(એજન્સી)                                 તા.રર

૨૦૨૨વર્ષનીશરૂઆતમાંગુજરાતમાં ‘મસ્જિદએક’ચળવળશરૂકરવામાંઆવશે. અમદાવાદનીલગભગઆઠમસ્જિદોતબક્કાવારઆપ્રોજેક્ટનાઅમલીકરણસાથેજોડાશે. ૫ડિસેમ્બર૨૦૨૧નારોજદક્ષિણ-પશ્ચિમઅમદાવાદનાજુહાપુરાવિસ્તારમાંઅખિલભારતીયમુસ્લિમવિકાસપરિષદ (છૈંસ્ડ્ઢઝ્ર)નીબેઠકમાંઆનિર્ણયલેવામાંઆવ્યોછે. છૈંસ્ડ્ઢઝ્રમસ્જિદએકચળવળનુંનેતૃત્વકરીરહ્યુંછેઅને૨૦૦મહિલાઓસહિતલગભગ૫૦૦લોકોએઆકાર્યક્રમમાંહાજરીઆપીહતી, જેબેકલાકસુધીચાલ્યોહતો. આઉપરાંતમસ્જિદનાભોંયરામાંમહિલાઓમાટેઅલગથીબેસવાનીવ્યવસ્થાકરવામાંઆવીહતી.

મસ્જિદએકચળવળપાછળનોમૂળવિચારમસ્જિદનેતમામમુદ્દાઓનુંકેન્દ્રબનાવવાનીઈસ્લામિકપરંપરાનેપુનર્જીવિતકરવાનોછે, પછીભલેતેધાર્મિકહોયકેદુન્યવીબાબતોહોય. કારણકે, મસ્જિદસમુદાયસુધીપહોંચવાનોસૌથીસરળરસ્તોછે. શરૂઆતમાંમસ્જિદએકમૂવમેન્ટપાયલોટપ્રોજેક્ટઅમદાવાદનાપાલડીવિસ્તારમાંફૈઝ-એ-મોહમ્મદસોસાયટીમસ્જિદમાંશરૂથશે. ત્યારબાદસરિતાકુંજમસ્જિદઅનેપછીઅન્યમસ્જિદોતેમાંજોડાશે. છૈંસ્ડ્ઢઝ્રનાજનરલસેક્રેટરીમોહમ્મદઈમ્તિયાઝકહેછેકે, અમેહૈદરાબાદ, મૈસુર (મેંગ્લોર) અનેકર્ણાટકઅનેમહારાષ્ટ્રનાઅન્યભાગોમાંપહેલેથીજશરૂઆતકરીછે. હવેઅમેઅમદાવાદમાંપાયલોટપ્રોજેક્ટશરૂકરવામાટેતૈયારછીએ. મસ્જિદએકમૂવમેન્ટમોહમ્મદઈમ્તિયાઝનામગજનીઉપજછે. તેમણેઘણાવર્ષોસુધીઆપ્રોજેક્ટપરકામકર્યુંછેઅનેદરેકનેએકસામાન્યછત્રહેઠળલાવવામાટેવિવિધવિચારસરણીના ‘ઉલેમા’ (ધાર્મિકવિદ્વાનો)નોવ્યક્તિગતરીતેસંપર્કકર્યોહતો. મસ્જિદવનચળવળનીપ્રથમબેઠક૨૦૧૮માંબેંગ્લુરૂમાંઆયોજિતકરવામાંઆવીહતી. મસ્જિદએકચળવળનીમૂળભૂતબાબતોનેસમજાવતાછૈંસ્ડ્ઢઝ્રએક્ઝિક્યુટિવઅનેએડવાઈઝરીકમિટીનાસભ્ય, ઉવેસસરેશવાલાએઈન્ડિયાટુમોરોનેકહ્યુંકે, ‘અમેમાત્રમુસ્લિમસમુદાયદ્વારાસામનોકરવામાંઆવતીસમસ્યાઓનેજઓળખવામાંગતાનથી, પરંતુઅમેતેનોઉકેલલાવવામાંગીએછીએ. મસ્જિદનેકેન્દ્રિયહબબનાવીનેઆસમસ્યાઓનોસામનોકરવાઈચ્છીએછીએ.’ મસ્જિદએકચળવળહેઠળ, પ્રથમવસ્તુહાથધરવામાંઆવશેતેએછેકે, વિવિધમસ્જિદોનીનિકટરહેતામુસ્લિમોવિશેનાડેટાનોસંગ્રહ. ‘મસ્લક’ (સિદ્ધાંત) વિશેનીવિગતોથીલઈનેઆરોગ્યસમસ્યાઓ, શિક્ષણ, નાણાંઅનેસમુદાયનાવ્યવસાયો, તેમનીનાણાકીયઅનેઆર્થિકસ્થિતિઅનેઆવીબધીવિગતોએકત્રિતકરવામાંઆવશે. મસ્જિદવનચળવળદ્વારાઅમેમસ્જિદનેમુસ્લિમોવચ્ચેએકતાનુંકેન્દ્રબનાવવામાટેએકપ્રોજેક્ટશરૂકર્યોછે. છૈંસ્ડ્ઢઝ્રનાસચિવ, કાસિમરસૂલઈલ્યાસેઈન્ડિયાટુમોરોનેજણાવ્યુંકે, તેસરળકામનથી. અમારેવિવિધસ્તરેઘણાલોકોનેસામેલકરવાપડશેઅનેતેલાંબાગાળાનોપ્રોજેક્ટછે. આપ્રોજેક્ટહેઠળદરેકમસ્જિદેતેનીસમિતિઓબનાવવાનીરહેશેઅનેમસ્જિદવનમૂવમેન્ટજરૂરીમાર્ગદર્શિકાપ્રદાનકરશે, તેપછીમસ્જિદતેનીપોતાનીવિવેકબુદ્ધિથીજેકરવાનીજરૂરછેતેકરશે.

કામનુંમૂલ્યાંકનકરવામાટેમજીદવનમૂવમેન્ટદ્વારાવિવિધમસ્જિદોદ્વારાહાથધરવામાંઆવેલાકામનીસમયાંતરેસમીક્ષાકરવામાંઆવશે. આઉપરાંતકઈમસ્જિદેકયાપ્રકારનુંકામકર્યુંછેઅનેકઈમસ્જિદોકામમાંપાછળરહીગઈછેઅનેખામીઓનેદૂરકરવામાટેકયાપગલાંલેવાજોઈએતેનાઆધારેમૂલ્યાંકનકરવામાંઆવશે. અમદાવાદમાં૫ડિસેમ્બર૨૦૨૧નીમીટિંગમાંકદાચસૌથીમહત્ત્વપૂર્ણઘટનાક્રમોપૈકીએઆઈડીએમસીપ્રેસિડિયમનાસભ્યતરીકેસિસ્ટરઉઝમાનાહીદનુંસંબોધનહતું. વિકાસઅંગેઅહેવાલઆપતાંપત્રકારઅદિતિરાજાએ૬ડિસેમ્બર૨૦૨૧નારોજઈન્ડિયનએક્સપ્રેસનીઅમદાવાદઆવૃત્તિમાંલખ્યુંકે, આકાર્યક્રમમાંપ્રખ્યાતસામાજિકકાર્યકરઅનેઈન્ડિયાઈન્ટરનેશનલવિમેન્સએલાયન્સ (ૈૈંંઉછ)નાસ્થાપકઉઝમાનાહીદેઆમુદ્દોઊઠાવ્યોહતો. મુસ્લિમસમાજમાંમહિલાઓનીસ્થિતિઅનેસમાજનાઉચ્ચધર્મગુરૂઓનેવિનંતીકરીકે, તેઓએઆચળવળમાંમહિલાઓનેમહત્ત્વપૂર્ણભૂમિકાઓઆપવાનુંવિચારવુંજોઈએ. ઈન્ડિયનએક્સપ્રેસનોઅહેવાલજણાવેછેકે, મસ્જિદએકપ્રોજેક્ટએચર્ચાછેકે, આપણેબદલાતાસમયનેકેવીરીતેઅનુકૂલિતકરીએછીએઅનેઆજેઆપણીસામેઆવતીબહુ-પરિમાણીયસમસ્યાઓનોસામનોકેવીરીતેકરીએછીએ. હુંખાસકરીનેસમુદાયનીમહિલાઓવિશેવાતકરવામાંગુંછું, તેણીએભારપૂર્વકજણાવ્યુંહતુંકે, ઈસ્લામિકગ્રંથોમાંમહિલાઓએપુરૂષોનેઘણામુદ્દાઓમાટેસલાહઆપીછે.

