(એજન્સી)                                     તા.૨૬

બ્રિટનમાંએકનવાઅભ્યાસમાંજાણવામળ્યુંછેકેકોવિડ-૧૯નુંએરબોર્નટ્રાન્સમિશનઅત્યંતરેન્ડમછેઅનેમાત્રસામાજિકઅથવાશારીરિકઅંતરતેનાફેલાવાનેરોકવામાંઅસરકારકનથી. આઅભ્યાસમાંરસીકરણઅનેમાસ્કનામહત્વપરભારમૂકાયુંહતું. કેમ્બ્રિજયુનિવર્સિટીનાએન્જિનિયરોનીએકટીમેકોમ્પ્યુટરમોડેલિંગનોઉપયોગકરીનેનક્કીકર્યુંકેલોકોઉધરસખાયત્યારેનાનાટીપાંકેવીરીતેફેલાયછે. તેઓએજોયુંકેમાસ્કનીગેરહાજરીમાં, કોવિડ -૧૯થીપીડિતવ્યક્તિબંધજગ્યાથીબેમીટરદૂરપણબીજાકોઈનેચેપલગાવીશકેછે. બ્રિટનમાંઆઅંતરનોજઉપયોગકરવામાંઆવીરહ્યોછે. રિસર્ચરોનીટીમેએપણશોધીકાઢ્યુંછેકેખાંસીમોટાવિસ્તારોમાંથાયછેઅનેજાહેરઆરોગ્યઅધિકારીદ્વારાવ્યાખ્યાયિતકર્યામુજબ, કહેવાતા ’સલામત’અંતરએકથીત્રણમીટરઅથવાવધુમીટરવચ્ચેહોઈશકેછે. ફિઝિક્સઑફફ્લુઇડ્‌સજર્નલમાંઆઅઠવાડિયેપ્રકાશિતથયેલાઅભ્યાસનાપ્રથમલેખકભારતીયમૂળનાડૉ. શ્રેયત્રિવેદીએકહ્યુંકેઆરોગનાફેલાવાનોએકભાગવાઇરોલોજીસાથેસંબંધિતછે, એટલેકેતમારાશરીરમાંકેટલાવાઇરસછે, તમેબોલોછોઅથવાઉધરસકરતીવખતેકેટલાવાયરલતત્વોનેબહારકાઢવામાંઆવ્યાહતા. કેમ્બ્રિજયુનિવર્સિટીનાએન્જિનિયરિંગવિભાગનાત્રિવેદીએજણાવ્યુંહતુંકે, “આનોબીજોભાગમેટરમિકેનિક્સછેઃજેમકેનાનાકણોનેઉધરસઆવ્યાપછીશુંથાયછે.” પ્રવાહીમિકેનિક્સનિષ્ણાતોતરીકે, અમેઉત્સર્જકનાવાઇરોલોજીથીપ્રાપ્તકર્તાનાવાઇરોલોજીસુધીનોએકપુલછીએઅનેઅમેજોખમઆકારણીમાંમદદકરીશકીએછીએ.