અમદાવાદ, તા.૧૮

અમદાવાદમાંર૬જુલાઈર૦૦૮નીસાંજેથયેલાશ્રેણીબદ્ધવિસ્ફોટકેસમાં૧૪વર્ષેચુકાદોજાહેરથયોછે. જેમાંઆકેસના૪૯દોષિતોનેસજાસંભળાવવામાંઆવીછે. સ્પેશિયલકોર્ટે૩૮નેફાંસીજ્યારે૧૧નેઆજીવનકેદનીસજાકરીછે.દેશનાઈતિહાસમાંપહેલીવારએકસાથે૩૮નેફાંસીનીસજાઆપવામાંઆવીછે. શ્રેણીબદ્ધવિસ્ફોટકેસમાંદોષિતોને૩૦રકલમ, રાજદ્રોહઅનેયુએપીએહેઠળસજાકરવામાંઆવીછે. ૮ફેબ્રુઆરીર૦રરનારોજઆકેસમાંચુકાદામાટેસુનાવણીશરૂથઈહતીઅને૧૮ફેબ્રુઆરીએસજાજાહેરકરવામાંઆવીછે.

અમદાવાદશ્રેણીબદ્ધવિસ્ફોટનાકેસમાંદેશનાઈતિહાસમાંપ્રથમવાર૩૮દોષિતોનેફાંસીનીસજાઆપવામાંઆવીછે. તેમાંકોર્ટેરેરેસ્ટઓફધરેરકેસમાન્યરાખ્યોછેતથામૃતકોનાપરિજનોનેરૂા.૧લાખનુંવળતર, બ્લાસ્ટમાંઘાયલોનેરૂા.૫૦હજારનુંવળતર, સામાન્યઈજામાંરૂા.૨૫હજારનુંવળતરઆપવાજણાવ્યુંછે. જેમાંદોષિતોને૨.૮૫લાખનોદંડ, મૃતકનાપરિવારજનનેરૂા.૧લાખનુંવળતરઆપવાજણાવ્યુંછે.

સજાજાહેરકરાયાબાદઆરોપીઓનાવકીલખાલિદશેખેજણાવ્યુંહતુંકે, કોર્ટેઆપેલાચુકાદાનોઅભ્યાસકરીનેજોઅમારાઅસીલઅમનેકહેશેતોહાઈકોર્ટમાંઅપીલકરીશું. અમનેએવીઆશાહતીકે, ઓછાલોકોનેસજાથશે. આરોપીઓનાઅન્યવકીલએમ. એમ. શેખેજણાવ્યુંહતુંકે, આકેસમાંલાંબાસમયસુધીટ્રાયલચાલીછે. અમેતમામપ્રયત્નોકર્યાંહતાં. હવેચુકાદાનોઅભ્યાસકરીનેઆગળજેકાર્યવાહીકરવાનીથતીહશેતેકરીશું.

અમદાવાદમાંર૦૦૮માંથયેલાશ્રેણીબદ્ધવિસ્ફોટમાંપ૮લોકોનાંમોતથયાહતા. આકેસમાંઅગાઉઆરોપીનાવકીલનેસાંભળ્યાહતા. તેમાંકલમ૩૦૨માંફાંસીઅનેજન્મટીપનીસજાથઈછે. જેમાંઆતંકીકૃત્યનીકલમોેંછઁછનીકલમોહેઠળસજાથઇછે. તેમજરેરેસ્ટઓફરેરકેસછેતેરીતેસજાઆપવામાંઆવીછે. અમદાવાદશહેરમાં૨૬જુલાઈ, ૨૦૦૮નાદિવસેઆંચકોઆપનારીશ્રેણીબદ્ધ૨૦બોમ્બબ્લાસ્ટનીઘટનામાં૪૯દોષિતોનેસજાઅંગેઆજેબ્લાસ્ટકેસનાખાસજજએ.આર.પટેલચુકાદોજાહેરકર્યોછે. જેમાંભદ્રકોર્ટસંકુલતથાસાબરમતીજેલમાંસઘનપોલીસફોર્સગોઠવવામાંઆવીહતી.

