(એજન્સી)               જેરૂસલેમ, તા.૧પ

ઈઝરાયેલીઅધિકારીઓએબુધવારેજેરૂસલેમનાઉત્તર-પૂર્વીગામઈસાવિયામાંબાંધકામહેઠળનીએકમસ્જિદનેતોડીપાડવાનોનિર્ણયજારીકર્યોહતો. સ્થાનિકસ્ત્રોતોએઅલકસ્ટાલનેકહ્યુંહતુંકેઆનિર્ણયજેરૂસલેમમાંઆવેલીકબજાનગરપાલિકાદ્વારાજારીકરવામાંઆવ્યોહતોઅનેનોંધ્યુંહતુંકેતેમાં૧પદિવસનીઅંદરઅલ-તકવામસ્જિદનેતોડીપાડવાનોસમાવેશથાયછે. મસ્જિદઉપરાંતસ્ત્રોતોએકહ્યુંહતુંકેમ્યુનિસિપાલિટીએનેબલસનાપૂર્વીગામબૈતડજાનમાંબેમકાનોનેતોડીપાડવાઅંગેવિસ્તારનારહીશોનેસૂચનાઆપીહતીઅનેવીજળીમાંકાપમૂકવાવિશેપણજણાવ્યુંહતું. ઈઝરાયેલીસૈન્યએસમગ્રકબજેકરેલાવેસ્ટબેંકમાંવિધ્વંસકાર્યવાહીઓહાથધરીછે. જેનવીરહેણાંકવસાહતોનાનિર્માણમાટેનીતૈયારીનાભાગરૂપેકરવામાંઆવીછે. ઓગસ્ટમાંઈઝરાયેલીઅધિકારીઓએપૂર્વજેરૂસલેમસહિતસમગ્રવેસ્ટબેંકમાંપેલેસ્ટીનીઓનીમાલિકીના૧૧૮મકાનોનેતોડીપાડ્યાહતાઅથવાજપ્તકર્યાહતાઅથવાલોકોપરવિધ્વંસકરવામાટેદબાણકર્યુંહતું. આપગલાથી૧૯૧લોકોકથિતરૂપેનિરાશ્રિતથઈગયાહતાજેમાં૧૧૬બાળકોપણહતાઅનેલગભગબીજા૧૪૦૦લોકોનાગુજરાનઅનેસેવાઓનાવપરાશપરઅસરથઈહતી.