રાજ્યમાંચાઈનીઝદોરીપરપ્રતિબંધમાત્રકાગળપરજહોયતેનીપ્રતીતિઆએકમાત્રતસવીરપરથીથઈરહીછે. મકતમપુરાવોર્ડમાંથીપસારથતોએકહિંદુયુવાનચાઈનીઝદોરીનેલીધેગંભીરરીતેઘાયલથતાંકેટલાકમુસ્લિમયુવાનોતાત્કાલિકતેનેનજીકનીહોસ્પિટલમાંલઈગયાહતા. પરંતુજાણવામળ્યામુજબનસકપાઈજતાપુષ્કળલોહીવહીગયુંહોવાથીઆયુવાનમોતનેભેટ્યોહતો. આવાતોઅનેકનિર્દોષલોકોઅનેઅબોલપક્ષીઓઉત્તરાયણનાપર્વદરમિયાનચાઈનીઝદોરીનોભોગબનીગંભીરરીતેઘાયલથાયછેઅથવાઈજાગ્રસ્તબનેછે. એટલુંજનહીંરસ્તાપરપડેલી, તારકેઝાડપરલટકતીદોરીઓપણઅકસ્માતનોતરેછે. આથીકેટલીકસેવાભાવિસંસ્થાઓઅનેલોકોપતંગઅનેદોરીનેએકઠાકરીતેનેસળગાવીનિકાલકરતાહોયછે.

 


રાજ્યમાંઅનેકનિર્દોષમાનવીઅનેપક્ષીઓનાભોગલેનાર

(સંવાદદાતાદ્વારા)

અમદાવાદ,તા.૧પ

ગુજરાતમાંપતંગચગાવવામાટેવપરાતીચાઈનીઝદોરીપણસરકારેભલેપ્રતિબંધમૂકીસંતોષમાન્યોહોયપરંતુહજીપણઆજીવલેણચાઈનીઝદોરીઓનુંવેચાણબેરોકટોકજારીછેપરિણામેરાજયમાંબેદિવસમાંજપ૦૦થીવધુમાનવીઓઅનેહજારથીવધુપક્ષીઓનેગંભીરઈજાપહોંચીહતી. જોકેનહીંનોંધાયેલાકેસોનોઆંકઆનાથીયેવધુહશે. ત્યારેસરકારલોકોનેમોતનામૂખમાંધકેલતીજીવલેણચાઈનીઝદોરીઓવેચનારાઓસામેગંભીરતાદાખવીકાર્યવાહીકરશેકેપછીકોઈસરકારનાકેવહીવટીતંત્રનાઉચ્ચઅધિકારીકેતેમનાસંબંધીઆદોરીનીલપેટમાંઆવશેતેનીરાહજોશે ? ઉત્તરાયણનાબેદિવસદરમ્યાનતોદ્વિચકીવાહનચાલકોનેબહારનીકળવુંમુશ્કેલબનીજાયછે. નાછુટકેઘરનોકોઈસભ્યવાહનલઈબહારનીકળેઅનેતેસલામતપાછોઆવેત્યારેઘરવાળાઓનેહાશકારોથાયછે. રસ્તામાંબાઈકકેસ્કૂટરલઈબહારનીકળેઅનેજોઅચાનકચાઈનીઝદોરીગળામાંકેચહેરાપરઆવીજાયતોસમજવુંજેતેવ્યકિતનેઈજાકરીનેજરહેછેલ્લાબેદિવસમાંસોશિયલમીડિયામાંઆવાઈજાગ્રસ્તલોકોનાજેપ્રકારેવીડિયોવાયરલથયાછેતેજોઈકાળજુકંપીજાયછે. તેમાંયમકતમપુરામાંઈજાગ્રસ્તયુવાનનોવીડિયોતોખૂબહચમચાવીજાયતેવોહતોઆયુવાનનીઅડધીનસકપાઈગઈહતીઅનેતરફડિયામારતોહતો. આવાતોઅનેકનિર્દોષલોકોરસ્તામાંતરફડિયામારીઈજાગ્રસ્તથઈરહ્યાછેઅથવાકેટલાકતોમોતનેભેટેછે. માનવીતોમાનવીહજારોપક્ષીઓપણઆચાઈનીઝદોરીથીઈજાગ્રસ્તથાયછેઅથવામોતનેભેટેછ.ેઆથીહવેસરકારેચાઈનીઝદોરીવેચનારાઓસામેગંભીરબનવાનીજરૂરછે. શુંસરકારનાકોઈમંત્રીકેઉચ્ચઅધિકારીઓનાકોઈનજીકનાસંબંધીઆઘાતકદોરીનોભોગબનશેતેનીતંત્રરાહજુએછે ? રાજયમાંદારૂપરપ્રતિબંધહોવાછતાંજેમખુલ્લેઆમદારૂવેચાયછેતેજરીતેચાઈનીઝદોરીપરપણપ્રતિબંધછે. છતાંવેચાઈરહીછેઆથીઆવાનિર્દોષમાનવીઓઅનેપક્ષીઓનેભોગબનતાઅટકાવવાકડકકાર્યવાહીનીજરૂરછે.