અવકાશમાંકેટલાયરહસ્યોછૂપાયેલાછે

નવીદિલ્હી, તા.૩

આપણીપૃથ્વીપરએકવર્ષબદલતા૩૬૫દિવસલાગેછેઅને૨૪કલાકનોએકદિવસહોયછે. એકએવીજગ્યાનીકલ્પનાકરોજ્યાંઆખુંવર્ષ૧૬કલાકમાંબદલાયજાયછે, તોકેવુંલાગશે? જોકે, વૈજ્ઞાનિકોએઅવકાશમાંએકગ્રહશોધીકાઢ્યોછેજેતેનીતારાનીભ્રમણકક્ષાનેમાત્ર૧૬કલાકમાંપૂર્ણકરેછેઅનેઅહીંવર્ષબદલાયછે. દ્ગછજીછનાટ્રાન્ઝિટિંગએક્સોપ્લેનેટસર્વેસેટેલાઇટઅનેમેસેચ્યુસેટ્‌સઇન્સ્ટિટ્યૂટઓફટેકનોલોજીએમળીનેગુરુજેવોખૂબજગરમગ્રહશોધીકાઢ્યોછે, જ્યાં૧૬કલાકમાંએકવર્ષબદલાયછે. આઅલ્ટ્રાહોટગ્રહઘણાવાયુઓનોસંગ્રહકરેછે. ૨૩નવેમ્બર, ૨૦૨૧માંપ્રકાશિતઅભ્યાસમુજબઆગ્રહનુંનામટીઓઆઈ-૨૧૦૯બીરાખવામાંઆવ્યુંછે. આગ્રહનેનાસાના્‌ઈજીજીઉપગ્રહદ્વારામે૨૦૨૦થીલોન્ચકરવામાંઆવ્યોહતો. તેપૃથ્વીથીલગભગ૮૫૫પ્રકાશવર્ષદૂરછે. આગ્રહપણએટલોરસપ્રદછેકારણકેતે૧૬કલાકમાંતેનીતારાનીભ્રમણકક્ષાપૂર્ણકરેછે. આનોસીધોઅર્થએછેકેઅહીંઆખુંવર્ષપૃથ્વીપરનાસામાન્યદિવસકરતાઓછુંછે. અભ્યાસનામુખ્યલેખકઇયાનવોંગકહેછેકેઆગ્રહએકકેબેવર્ષમાંતેનાતારાનીનજીકજશે, જેઆપણેજોઈશકીશું. છેલ્લાકેટલાકવર્ષોમાંઅવકાશમાંઘણાગરમગ્રહોશોધીકાઢવામાંઆવ્યાછે. તેઓસૌરમંડળમાંગુરુજેવાછે. તેઓ૧૦દિવસનીઅંદરતેમનાતારાનીપરિક્રમાકરેછે. ટીઓઆઈ-૨૧૦૯બીનુંસપાટીતાપમાન, જેનેઅલ્ટ્રાહોટજ્યુપિટરકહેવામાંઆવેછે, તે૩૩૦૦ડિગ્રીસેલ્સિયસથીવધુહોવાનુંમાનવામાંઆવેછે. સંશોધકોનાજણાવ્યાઅનુસારઅત્યારસુધીમાં૪,૦૦૦થીવધુગ્રહોશોધીકાઢવામાંઆવ્યાછેજેઆવાતારાઓનેભ્રમણકરેછે. તેમનુંઅંતરપૃથ્વીકરતાંઘણુંવધારેછે.