દેશમાંઓમિક્રોનનોહાહાકાર

નવીદિલ્હી,તા.૭

દેશમાંજીવલેણકોરોનાવાયરસરોગચાળાનીગતિબેકાબૂબનીરહીછે. આસાથે, કોરોનાનાસૌથીખતરનાકપ્રકારઓમિક્રોનનાકેસપણઝડપથીવધીરહ્યાછે. છેલ્લા૨૪કલાકમાંદેશમાંકોરોનાવાયરસનાએકલાખ૧૭હજાર૧૦૦નવાકેસનોંધાયાછે. તેજસમયે, ૩૦૨લોકોમૃત્યુપામ્યાહતા. દેશમાંઅત્યારસુધીમાંકોરોનાનાઓમિક્રોનવેરિઅન્ટના૩૦૦૭કેસનોંધાયાછે. જાણોઆજેદેશમાંકોરોનાનીતાજેતરનીસ્થિતિશુંછે. દેશમાંઅત્યારસુધીમાં૩૦૦૭લોકોર્ંદ્બૈષ્ઠર્િહવેરિયન્ટથીસંક્રમિતથયાછે. જેમાંથી૧૧૯૯દર્દીઓસાજાથયાછે. કેન્દ્રીયસ્વાસ્થ્યમંત્રાલયદ્વારાજારીકરવામાંઆવેલાઆંકડાઅનુસાર, હવેદેશમાંસક્રિયકેસનીસંખ્યાવધીને૩લાખ૭૧હજાર૬૩થઈગઈછે. તેજસમયે, આરોગચાળાનેકારણેજીવગુમાવનારાલોકોનીસંખ્યાવધીને૪લાખ૮૩હજાર૧૭૮થઈગઈછે. માહિતીઅનુસાર, ગઈકાલે૩૦હજાર૮૩૬લોકોસાજાથયાહતા, ત્યારબાદઅત્યારસુધીમાં૩કરોડ૪૩લાખ૭૧હજાર૮૪૫લોકોચેપમુક્તથઈગયાછે. દેશમાંઅત્યારસુધીમાંકોરોનાનાત્રણકરોડ૫૨લાખ૨૬હજાર૩૮૬કેસનોંધાયાછે. દેશવ્યાપીરસીકરણઅભિયાનહેઠળઅત્યારસુધીમાંએન્ટી-કોરોનાવાયરસરસીના૧૪૯કરોડથીવધુડોઝઆપવામાંઆવ્યાછે. ગઈકાલે૯૪લાખ૪૭હજાર૫૬ડોઝઆપવામાંઆવ્યાહતા, ત્યારબાદઅત્યારસુધીમાંરસીના૧૪૯કરોડ૬૬લાખ૮૧હજાર૧૫૬ડોઝઆપવામાંઆવ્યાછે. ઈન્ડિયનકાઉન્સિલઓફમેડિકલરિસર્ચએમાહિતીઆપીછેકેગઈકાલેભારતમાંકોરોનાવાયરસમાટે૧૫લાખ૧૩હજાર૩૭૭સેમ્પલટેસ્ટકરવામાંઆવ્યાહતા, ત્યારબાદગઈકાલસુધીમાંકુલ૬કરોડ૬૮લાખ૧૯હજાર૧૨૮સેમ્પલટેસ્ટકરવામાંઆવ્યાછે.