ર૦ર૪લોકસભાચૂંટણીપહેલાંમમતાબેનરજી

સતતપોતાનીપાર્ટીનુંવિસ્તરણકરીરહ્યાંછે

એજન્સી) નવીદિલ્હી, તા.ર૪

મેઘાલયમાંકોંગ્રેસપાર્ટીનેમોટોઆંચકોલાગ્યોછે. કોંગ્રેસના૧૮માંથી૧૨ધારાસભ્યોહવેર્ંઈૃણમૂલકોંગ્રેસમાંજોડાઈગયાછે. કોંગ્રેસમાટેઆનેમોટો

આંચકોમાનવામાંઆવીરહ્યોછે. જેઓકોંગ્રેસછોડીનેર્ંઈૃણમૂલકોંગ્રેસમાંજોડાયાર્હંઈા,ર્ંઈેમાંમેઘાલયનાપૂર્વમુખ્યમંત્રી

મુકુલસંગમાનોપણસમાવેશથાયછે. પૂર્વમુખ્યમંત્રીમુકુલસંગમાસપ્ટેમ્બરમાંર્ંઈૃણમૂલકોંગ્રેસનામહાસચિવઅભિષેકબેનર્જીનેમળ્યાર્હંઈા. જોકેઆ

બેઠકક્યારેથઈબંનેપક્ષોએર્ંઈેનીપુષ્ટિકરીનર્હંઈી. સંગમાએચોક્કસપણેકહ્યુંર્હંઈુંકેર્ંઈેઓમળ્યાર્હંઈા. મર્ળંઈીમાર્હિંઈી

મુજબમુકુલસંગમાવિધાનસભામાંવિપક્ષનાર્નેંઈાવિન્સેન્ટપાલાથીખૂબનારાજર્હંઈા. મર્મંઈાબેનરજીર્સંર્ઈંઈ

પાર્ટીનોવિર્સ્ંઈારકરીરહીછે. આદરમિયાનછેલ્લાકેટલાકમહિનાઓમાંકોંગ્રેસનાઘણાર્નેંઈાઓટીએમસીમાંજોડાયાછે. કોંગ્રેસનાજાર્ણીંઈાચહેરાઓ

ટીએમસીમાંજોડાવાનુંચાલુરાખીરહ્યાછે. ત્યારેહવે૨૩નવેમ્બરનારોજકોંગ્રેસનાર્નેંઈાકીર્ર્િંઈઆઝાદ, કોંગ્રેસહરિયાણાએકમનાપૂર્વઅધ્યક્ષઅશોકર્ંઈંવર

અનેજર્નંઈાદળ (યુ)નાપૂર્વમહાસચિવપવનવર્માપણમમતાનીપાર્ટીમાંજોડાયાહતા. કોંગ્રેસના૧રધારાસભ્યોટીએમસીમાંસામેલ

થતાંહવેમેઘાલયમાંમમતાનીપાર્ટીમુખ્યવિપક્ષનીભૂમિકામાંછે.