છેલ્લા૨૪કલાકમાં૬૨૭નાંમોતથયા

નવીદિલ્હી,તા.૨૮

દેશમાંજીવલેણકોરોનાવાયરસરોગચાળાનાકેસગઈકાલનીસરખામણીએઆજેઘટ્યાછે. છેલ્લા૨૪કલાકમાંદેશમાંકોરોનાવાયરસના૨લાખ૫૧હજાર૨૦૯નવાકેસનોંધાયાછેઅને૬૨૭લોકોનામોતથયાછે. દેશમાંદૈનિકહકારાત્મકતાદરહવેઘટીને૧૫.૮૮ટકાપરઆવીગયોછે. મોટીવાતએછેકેગઈકાલથીદેશમાં૧૨ટકાકેસઓછાથયાછે. કેન્દ્રીયસ્વાસ્થ્યમંત્રાલયદ્વારાજાહેરકરવામાંઆવેલાઆંકડાઅનુસાર, હવેદેશમાંએક્ટિવકેસનીસંખ્યાઘટીને૨૧લાખ૫હજાર૬૧૧થઈગઈછે. તેજસમયે, આરોગચાળાનેકારણેજીવગુમાવનારાલોકોનીસંખ્યાવધીને૪લાખ૯૨હજાર૩૨૭થઈગઈછે. માહિતીઅનુસાર, ગઈકાલેત્રણલાખ૪૭હજાર૪૪૩લોકોસાજાથયાહતા, ત્યારબાદઅત્યારસુધીમાં૩કરોડ૮૦લાખ૨૪હજાર૭૭૧લોકોચેપમુક્તથઈગયાછે. હાલમાં, દૈનિકચેપદર૧૫.૮૮ટકાછેજ્યારેસાપ્તાહિકચેપદર૧૭.૪૭ટકાછે. દેશમાંઅત્યારસુધીમાં૭૨.૩૭કરોડકોરોનાટેસ્ટકરવામાંઆવ્યાછે, જેમાંછેલ્લા૨૪કલાકમાં૧૫,૮૨,૩૦૭ટેસ્ટનોસમાવેશથાયછે. રાષ્ટ્રવ્યાપીરસીકરણઅભિયાનહેઠળ, અત્યારસુધીમાંએન્ટી-કોરોનાવાયરસરસીના૧૬૪કરોડથીવધુડોઝઆપવામાંઆવ્યાછે. ગઈકાલે૫૭લાખ૩૫હજાર૬૯૨ડોઝઆપવામાંઆવ્યાહતા, ત્યારબાદઅત્યારસુધીમાંરસીના૧૬૪કરોડ૪૪લાખ૭૩હજાર૨૧૬ડોઝઆપવામાંઆવ્યાછે.