આઉપરાંતકોર્ટસંકુલમાંવકીલસિવાયકોઈનેપ્રવેશઆપ્યોનહતો. બ્લાસ્ટકેસમાંદોષિત૪૯લોકોનેસજાનોચુકાદોહોવાનાપગલેકાંરજપોલીસદ્વારાસેશન્સકોર્ટમાંતથાશહેરપોલીસદ્વારાસારબમતીજેલમાંપણબ્લાસ્ટનાઆરોપીઓનેજેબેરેકમાંરાખવામાંઆવ્યાછેત્યાંજેલનીસુરક્ષાનું૧૭મીનેગુરૂવારનારોજનિરીક્ષણકર્યુંહતું. જ્યારે૧૮મીનારોજકારંજપોલીસનેસેશન્સકોર્ટમાંતથાએટીએસ, ક્રાઈમબ્રાન્ચનાઅધિકારીઓનેબંદોબસ્તમાંહાજરરહેવાનાહોવાનુંજાણવામળેછે.

સુનાવણીદરમિયાનખાસસિનીયરસરકારીવકીલએચ.એમ.ધ્રુવ, અમીતપટેલઅનેસુધીરબ્રહ્મભટ્ટેસરકારતરફ્થીએવીરજૂઆતકરીહતીકે, દોષિતોએજઘન્યઅપરાધકર્યોછે, જેથીમહત્તમસજાથવીજોઈએ. આમાટેરાજીવગાંધીહત્યાકેસનાચુકાદાનોકોર્ટમાંરેફ્રન્સઆપવામાંઆવ્યોહતો. આરોપીઓનોગુનાહિતઇતિહાસ, સુરંગકાંડજેવીબાબતોપણકોર્ટેધ્યાનેલેવીજોઈએ. બીજીતરફઆકેસમાંઆજેબચાવપક્ષનાવકીલોનીદલીલોકોર્ટેસાંભળીહતી. સમગ્રદેશનેહચમચાવીદેનારા૨૬મીજુલાઈ, ૨૦૦૮નાદિવસેશહેરમાં૨૦સ્થળોએગણતરીનીમિનિટોનાજઅંતરેજીવલેણબોમ્બબ્લાસ્ટથયેલા. જેમાં૫૮નાંમોતથયેલા, ૨૪૪નેઈજાપહોંચીહતી. બ્લાસ્ટકેસમાંદોષિતઠરેલા૪૯આરોપીઓનેચુકાદાનીનકલઅપાશે. એકઆરોપીનેઆશરે૬૯૦૦પાનાનાચુકાદાનીનકલઅપાશે. એટલેકે, ૪૯આરોપીઓનેકુલ૩,૩૮,૧૦૦પાનાનીચુકાદાનીનકલઅપાશે. આકેસમાંદોષમુક્તઠરેલા૨૮પૈકીના૨૨આરોપીવિરૂદ્ધઅન્યરાજ્યોમાંકેસચાલતાહોવાથીતેઓજેલનીબહારનીકળીનહીંશકે. ઉલ્લેખનીયછેકે, દેશભરમાંપહેલીવારએકસાથે૪૯આરોપીનેદોષિતઠેરવવામાંઆવ્યાછે. ૧૩વર્ષનીલાંબીકાનૂનીકાર્યવાહીપૂરીથતાંમંગળવારેખાસકોર્ટેચુકાદોજાહેરકરવાનોનિર્દેશકર્યોહતો. સૌપ્રથમવારઆટલામોટાકેસનીકાર્યવાહીવીડિયો-કોન્ફરન્સથીહાથધરવામાંઆવીહતી. ૨૬જુલાઇ૨૦૦૮શનિવારેસાંજે૬.૧૫થી૭.૪૫સુધીના૯૦મિનિટનાસમયગાળામાં૨૦જગ્યાએસાઇકલ, કારઅનેબસમાંપ્લાન્ટકરાયેલાબોંબબ્લાસ્ટથતાંશહેરધ્રૂજીઊઠ્યુંહતું. આકેસમાંપોલીસે૧૯દિવસમાંકેસનેઉકેલીતબક્કાવારઆરોપીઓનેપકડીકોર્ટમાંચાર્જશીટદાખલકરીહતી.

