(એજન્સી)                                                        તા.૧૩

વર્લ્ડહેલ્થઓર્ગેનાઈઝેશનેકહ્યુંછેકે, કોરોનાવાયરસવેરિયન્ટઓમિક્રોન, ૬૦થીવધુદેશોમાંસામેઆવ્યુંછે, તે ‘ખૂબજઉચ્ચ’વૈશ્વિકજોખમઊભુંકરેછે, કેટલાકપુરાવાદર્શાવેછેકે, તેરસીનીસુરક્ષાનેટાળેછેપરંતુતેનીગંભીરતાવિશેક્લિનિકલડેટામર્યાદિતછે. દક્ષિણઆફ્રિકાઅનેહોંગકોંગમાંગયામહિનેસૌપ્રથમવારશોધાયેલઓમિક્રોનવિશેનોંધપાત્રઅનિશ્ચિતતાઓછે, જેનુંપરિવર્તનઉચ્ચટ્રાન્સમિસિબિલિટીઅનેકોવિડ-૧૯રોગનાવધુકેસોતરફદોરીશકેછે, ઉર્ૐંએરવિવારેજારીકરેલીતકનીકીસંક્ષિપ્તમાંજણાવ્યુંહતુંકે, ‘ઓમિક્રોનનાચિંતાનાનવાપ્રકારસાથેસંબંધિતએકંદરજોખમઘણાકારણોસરખૂબજઊંચુંછે.’ તેણેનવેમ્બર૨૯નાતેનાપ્રથમમૂલ્યાંકનનેપુનરાવર્તિતકરતાજણાવ્યુંહતુંકે, પ્રારંભિકપુરાવાચેપઅનેઉચ્ચટ્રાન્સમિશનદરોસામેસંભવિતહ્યુમરલઈમ્યુનએસ્કેપસૂચવેછે, જેગંભીરપરિણામોસાથેઆગળવધીશકેછે. ઉર્ૐંએએન્ટિબોડીઝદ્વારાપૂરીપાડવામાંઆવેલરોગપ્રતિકારકશક્તિનેટાળવાનીવાયરસનીસંભવિતક્ષમતાનોપણઉલ્લેખકર્યોહતો. ડબ્લ્યૂએચઓએકેટલાકપ્રારંભિકપુરાવાટાંક્યાછેકે, દક્ષિણઆફ્રિકામાંવાયરસથીફરીથીસંક્રમિતલોકોનીસંખ્યામાંવધારોથયોછે. દક્ષિણઆફ્રિકાનાપ્રારંભિકતારણોસૂચવેછેકે, ઓમિક્રોનડેલ્ટાવેરિયન્ટકરતાંઓછુંગંભીરહોઈશકેછેઅનેયુરોપનાપ્રદેશમાંનોંધાયેલાતમામકેસહળવાઅથવાએસિમ્પટમેટિકછે, તેઅસ્પષ્ટછેકે, ઓમિક્રોનસ્વાભાવિકરીતેઓછુંવાયરલહોઈશકેછેતેનીગંભીરતાનેસમજવામાટેવધુડેટાનીજરૂરછે. જોડેલ્ટાવેરિયન્ટકરતાંગંભીરતાસંભવિતરીતેઓછીહોયતોપણ, એવીઅપેક્ષારાખવામાંઆવેછેકે, વધતાટ્રાન્સમિશનનાપરિણામેહોસ્પિટલમાંદાખલથવાનીસંખ્યામાંવધારોથશે. વધુહોસ્પિટલમાંદાખલથવાથીઆરોગ્યપ્રણાલીઓપરબોજપડીશકેછેઅનેવધુમૃત્યુથઈશકેછે. આગામીઅઠવાડિયામાંવધુમાહિતીઅપેક્ષિતરીતેમળશે.