એઆઈએમડીસીએ૫ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧નારોજઅમદાવાદનીપ્રથમબેઠકપૂર્ણથયાપછીએકનિવેદનપ્રકાશિતકર્યુંહતું. આનિવેદનમાંલખ્યુંછેકે, મુસ્લિમસમુદાયનાશિક્ષણ, તાલીમઅનેસામાજિક-આર્થિકવિકાસનુંકેન્દ્રમસ્જિદછે. પયગમ્બરમુહમ્મદ (સ.અ.વ.) સાહેબનાજીવનમાંમસ્જિદવિશ્વદૃષ્ટિકોણઅનેદુન્યવીબાબતોસહિતતમામસુધારાઓ, ક્રાંતિ, એકતા, સામૂહિકતાનુંકેન્દ્રહતી. તેથીતેશંકાવિનાકહીશકાયકે, માનવઈતિહાસમાંસૌથીમોટીક્રાંતિમસ્જિદદ્વારાથઈછે. બદલાતીપરિસ્થિતિઓઅનેબગડતીપરિસ્થિતિમાં, મુસ્લિમોમાટેશિક્ષણ, તાલીમ, સુધારણા, માર્ગદર્શન, એકતાઅનેએકતાવિશેનીપ્રવૃત્તિઓહાથધરીનેમસ્જિદનીકેન્દ્રિયતાનેપુનર્જીવિતકરવુંવધુજરૂરીબનીગયુંછે. ધર્માદાપ્રવૃત્તિઓઅનેપૂજાઅનેભક્તિપ્રવૃત્તિઓસાથેઆર્થિકવિકાસસંબંધિતપ્રોજેક્ટનીપણઅહીંચર્ચાકરીશકાયછે. આએકઆવશ્યકતાછેઅનેપયગમ્બરમુહમ્મદ (સ.અ.વ.) સાહેબનીસુન્નતપણછે. ઓલઈન્ડિયામુસ્લિમડેવલપમેન્ટકાઉન્સિલ (મસ્જિદએકચળવળ) એતમામમુસ્લિમસંગઠનોઅનેવિચારનીવિવિધશાળાઓનુંપ્રતિનિધિત્વકરતીસંસ્થાછે. તેનોઉદ્દેશ્યઅનેઆકાંક્ષાસર્વાંગીવિકાસઅનેમુસ્લિમસમુદાયમાંપછાતતાસામેલડવાનુંછે. આસંસ્થાવતી, અમેતમનેતમારીમસ્જિદોમાંનીચેનીપ્રવૃત્તિઓઅમલમાંમૂકવાનીઅપીલઅનેવિનંતીકરીએછીએજેથીકરીનેઆપણાસમાજનાનિર્માણઅનેકલ્યાણનુંકાર્યસંગઠિતઅનેસ્થિરધોરણેથઈશકે. બૈતુલમાલ (માઈક્રોફાઈનાન્સ), શૈક્ષણિકસમર્થનફંડ, કાઉન્સેલિંગઅનેકારકિર્દીમાર્ગદર્શન, સાંપ્રદાયિકસંવાદિતાઅનેજાહેરઅનેલઘુમતીકલ્યાણમાટેનીસરકારીઅનેબિન-સરકારીકલ્યાણયોજનાઓનીજાણકારીઆપવી.