 

કોનેફાંસીઅનેકોનેઆજીવનકેદ

ફાંસીનીસજા

 • આરોપીનં-૧જાહીદકુતબુદ્દીનશેખફાંસી
 • આરોપીનં-૨ઈમરાનઈબ્રાહીમશેખનેફાંસી
 • આરોપીનં-૩ઈકબાલકાસમશેખફાંસી
 • આરોપીનં-૪સમસુદ્દીનશાહબુદ્દીનશેખફાંસી
 • આરોપીનં-૫ગ્યાસુદ્દીનઅબ્દુલહલીમઅન્સારીફાંસી
 • આરોપીનં-૬મોહમદઆરીફકાગઝીફાંસી
 • આરોપીનં-૭મહંમદઉસ્માનઅગરબત્તીવાલાફાંસી
 • આરોપીનં-૮યુનુસમહમદમન્સુરીફાંસી
 • આરોપીનં-૯કમરુદ્દીનમહંમદનાગોરીફાંસી
 • આરોપીનં-૧૦આમીલપરવાઝશેખફાંસી
 • આરોપીનં-૧૧સાબલીઅબ્લુદકરીમમુસ્લીમફાંસી
 • આરોપીનં-૧૨સફદરહુસેનજહરુલહુસેનનાગોરીફાંસી
 • આરોપીનં-૧૩હાફીઝહુસેનતાજુદ્દીનમુલ્લાફાંસી
 • આરોપીનં-૧૪મોહમદગુલામખ્વાજામન્સુરીફાંસી
 • આરોપીનં-૧૫મુફ્તીઅબુબસરઅબુબકરશેખફાંસી
 • આરોપીનં-૧૬અબ્બાસઉંમરસમેજાફાંસી
 • આરોપીનં-૧૮જાવેદએહમદશેખફાંસી
 • આરોપીનં-૨૭મહંમદઈસ્માઈલમહંમદઈસાકમન્સુરી
 • આરોપીનં-૨૮અફઝલમુતલ્લીબઉસ્માની
 • આરોપીનં-૩૧મહંમદઆરીફજુમ્મનશેખ
 • આરોપીનં-૩૨આરીફબસીરૂદ્દીનશેખ
 • આરોપીનં-૩૬મહંમદઆરીફનસીમઅહેમદમીરઝા
 • આરોપીનં-૩૭કયામુદ્દીનસરફુદ્દીનકાપડીયા
 • આરોપીનં-૩૮મહંમદસેફ
 • આરોપીનં-૩૯જીશાનઈશાનઅહેમદશેખ
 • આરોપીનં-૪૦ઝીયાઉરઅબ્દુલરહેમાનતેલી
 • આરોપીનં-૪૨મહંમદશકીલલુહાર
 • આરોપીનં-૪૪મોહંમદઅકબરઈસ્માઈલચૌધરી
 • આરોપીનં-૪૫ફઝલેરહેમાનદુર્રાની
 • આરોપીનં-૪૭અહેમદબાવાઅબુબકરબરેલવી
 • આરોપીનં-૪૯સરફુદ્દીન
 • આરોપીનં-૫૦સૈફુરરહેમાન
 • આરોપીનં-૬૦સાદુલીઅબ્દુલકરીમ
 • આરોપીનં-૬૩મોહંમદતનવીરપઠાણ
 • આરોપીનં-૬૯આમીનનઝીરશેખ
 • આરોપીનં-૭૦મોહમદમોબીન
 • આરોપીનં-૭૫મોહમ્મદરફીકમસકુરઅહેમદ
 • આરોપીનં-૭૮તૌસીફખાનપઠાણ

આજીવનકેદ

 • આરોપીનં-૨૦અતીકઉરરહેમાનઅબ્દુલહકીમમુસલમાન
 • આરોપીનં-૨૧મહેંદીહસનઅબ્દુલહબીબઅન્સારી
 • આરોપીનં-૨૨ઈમરાનઅહેમદસીરાજઅહેમદહાજીપઠાણ
 • આરોપીનં- ૨૬મહંમદઅલીમહોરમઅલીઅન્સારી
 • આરોપીનં-૩૦મહંમદસાદ્દીકશેખ
 • આરોપીનં-૩૫રફીઉદ્દીનસરફુદ્દીનકાપડીયા
 • આરોપીનં-૪૩અનીકખાલીદશફીકસયૈદ
 • આરોપીનં-૪૬મોહંમદનૌસાદમોહંમદઈરશાદસયૈદ
 • આરોપીનં-૫૯મોહંમદઅન્સારી
 • આરોપીનં-૬૬મોહંમદસફીકઅન્સારી
 • આરોપીનં-૭૪મોહમદઅબરારબાબુખાનમણીયાર