(એજન્સી)                                                         તા.ર૬

ગુડગાંવનાસેક્ટર૩૭માંસરકારદ્વારાનિયુક્તકરવામાંઆવેલાખુલ્લાસ્થળેનમાઝઅદાકરીરહેલામુસ્લિમોમાટેજમણેરીહિંદુજૂથોદ્વારાફરીએકવારવિક્ષેપપાડવામાંઆવ્યોહતો, જ્યારેતેઓએ૨૬/૧૧નાઆતંકવાદીહુમલાનીયાદમાં ‘પ્રાર્થના’શરૂકરીહતીત્યારેતણાવવધ્યોહતો. અહીંએકત્રથયેલામુસ્લિમોએશરૂઆતમાંપ્રાર્થના (નમાઝ) પઢયાવિનાજવાનુંઆયોજનકર્યુંહતું, પરંતુપછીલગભગ૨૫લોકોએઆગળવધવાનુંનક્કીકર્યુંહતું. તેઓએ૩૦મીટરથીઓછાઅંતરેથી ‘જયશ્રીરામ’અને ‘ભારતમાતાકીજય’નાનારાવચ્ચેપોતાનીપ્રાર્થનાકરીહતી. ૧૫૦પોલીસકર્મીઓઘટનાસ્થળેહાજરહતાપરંતુબંનેજૂથોવચ્ચેમાત્ર૩૦જઊભાહતા. ૨૦-મિનિટનીઆનમાઝસમાપ્તથવાનીક્ષણે, હિંદુજૂથનાબેમાણસોએજગ્યાનોદાવોકરવામાટેઅંતરઓળંગ્યુંહતુંજ્યારેમુસ્લિમસમુદાયનાસભ્યોએશાંતિપૂર્વકસ્થળછોડીદેવાનોનિર્ણયકર્યોહતો. મુસ્લિમોઆજેશહેરનાગુરૂદ્વારામાંપ્રાર્થનાનહીંકરે. શહેરનીગુરૂદ્વારાસિંઘસભાસમિતિએજણાવ્યુંહતુંકેનમાઝમાટેજગ્યાઓફરકરવામાંઆવશેનહીંકારણકેમુસ્લિમોએઅમારીપાસે “નમાઝમાટેજગ્યામાંગીનથી”, પરંતુતેઓએલઘુમતીસમુદાયસાથેએકતાસાથેઊભારહેવાનાતેનાસંકલ્પનેફરીયાદકર્યોહતો. જોકે, એકગુરૂદ્વારાનીબહારમુસ્લિમવિરોધીપોસ્ટરોએજમણેરીજૂથોનાદબાણઅંગેપ્રશ્નોઉભાકર્યાછે, જેમાંથીકેટલાકેઅગાઉનમાઝનાસ્થળપરગાયનુંછાણપણમૂકીદીધુંહતું. ગયાઅઠવાડિયેઘણાલોકોદ્વારાકરવામાંઆવેલાએકતાનાપ્રદર્શનમાં, ગુરૂદ્વારાસમિતિએમુસ્લિમોમાટેતેનાદરવાજાખોલવાનીઓફરકરીહતીજેથીતેઓશાંતિથીનમાઝઅદાકરીશકે. ગુડગાંવનાસદરબજારમાંગુરૂદ્વારાનાવડાએકહ્યુંહતુંકે, “આ ‘ગુરૂઘર’છે… અનેતેકોઈપણભેદભાવવિનાતમામસમુદાયોમાટેખુલ્લુંછે…” તેનાબેદિવસપછી, જોકે, સમિતિએપોતાનીઆઓફરપછીખેંચીલીધીહતી. સમાચારએજન્સીએએનઆઈદ્વારાટાંકવામાંઆવ્યુંહતુંકે “મુસ્લિમોએપોતેજકોઈપણસંઘર્ષનેટાળવામાટેઅહીનમાઝઅદાકરવાનોઇન્કારકર્યોહતો”. ગુડગાંવમાંમુસ્લિમોનેથોડામહિનાઓમાટેસાપ્તાહિકનમાઝઅદાકરવાથીઅટકાવવામાંઆવીરહ્યાછે, કેટલાકરહેવાસીઓસાથેજમણેરીજૂથોદ્વારાઆવીઘટનાઓનેપ્રોત્સાહનઆપવામાંઆવીરહ્યુંછે. બેઅઠવાડિયાપહેલાશહેરનાસેક્ટર૧૨છવિસ્તારમાંતણાવફેલાયોહતો, જ્યાંકથિતરીતેહિંદુજૂથોસાથેજોડાયેલાલોકોએજમીનપરકબજોકર્યોહતોઅનેવોલીબોલકોર્ટબનાવવાનોદાવોકર્યોહતો. વિઝ્યુઅલમાંતેમનેપ્લાસ્ટિકનીખુરશીઓપરબેસીનેબદામખાતાદર્શાવવામાંઆવ્યાહતા. તેઓએકહ્યુંહતુંકે “અમેનમાઝપઢવાનીમંજૂરીઆપીશુંનહીં, ભલેગમેતેથાય…” નજીકમાંજએકસ્થળે, ગાયનુંછાણસુકવવામાટેજમીનપરફેલાવીદેવામાંઆવ્યોહતો – કેટલાકલોકોએ “પૂજા” કરીહતીઅનેએપછીનમાઝમાટેનાપ્રાર્થનાસ્થળપરછાણમૂકવામાંઆવ્યુંહતુંજેથીમુસ્લિમોનમાઝઅદાનકરીશકે. મુસ્લિમજૂથોએ, આમામલાઓનેવધુતીવ્રબનાવવાનેબદલે, કહ્યુંકેતેઓઅહીંપ્રાર્થનાકરશેનહીં. સેક્ટર૧૨છસાઇટએ૨૯સાઇટ્‌સપૈકીએકછે (૩૭માંથીસત્તાવાળાઓએઆઠમાટેપરવાનગીપાછીખેંચીહતી) ૨૦૧૮માંસમાનઅથડામણબાદહિંદુઓઅનેમુસ્લિમોવચ્ચેનાકરારપછીઆસ્થળનમાઝમાટેઅલગરાખવામાંઆવ્યુંહતું. સેક્ટર૧૨છસાઇટપણએસાઇટહતીજ્યાંઅગાઉનાઅઠવાડિયાદરમિયાનપોલીસે૩૦લોકોનીઅટકાયતકરીહતી. હરિયાણાનામુખ્યપ્રધાનએમએલખટ્ટરેકહ્યુંછેકેદરેકનેપ્રાર્થનાકરવાનોઅધિકારછે, પરંતુતેમણેચેતવણીપણજારીકરતાકહ્યુંકે “પ્રાર્થનાકરનારાઓએએરસ્તાપરનાટ્રાફિકનેઅવરોધવોજોઈએનહીં”. વિશ્વહિંદુપરિષદનાસભ્યોએરહેણાંકવિસ્તારનાબગીચામાં “શુદ્ધિકરણવિધિ” કર્યાપછી, ગયાઅઠવાડિયેગુજરાતનાઅમદાવાદમાંપણનમાઝઅંગેવિવાદઊભોકરવામાંઆવ્યોછે. પોલીસેજણાવ્યુંહતુંકેકોઈએફરિયાદનોંધાવીનહોવાથીકોઈકેસદાખલકરવામાંઆવ્યોનથી.