(એજન્સી)                     નવીદિલ્હી, તા.૧૩

ગુજરાતેરોગચાળાનેકારણેપોતાનાપ્રિયજનનેગુમાવનારાપરિવારોનેચૂકવવામાંઆવેલાવળતરનાતેમનાઆંકડામાંકોરોનાવાયરસથીથયેલાવધુ૧૦,૦૦૦મૃત્યુનેસત્તાવારરીતેસ્વીકાર્યુંછે. આઆંકડાઓઆજેસુપ્રીમકોર્ટમાંસબમિટકરવામાંઆવ્યાહતા, જેમાંરાજ્યસરકારનેઆસ્કીમવિશેજાણકારીવધુસારીરીતેફેલાવવામાટેવ્યાપકપ્રયાસોકરવાજણાવ્યુંહતુંજેથીસામાન્યમાણસતેનાવિશેજાણીશકે. ગુજરાતસરકારદ્વારાઆપવામાંઆવેલાઆંકડાઓથીદેશભરમાંમૃત્યુઆંકમાં૨ટકાનોવધારોથયોછે.

રાજ્યમાંઅત્યારસુધીમાંકુલમૃત્યુઆંકસત્તાવારરીતે૧૦,૦૯૮છે. પરંતુરાજ્યએ૧૯,૯૬૪મૃત્યુમાટેકોવિડવળતરઆપ્યુંછે. ભારતમાંઆજસુધીમાંકોવિડથીમૃત્યુપામેલાલોકોનીકુલસંખ્યા૪.૮૫લાખછે. ગુજરાતનેરૂા.૫૦,૦૦૦વળતરનામાટે૩૪,૬૭૮અરજીઓમળીછેઅનેમાત્ર૧૯,૯૬૪કેસમાંજચૂકવણીકરવામાંઆવીછે. જ્યારેગુજરાતસરકારેકહ્યુંકે, તેઓલ-ઈન્ડિયારેડિયોઅનેસ્થાનિકરેડિયોસ્ટેશનનોમાધ્યમતરીકેઉપયોગકરીરહીછે, ત્યારેકોર્ટેકટાક્ષકર્યોકે, હવેરેડિયોકોણસાંભળેછે, કોવિડનેકારણેથયેલામૃત્યુમાટેવળતરનીચૂકવણીમાંવિલંબઅંગેનીઅરજીનીસુનાવણીકરતીબેજજનીબેન્ચેઆપ્રશ્નકર્યોહતોકે,  સ્થાનિકઅખબારોમાંકોઈજાહેરાતશામાટેઆપવામાંઆવતીનથી ? તમેસામાન્યમાણસનેકેવીરીતેજણાવશો ? તેઓરૂા.૫૦,૦૦૦નીરાહજોઈરહ્યાછે. તમામઅખબારો, દૂરદર્શનઅનેસ્થાનિકચેનલોમાંતમામવિગતોસાથેઆવિશેયોગ્યજાહેરાતોકરવીજોઈએ.

ઓકટોબરમાંસુપ્રીમકોર્ટેકોવિડ-૧૯થીમૃત્યુપામેલાલોકોનાપરિવારોનેરૂા.૫૦,૦૦૦નીચૂકવણીનેમંજૂરીઆપીહતી, જેવિવિધયોજનાઓહેઠળકેન્દ્રઅનેરાજ્યદ્વારાચૂકવવામાંઆવતીરકમકરતાંવધુચૂકવવામાંઆવેછે. પરંતુઅત્યારસુધીમાત્રમહારાષ્ટ્રઅનેગુજરાતનાડેટાજઉપલબ્ધછેઅનેઆજનીટૂંકીસુનાવણીમાંતેબેરાજ્યોનેજસાંભળવામાંઆવ્યાહતા. બાકીનારાજ્યોએતેમનીએફિડેવિટફાઈલકરવાનીબાકીછે. કોર્ટેકહ્યુંકે, તે ‘દુર્ભાગ્યપૂર્ણ’છેકે, મહારાષ્ટ્ર-રોગચાળાદ્વારાસૌથીવધુઅસરગ્રસ્તહતુંઅનેતેનેપ્રાપ્તથયેલી૮૭,૦૦૦અરજીઓમાંથીમાત્ર૮૦૦૦માટેસરકારેવળતરચૂકવ્યુંછે. કોર્ટેરાજ્યસરકારનેઆપ્રક્રિયાઝડપીબનાવવાજણાવ્યુંછે. મહારાષ્ટ્રસરકારેજણાવ્યુંહતુંકે, તે૩૦ડિસેમ્બરસુધીમાં૫૦,૦૦૦અરજીઓમાટેવળતરચૂકવશે. પરંતુતેકોર્ટનેસ્વીકાર્યનહતું, તેણેરાજ્યસરકારનેબાકીનીઅરજીઓએકઅઠવાડિયામાંનિકાલકરવાનોનિર્દેશઆપ્યોહતો.

૬ડિસેમ્બરેછેલ્લીસુનાવણીદરમિયાન, જસ્ટિસએમ.આર. શાહઅનેબી.વી. નાગરથ્નાનીબેન્ચેમહારાષ્ટ્રસરકારદ્વારાદાખલકરવામાંઆવેલીએફિડેવિટપરનારાજગીવ્યક્તકરીહતી. ન્યાયમૂર્તિશાહેતેને ‘હાસ્યાસ્પદ’અનેઅસ્વીકાર્યગણાવતાકહ્યુંહતુંકે, મહારાષ્ટ્રમાં૧લાખથીવધુમૃત્યુનોંધાયાછે, પરંતુમાત્ર૩૭,૦૦૦અરજીઓપ્રાપ્તથઈછે. હજુસુધીએકપણવ્યક્તિનેવળતરચૂકવવામાંઆવ્યુંનથી. આકેસનીઆગામીસુનાવણી૧૫ડિસેમ્બરેરાખવામાંઆવીછે.