ભારતમાંપણઅનેકદિગ્ગજોનાફોનહેકકરનારીકંપનીપરજાસૂસીનોઆરોપ

અમેરિકાદ્વારાકંપનીનેબ્લેકલિસ્ટકર્યાબાદએપલેપોતાનાએકઅબજકરતાં

વધુગ્રાહકોનીસુરક્ષામાટેકેલિફોર્નિયાનીસંઘીયકોર્ટમાંNSOપરપ્રતિબંધ

મૂકવાનીમાગણીકરી, ઇઝરાયેલદ્વારાબનાવાયેલાજાસૂસીસોફ્ટવેરપરઅનેક

દેશોએપ્રતિબંધમૂક્યોછેપણમોદીસરકારહજુપણઆરોપોનેફગાવીરહીછે

 

(એજન્સી)

કેલિફોર્નિયા, તા. ૨૪

ટોચનીમોબાઇલકંપનીએપલેઇઝરાયેલનીપેગાસસબનાવનારીએનએસઓસ્પાયવેરકંપનીતથાતેનીસહકંપનીઓએસવાયટેકનોલોજીસસામેકેસદાખલકર્યોછેજેમાંતેણેઆકંપનીઓનાકોઇપણડિવાઇસનાઉપયોગથીસ્પાયવેરકંપનીનેરોકવાનોપ્રયાસકરાયોછે.એપલેકહ્યુંછેકે, આકંપનીએકઅબજકરતાંવધુઆઇફોનનેનિશાનબનાવીરહીછે. એપલનુંકહેવુછેકે, દુનિયાભરમાં૧.૬૫અબજએક્ટિવએપલડિવાઇસીસછેજેમાંએકઅબજથીવધુઆઇફોનછે. એનએસઓપરપહેલાંજઘણાકેસોચાલીરહ્યાછે. કંપનીનુંપેગાસસસ્પાયવેરપાછલાઘણાસમયથીભારતસહિતઅનેકદેશોમાંવિવાદઉભોકરીચૂકીછે. એવારિપોટ્‌ર્સપણઆવ્યાછેકે, હજારોનીસંખ્યામાંકર્મશીલો, પત્રકારોઅનેરાજનેતાઓનીજાસૂસીકરવામાંઆવીરહીછેજેમાંપેગાસસસ્પાયવેરનેઅનેકદેશોનેવેચવામાંઆવ્યાછે.

અમેરિકીવહીવટીતંત્રદ્વારાકેટલાકઅઠવાડિયાપહેલાંજએનએસઓનેબ્લેકલિસ્ટકરવામાંઆવીછે. કંપનીપરઆરોપલગાવાયાછેકે, તેવિદેશીસરકારોસાથેમળીનેઆંતરરાષ્ટ્રીયદબાણસર્જવાનાપ્રયાસકરીરહીછે. કેલિફોર્નિયાનીફેડરલકોર્ટમાંએપલેનિવેદનઆપ્યુંછેકે, તેનાયૂઝર્સનેનુકસાનથીબચાવવામાટેએપલએનએસઓગ્રૂપપરકાયમીપ્રતિબંધનીમાગણીકરીરહ્યુંછેજેથીતેએપલસોફ્ટવેર, સેવાઅનેડિવાઇસીસનેકોઇપણરીતેઉપયોગમંનાલઇશકે. પેગાસસએકસ્પાયવેરછેએટલેકે, જાસૂસીઅથવાદેખરેખમાટેઉપયોગમાંલેવાતુંસોફ્ટવેર. તેનાદ્વારાકોઇનાપણફોનનેહેકકરીશકાયછે. હેકકર્યાબાદતેફોનનાકેમેરા, માઇક, મેસેજિસઅનેકોલ્સસહિતતમામજાણકારીહેકરપાસેજતીરહેછે. આસ્પાયવેરનેઇઝરાયેલીકંપનીએનએસઓદ્વારાબનાવાયુંછે. પેગાસસનેકોઇપણફોનઅથવાડિવાઇસમાંરિમોટલીઇન્સટોલકરવામાંઆવેછે. માત્રએકમિસ્ડકોલકરીનેપણફોનમાંપેગાસસઇન્સટોલકરીશકાયછે. એટલુંજનહીંવોટ્‌સએપમેસેજ, ટેકસ્ટમેસેજ, એસએમએસઅનેસોશિયલમીડિયાદ્વારાપણફોનમાંઇન્સટોલકરીશકાયછે. જુલાઇમહિનામાંએકન્યૂઝપોર્ટલેદાવોકર્યોહતોકે, ભારતસરકારે૨૦૧૭થી૨૦૧૯વચ્ચેઆશરે૩૦૦ભારતીયોનીજાસૂસીકરાવીહતી. આલોકોમાંપત્રકારો, વકીલો, સામાજિકકાર્યકરો, વિપક્ષનાનેતાઓઅનેબિઝનેસમેનોસામેલહતા. સરકારેએનએસઓકંપનીનાપેગાસસસ્પાયવેરદ્વારાઆલોકોનાફોનહેકકર્યાહતા. રિપોર્ટનેમોદીસરકારેપાયાવિહોણાગણાવ્યાહતા.