(એજન્સી)                                                                               તા.૭

૧, ફેબ્રુ.નારોજજ્યારેકેન્દ્રીયબજેટરજૂથઇરહ્યુંહતુંત્યારેઘણાનામનમાંએવોપ્રશ્નહતોકેઐતિહાસિકકિસાનઆંદોલનઅનેવિરોધનાપગલેઆવર્ષનાકેન્દ્રીયબજેટમાંખેડૂતોનેશુંઆપવામાંઆવશે ? એકવર્ષકરતાંવધુસમયમાટેરાષ્ટ્રનુંધ્યાનખેંચીરાખનારકિસાનઆંદોલનને૨૦૨૧માંઅંતઆવ્યોનહતોપરંતુસ્થગિતકરાયુંહતું. ખેડૂતોનીમહત્વનીમાગણીઓમાંએકમાગણીમિનિમમસપોર્ટપ્રાઇસ (એમએસપી) એટલેકેલઘુતમસમર્થનમૂલ્યનીકાનૂનીગેરંટીનીહતી, પરંતુઆમાગણીહજુફળીભૂતથઇનથી. ખેડૂતસંગઠનોએસ્પષ્ટકર્યુછેકેજોખાતરીઓનોઅમલથશેનહીંતોરાષ્ટ્રવ્યાપીવિરોધફરીશરીકરાશે. આસંદર્ભમાંખેડૂતોમાટેબજેટશુંલાવ્યુંછે ? જેમકેએમએસપીજેવીમાગણીપરબજેટમાંકોઇપ્રયાસથયોનથીકેવળતરાત્મકભાવોનોઅભાવ, ગેરવાજબીબજારોઅનેઉત્પાદનખર્ચમાંવધારોવગેરેપાસાઓજોતાંતેનાપરબજેટમાંકોઇકાર્યવાહીકરાઇનથી. બજેટમાંપીએમકિસાનલાભમાંપ્રતિપરિવારરૂા.૬૦૦૦થીરૂા.૧૦૦૦૦નોવધારોકરવાજેવીમાગણીપરપણબજેટમાંકોઇજાહેરાતકરાઇનથી. તેનાબદલેકુલબજેટમાંકૃષિઅનેઅન્યપ્રવૃત્તિઓનોહિસ્સો૪.૩થીઘટાડીને૩.૮ટકાઅનેસુધારેલાઅંદાજમાંઆહિસ્સો૩.૯ટકાકરાયોહતો. મહત્વનીફાળવણીઘટાડવામાંઆવીછેઅનેગયાંવર્ષનાસુધારેલાઅંદાજનીતુલનાએખાતરનીસબસિડીમાં૨૫ટકાનોઘટાડોકરાયોછે. ગ્રામીણવિકાસમાંબજેટમાંકુલહિસ્સોઅગાઉનાવર્ષે૫.૫ટકાહતોતેઘટીનેઆવર્ષે૫.૨ટકાકરાયોછે. એજરીતેમનરેગાનુંબજેટગઇસાલસુધારેલાઅંદાજમુજબરૂા.૯૮કરોડહતુંતેહવેઘટાડીનેરૂા.૭૩૦૦૦કરોડકરાયોછે. ઘણાકિસાનસંગઠનોએઆબજેટનુંઅર્થઘટનકેન્દ્રનીખેડૂતોસામેતેમનાઆંદોલનબદલવૈમનસ્યનીકાર્યવાહીહોવાનુંઅર્થઘટનકર્યુછે. આવર્ષનોંધનીયછેકારણકેછવર્ષપૂર્વેએટલેકેફેબ્રુ. ૨૦૧૬માંખેડૂતોનીઆવકબહુબહુતોછવર્ષમાંબમણીકરવાનુંએટલેકે૨૦૨૨માંકિસાનોનીઆવકબમણીકરવાનુંલક્ષ્યાંકહતું. પરંતુતમામબજેટભાષણોમાંતેમજવડાપ્રધાનસહિતશાસકપક્ષનાભાષણોમાંઘણોમસાલોહોયછે.