(એજન્સી)                                          શ્રીનગર, તા.૧

કાશ્મીરનીપ્રથમવ્હીલ-ચેરબાસ્કેટબોલખેલાડી, ઈન્શાહબશીર, જેબડગામજિલ્લાનાવતનીછે, અનેજેણે૨૦૧૯માંયુ.એસ.માંભારતનુંપ્રતિનિધિત્વકર્યુંહતુંઅને૨૦૧૯માંત્નશ્દ્ભવ્હીલચેરબાસ્કેટબોલમહિલાટીમનાસુકાનીતરીકેરાષ્ટ્રીયચેમ્પિયનશિપમાંભાગલીધોહતો, હવેતેણીનીપાસેએકજધ્યેયછે. તેણીકહેછેકે, “મારીટીમનેરમવાઅનેપ્રશિક્ષિતકરવાઉપરાંત, ધ્યાનઆપવાનુંમુખ્યક્ષેત્રએછેકેમાત્રકાશ્મીરમાંજનહીંપરંતુસમગ્રદેશમાંઅલગ-અલગ-વિકલાંગછોકરીઓનેરમતગમતમાંપ્રોત્સાહિતકરવીઅનેતેઓતેમનાપોતાનાજીવનમાંપોતાનોઅનન્યઅભિપ્રાયધરાવેછેતેનીખાતરીકરવી.” બશીર, જે૧૫વર્ષનીહતીત્યારથીજકરોડરજ્જુનીઇજાનેકારણેતેણીવ્હીલચેરમાંરહેછે, તેભારપૂર્વકજણાવેછેકેઆરમતજતેનેદરેકદિવસેકંઈકનવુંઆપેછે. મારાઅકસ્માતપછીહુંહતાશથઈગઈહતી. હુંતેસમયેહેતુહીનતાઅનુભવતીહતી. બાસ્કેટબોલરમવાનુંશરૂકર્યાબાદમારામાટેબધુંજબદલાઈગયુંહતું. એકવારશફકતરિહેબિલિટેશનસેન્ટર (બેમિના) ખાતેતેનીફિઝિયોથેરાપીદરમિયાન, તેણેત્નશ્દ્ભવ્હીલચેરખેલાડીઓ (પુરૂષો)નેબાસ્કેટબોલરમતાજોયાહતા. તેજોઈનેતેનામાટેબધુંબદલાઈગયુંહતું. ત્યારપછીતેણીએસખતતાલીમઅનેતેમાંથીપસારથવાનોનિર્ધારકર્યોહતો. ૨૦૧૯માંપ્રતિષ્ઠિતસ્પોટ્‌ર્સવિઝિટરપ્રોગ્રામનોભાગબનવામાટેયુએસકોન્સ્યુલેટદ્વારાઆમંત્રિતકરવામાંઆવેલઆસત્તાવીસવર્ષીયવિકલાંગખેલાડીકહેછેકે, “કોઈએવીવ્યક્તિજ્યારેતેણીનેઅકસ્માતનોસામનોકરવોપડ્યોત્યારેતેનકારાત્મકતાથીપીડાયછે – બાસ્કેટબોલેમાત્રમનેનવુંજીવનજઆપ્યુંનથી. એકનવીવ્યક્તિમાંપણહુંદરેકસાંજેબીજાદિવસનીરાહજોઉંછું. મેંમારાદેશનુંપ્રતિનિધિત્વકર્યુંછેઅનેહવેમારીપોતાનીટીમછે. ઘણાવિભિન્ન-વિકલાંગલોકોજેઓતેમનાજીવનમાંમુશ્કેલીમાંહોવાછતાંઊંચાલક્ષ્યોહાંસલકરવાપ્રયત્નકરેછેતેઓસતતમારાસંપર્કમાંછે.” પરંતુઆધ્યેયમાટેનીયાત્રાસરળનહતી, મે૨૦૧૭માંગેમરમવાનુંશરૂકરવાનુંનક્કીકર્યુંહતું. જોકેમારામાતાપિતામારાપ્રોત્સાહકહતા, તેસમયેકાશ્મીરમાંઅલગ-અલગ-વિકલાંગોમાટેકોઈમહિલાટીમનહોતી. ઉપરાંત, તેણીનેમળેલાઘણાલોકોતેશુંપ્રાપ્તકરીશકશેતેઅંગેનિરાશાવાદીહતા. તેણીકહેછેકે “હુંદિલ્હીગઈઅનેરાજ્યનીટીમમાંજોડાઈહતી. અમેનેશનલ્સરમવાગયાહતા. મારીઆસપાસનાલોકોમાનતાહતાકેમનેસ્વીકારવામાંઆવશેનહીંકારણકેહુંહિજાબપહેરેલીકાશ્મીરીમહિલાછું. તેનાથીવિપરિત, હુંજેપણદેશમાંગઈહતીત્યાંમારૂંહંમેશાખૂબજઉષ્માભર્યુંસ્વાગતકરવામાંઆવ્યુંછે. અધિકારીઓથીલઈનેટીમનાઅન્યસભ્યો, દરેકજણમનેમદદરૂપબન્યાહતા. અનેહા, હુંહિજાબસાથેરમીહતી, તેનાથીકોઈનેકોઈસમસ્યાનહતી.” જોકેતેણીનેતેમનીસાથેજોડાવામાટેવિવિધરાજ્યોનીટીમોતરફથીઓફરમળીહતી, બશીર, હાલમાંદિલ્હીયુનિવર્સિટીમાંથીસામાજિકકાર્યમાંમાસ્ટર્સકરીરહીછે, તેણે૨૦૧૯માંકાશ્મીરપાછાઆવવાનુંઅનેત્નશ્દ્ભવ્હીલચેરબાસ્કેટબોલમહિલાટીમબનાવવાનુંનક્કીકર્યુંહતું. તેણીકહેછેકે “કેટલાકછોકરાઓજેઓરાષ્ટ્રીયટીમમાંરમ્યાહતાતેઓએમનેછોકરીઓસાથેજોડવામાંમદદકરીહતી. લગભગ૧૨છોકરીઓજોડાઈહતી. હુંવ્હીલચેરબાસ્કેટબોલફેડરેશનઓફઈન્ડિયાનોઆભારમાનુંછુંજેણેમારીપડખેઊભારહીને૨૦૧૯માંઅહીંશિબિરયોજીહતી. બશીરકહેછેકેતેણીનોઘણોસમયમાત્રકાશ્મીરનીજનહીં, પરંતુદેશનાઅન્યભાગોમાંપણઅલગ-અલગવિકલાંગછોકરીઓનામાતા-પિતાનુંકાઉન્સેલિંગકરવામાંપસારથાયછે, જેઓસોશિયલમીડિયાદ્વારાતેનીસાથેસંપર્કમાંરહેછે. “રમતતોબહુદૂરનીવાતછે, ઘણામાતા-પિતાતેમનીછોકરીઓનેશાળાઓમાંપણજવાદેતાનથી, જાણેકેઆછોકરીઓએસપનાજોવાનોપણતેમનોઅધિકારગુમાવીદીધોછે.” પેરાલિમ્પિક્સમાંભારતનુંપ્રતિનિધિત્વકરવામાટેઉત્સુક, બશીરશોકવ્યક્તકરેછેકેમોટાભાગનીજાહેરજગ્યાઓનોવિકલાંગોઍક્સેસકરીશકતાનથી. વિદેશમાં, આવીસમસ્યાહોતીનથી. તેઓજેકોર્ટઅનેસ્ટેડિયમબનાવેછેતેનોપણદરેકવ્યક્તિસરળતાથીઉપયોગકરીશકેછે. દુર્ભાગ્યે, અહીંનીમોટાભાગનીદુકાનોમાંપણરેમ્પહોતાનથી.”