયજેવાલોકોનેમારીપાસેમોકલ્યાછે. હુંતેઓનેમળવાજવામાંગતોહતોપણહવેહુંનહીંજાઉં. મારાપુત્રનીહત્યાકરવામાંઆવીછેઅનેમાટેમુખ્યમંત્રીએમારીપાસેઆવવુંજોઈએ.

અનીશડાબેરીઓસાથેસંકળાયેલોહતો. જ્યારેકેટલાકઅહેવાલોમાંએવુંપણકહેવામાંઆવ્યુંહતુંકેતેભારતીયસેક્યુલરફ્રન્ટસાથેજોડાયેલોહતો, જોકેતેનાભાઈએઆદાવાનેનકારીકાઢ્યોહતો. જ્યારેતેનાપિતાનેતેનાવિશેબોલવામાટેપૂછવામાંઆવ્યુંત્યારેતેમણેકહ્યુંકે, તેવ્યક્તિતરીકેકેવોહતોતેવિશેહુંપછીથીવાતકરીશ. અત્યારેહુંઆમામલેસીબીઆઈતપાસઈચ્છુંછું. મનેપોલીસમાંવિશ્વાસનથી.

અનીશખાનવિશેગામશુંવિચારતુંહતું ?

ગ્રામજનોઅનીશનાપરિવારનીપડખેઊભારહ્યાછેઅનેગુનેગારોનેકડકમાંકડકસજાનીમાંગકરીછે. પુરૂષો, મહિલાઓઅનેબાળકોએઘરમાંભીડજમાવીછેઅનેમીડિયાનેજણાવ્યુંહતુંકેતેનુંમૃત્યુશામાટેતેઓનેભારેલાગ્યુંછે. તેઓએકહ્યુંહતુંકેઅનીશએકએવીવ્યક્તિછેજેણેહંમેશાલોકોનેમદદકરીહતી, પછીભલેનેતેઓકોઈપણરાજકીયપક્ષનેસમર્થનઆપતાહોય. તેમણેકોવિડરોગચાળાદરમિયાનપણલોકોનેમદદકરીહતી. તેમણેઅનાજનુંવિતરણકર્યુંહતુંઅનેલોકડાઉનદરમિયાનગરીબવિદ્યાર્થીઓનેતેમનાશિક્ષણમાંપણમદદકરીહતી. આકમનસીબરાત્રે, તેગામમાંએકકાર્યક્રમમાંગયોહતો. કાર્યક્રમમાંમોટાભાગનાગ્રામજનોએહાજરીઆપીહતી. અનીશનાપિતરાઈભાઈનાજણાવ્યામુજબ, તેરાત્રે૧૧વાગ્યાનીઆસપાસઘરેપાછોફર્યોહતોઅનેતેનાથોડાકલાકોપછીચારશખ્સોએતેનોદરવાજોખખડાવ્યોહતો. તેનાપિતાએઅગાઉઈન્ડિયાટુડેનેજણાવ્યુંહતુંકે, ચારમાણસો૧વાગ્યાનીઆસપાસઅમારાઘરમાંઘૂસ્યાહતા. તેમાંથીએકપોલીસયુનિફોર્મમાંહતો, તેનાહાથમાંબંદૂકહતી. તેઓએઅનીશનેછતપરથીફેંકીદીધોહતો. પરિવારનાસભ્યોવારંવારકહેતાહતાકેતેમનેપોલીસમાંવિશ્વાસનથી. જ્યારેતેમનેકારણપૂછવામાંઆવ્યુંત્યારેતેઓએપોલીસદ્વારાકરવામાંઆવેલવિલંબનોઉલ્લેખકર્યોહતો. અનીશનાભાઈએજણાવ્યુંહતુંકેપોલીસનેસવારે૨ઃ૩૦વાગ્યેઆઘટનાનીજાણકરવામાંઆવીહતી, પરંતુતેનિરર્થકહતું. અનીશનેમૃતજાહેરકર્યાબાદતેઓએફરીથીસવારે૬વાગ્યેપોલીસનેફોનકર્યોહતો, પરંતુપોલીસસવારે૯ઃ૨૦વાગ્યેઆવીહતી. પોલીસેઆઆરોપોનેનકારીકાઢ્યાછે, અનેમંગળવારે, અમટાપોલીસસ્ટેશનનાત્રણપોલીસકર્મચારીઓનેફરજમાંબેદરકારીકરવાબદલસસ્પેન્ડકરવામાંઆવ્યાહતા. અનીશએકસારોવિદ્યાર્થીહતોઅનેતેતેનાગામમાંસારીપ્રતિષ્ઠાધરાવેછે, અનેતેનામાટેલોકોમાંલાગણીઓનોપ્રવાહદેખાયછેતેઆસાબિતકરેછે. આવિસ્તારમાંભારેપોલીસબંદોબસ્તઅનેતણાવનીલાગણીહતી. જ્યારેઅમેતેનાપરિવારનાસભ્યોનેપૂછ્યુંકેશુંતેઓનેઆવીઘટનાનીઅપેક્ષાહતી, તોતેઓએકહ્યુંકેએકસ્થાનિકનેતાએતેમને૨૦૨૧માંરક્તદાનશિબિરનુંઆયોજનકરવાઅંગેધમકીઆપીહતી. તેનામિત્રએજણાવ્યુંહતુંકેસ્થાનિકનેતાએઅનીશનેશિબિરનુંઆયોજનનકરવાકહ્યુંહતુંઅનેપછીથીતેમનાઘરમાંતોડફોડકરવાનોપ્રયાસકર્યોહતો.

