અમદાવાદ, તા.રપ
રાજ્ય સરકારે કાયમી ધોરણે રદ થયેલા વીજ જોડાણોના ધરાવતા ગ્રાહકોને પુનઃ વીજ જોડાણ મળી રહે તેમજ ખેડૂતો ઉપરાંત જાહેર ટ્રસ્ટો અને સ્ટ્રીટ લાઈટને પણ યોજનાનો લાભ મળે તે હેતુથી માફી યોજનામાં ફેરફાર કરી મુદતમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. કાયમી ધોરણે વીજ જોડાણો બંધ થયેલા હોય તેવા ગ્રાહકો માટેની માફી યોજનાની મુદત ઊર્જા વિભાગ દ્વારા વધારવામાં આવી છે. યોજનાની મુદત ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ સુધી લંબાવાઈ છે. હવે યોજના હેઠળ ૩૧મી મે, ૨૦૧૮ સુધીમાં કાયમી ધોરણે રદ થયેલા વીજ જોડાણોને પણ લાભ મળશે. ગુજરાત સરકારના ઊર્જા વિભાગે માફી યોજના-૨૦૧૭ જાહેર કરી હતી. રાજ્યના ઊર્જા મંત્રી સૌરભ પટેલે આ યોજના સંદર્ભે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યની વીજ વિતરણ કંપનીઓના જુદા જુદા ગ્રાહકો પાસે વીજ બીલના નાણાં બાકી રહેવાના કારણે કે અન્ય કારણોસર જેમના વીજ જોડાણો ૩૧ ઓગષ્ટ-૨૦૧૭ સુધીમાં કાયમી ધોરણે બંધ થયેલા હોય તેવા ગ્રાહકો માટે ઉર્જા વિભાગે માફી યોજના ૨૦૧૭ જાહેર કરી હતી. રાજ્ય સરકારે આ યોજનામાં ફેરફાર કરી, ૩૧ મે, ૨૦૧૮ સુધીમાં કાયમી ધોરણે વીજ જોડાણો બંધ થયેલા હોય તેવા જોડાણોને પણ માફી યોજનાનો લાભ આપવાનો તથા માફી યોજનાની મુદત વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે.” મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજય સરકાર દ્વારા ખેતી વિષયક વીજ જોડાણો ધરાવતા ખેડૂતો માટે સ્કાય યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. સ્કાય યોજનાનો લાભ કાયમી ધોરણે જેમના વીજ જોડાણો બંધ થયેલ છે તેવા ખેડૂતો પણ લઇ શકે તે માટે પણ ૩૧ મે, ૨૦૧૮ સુધીમાં કાયમી ધોરણે બંધ થયેલા ખેતી વિષયક વીજ જોડાણો ધરાવતા ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ આપવા રાજ્ય સરકારે નક્કી કર્યું છે. ઉપરાંત જાહેર હેતુ માટે વીજ જોડાણનો ઉપયોગ થતો હોય તેવા સ્ટ્રીટ લાઇટ અને જનરલ લાઇટીંગ પરપઝ (જી.એલ.પી.) ટેરિફ હેઠળના ટ્રસ્ટ અને જાહેર સંસ્થાઓના વીજ જોડાણોને પણ યોજનામાં સમાવિષ્ટ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.” રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયને કારણે સ્ટ્રીટ લાઇટ અને જનરલ લાઇટ પરપઝ (જી.એલ.પી.) ટેરિફ પ્રમાણે બિલ ભરતા વીજ ગ્રાહકોને પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે અને આ પ્રકારના ગ્રાહકો બીલની મૂળ રકમ ભરપાઇ કરે તો વ્યાજમાં સંપૂર્ણ માફી આપવામાં આવશે.? આ યોજનાની મુદ્દત તા.ર૪-૭-ર૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ થતી હતી તેને વધારી તા.૩૦-૯-ર૦૧૮ કરવામાં આવી છે.