(એજન્સી)                                          તા.ર૭

ભારતનામુખ્યન્યાયાધીશએન.વી.રમનાએકજાહેરસેમિનારપહેલા ‘માસરસ્વતીનેશ્રદ્ધાંજલિ’આપવામાટેદીપપ્રગટાવવામાટેકેન્દ્રીયપ્રધાનનિર્મલાસીતારમણસાથેનાફોટોએકર્ણાટકમાંહિજાબપ્રતિબંધવચ્ચેન્યાયતંત્રનીબિનસાંપ્રદાયિકભૂમિકાપરચર્ચાજગાવીછે.

ઝ્રત્નૈંરમનાભારતમાંૈંઁઇવિવાદોનાનિર્ણયપરનારાષ્ટ્રીયસેમિનારમાંમુખ્યઅતિથિહતા. તેમનીસાથેદિલ્હીહાઈકોર્ટનાચીફજસ્ટિસડીએનપટેલપણજોડાયાહતા. લાઈવલોએસેમિનારનીશરૂઆતપહેલાહિંદુધાર્મિકપ્રથાઅનુસારદીવોપ્રગટાવતાઝ્રત્નૈંરમનાઅનેસીતારમનનોફોટોશેરકર્યોહતો. હિંદુઓદ્વારાઅનુસરવામાંઆવતીધાર્મિકવિધિમાંભાગલેતાભારતનામુખ્યન્યાયાધીશસાથેસીતારામન, જેઓભાજપનારાજકારણીપણછે, તેમનોઆફોટોવિવાદાસ્પદબન્યોહતો. કર્ણાટકહાઈકોર્ટેતેનાવચગાળાનાઆદેશમાંમુસ્લિમછોકરીઓનેહિજાબપહેરવાપરપ્રતિબંધમૂક્યોહતોતેનાપ્રકાશમાંઘણાલોકોએઆકૃત્યને ‘દંભી’ગણાવ્યોહતો. પત્રકારદિલીપમંડલેફોટોશેરકરીનેલખ્યુ, ‘ભારતીયબહુમતીવાદીઆધિપત્યવાદીબિનસાંપ્રદાયિકતાનુંમોડલ !’