(એજન્સી) તા.૧૪
સમાચાર મુજબ કબજાવાળા વેસ્ટ બેન્કમાં ઈઝરાયેલી સેના દ્વારા શુક્રવારે ઓછામાં ઓછા ત્રણ પેલેસ્ટીનીને ઘાયલ કરવામાં આવ્યા છે. વેસ્ટ બેન્કના ઉત્તરમાં કાફ્ર કદ્દુમ શહેરમાં ઈઝરાયેલી સૈનિકો અને પેલેસ્ટીની કાર્યકર્તાઓની વચ્ચે અથડામણો થઈ. સૈનિકોએ ગેરકાયદેસર યહુદી વસ્તીઓની વિરૂદ્ધ પ્રદર્શન કરવા બદલ ટીયર ગેસ અને જીવિત પ્લાસ્ટિકની ગોળીઓનો ઉપયોગ કર્યો અને લોકપ્રિય સમિતિના સમન્વયક મુરાદ ઈસ્તવીએ વેસ્ટ બેન્કમાં ઈઝરાયેલના અવરોધનો તેમણે જણાવ્યું કે પ્રદર્શનકારીઓએ સૈનિકો પર પથ્થરમારો કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે ટીયર ગેસના કારણે પેલેસ્ટીની લોકો માંદા પડી ગયા. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો વેસ્ટ બેન્કને પૂર્વ જેરૂસલેમ સહિત અધિકૃત ક્ષેત્ર તરીકે માને છે અને ત્યાં તમામ અધિકૃત ક્ષેત્ર તરીકે માને છે અને ત્યાં તમામ યહુદી ઉકેલ-નિમાર્ણ ગતિવિધિને ગેરકાયદેસર માને છે.