‘અમનેખબરનહતીકેતેલોકપ્રિયછે’

અનીસનાકાકાએઈન્ડિયાટુડેનેજણાવ્યુંહતુંકેઅનીશક્યારેયગામડાનારાજકારણસાથેસંકળાયેલોનહતો. તેમણેકહ્યુંકે, તેકોલકાતામાંભણતોહતો. અમનેખ્યાલનહોતોકેતેઆટલોશક્તિશાળીછે. તેણેક્યારેયઅહીંતેનીરાજનીતિવિશેવાતકરીનહતી. અમેતેનેએકમદદગારવ્યક્તિતરીકેઓળખીએછીએઅનેઅમનેએવાવ્યક્તિનેગુમાવ્યાનુંઅમનેદુઃખછે. અમનેહવેતેનામાટેમાત્રન્યાયજોઈએછે. જ્યારેતેમનેપૂછવામાંઆવ્યુંકેશુંતેમને્‌સ્ઝ્રપરશંકાછે, તોતેમણેકહ્યુંકે, હું્‌સ્ઝ્રસમર્થકછું, અનેઅનીશસાથેઅમનેક્યારેયકોઈસમસ્યાનથી. તેનોપરિવારસીબીઆઈતપાસઈચ્છેછેપરંતુમુખ્યમંત્રીએવચનઆપ્યુંછેકેદોષિતોની૧૫દિવસમાંધરપકડકરવામાંઆવશે, અનેઅમેઆશાવાદીછીએ. અનીશનામિત્રોએમીડિયાનેતેમનામૃત્યુનાદિવસેતેમનીસાથેલીધેલીસેલ્ફીબતાવીહતી. તેઓએકહ્યુંકેઅનીશક્યારેયદારૂપીતોનહતોકેનશોકરતોનહતો. તેઓએએમપણકહ્યુંહતુંકેઅનીશનેક્યારેયકોઈઅગ્રણીનેતાસાથેકોઈસમસ્યાનહતીઅનેતેથીતેનુંઅચાનકમૃત્યુતેમનામાટેઆઘાતજનકછે. જેમજેમવધુવિગતોબહારઆવીતેમ, કેટલાકપ્રશ્નોઅનુત્તરિતરહીગયાછે. પરિવારજનોએદાવોકર્યોહતોકેપોસ્ટમોર્ટમરિપોર્ટતેમનેસોંપવામાંઆવ્યોનથી. તેમનેજાણકરવામાંઆવીહતીકેતેમનાશરીરમાંઆલ્કોહોલમળીઆવ્યોછે, પરંતુપરિવારેકહ્યુંકેતેણેક્યારેયદારૂપીધોનથી. તેનીદફનવિધિપછી, અનીશનાભાઈએકહ્યુંકેતેનોફોનતેજગ્યાએથીમળ્યોહતોજ્યાંતેપડ્યોહતોઅનેતેનુંમૃત્યુથયુંહતું. જોકે, કેટલાકેએમપણકહ્યુંહતુંકેતેમનીહત્યાકરનારાઓએતેનોફોનછીનવીલીધોહતો. તેનાપરઅગાઉકેટલાકકિસ્સાઓમાટેકેસનોંધવામાંઆવ્યોહતોપરંતુપરિવારતેનીહત્યામાંઆવાકોઈપણજોડાણનોઇન્કારકરેછે.

(સૌ. : ઈન્ડિયાટુડે.ઈન)