(એજન્સી)                           તા.૭

વર્ષ૨૦૨૧નીજેમજેમાંઇસ્લામોફોબિયાનીશ્રેણીબદ્ધઘટનાઓબનીહતી, તેરીતેઆવર્ષનીશરૂઆતપણતેનાથીઅલગનહતી. માત્રએકમહિનોવિત્યોહોવાછતાંમુસ્લિમોપરનાઅત્યાચારોઅનેઉત્પીડન (જાતીયઅનેઅન્યથા) વધીરહ્યાહોયતેવુંલાગેછે. આનેધ્યાનમાંરાખીનેજીૈટ્ઠજટ્ઠં.ર્ષ્ઠદ્બએધિક્કારજનકઅપરાધોનીએકયાદીતૈયારકરીછેજેજાન્યુઆરીમહિનામાંમીડિયામાંઆવીહતી.

૧જાન્યુઆરી :- ‘બુલ્લીબાઇ’એપનોઉપયોગકરીનેમુસ્લિમમહિલાઓનેહેરાનકરવામાંઆવીઅનેસુલ્લીડીલ્સએપપછીફરીએકવાર ‘હરાજી’કરવામાંઆવી. ’બુલ્લીબાઇ’, નીરજબિશ્નોઇદ્વારાહેન્ડલકરાયેલીએકએપછેઅનેતેનાદ્વારાઅન્યલોકોએમુસ્લિમમહિલાઓનેનિશાનબનાવીહતીઅનેતેમનીતસવીરોપ્લેટફોર્મ, ય્ૈં-ૐેહ્વપરશેરકરીહતી, જેને ‘દિવસનાસોદા’તરીકેહરાજીમાંવેચવામાંઆવતીહતી. આવીપ્રથમએપસુલ્લીડીલ્સહતી, જ્યાંમુસ્લિમમહિલાઓસહિતકાર્યકરોઅનેપત્રકારોનીતસવીરોહરાજીમાટેપોસ્ટકરવામાંઆવીહતી. જોકે, આકોઈવાસ્તવિકહરાજીનહતી, પણતેનાદ્વારામહિલાઓનેથતીહેરાનગતિનેલીધેનોંધપાત્રઆક્રોશવધ્યોહતો. નીરજબિશ્નોઈ (૨૦), જેય્ૈંૐેહ્વપર ‘બુલ્લીબાઇ’નામુખ્યકાવતરાખોરઅનેસર્જકછેઅનેએપનામુખ્યટિ્‌વટરએકાઉન્ટધારકહોવાનુંકહેવાયછે, તેણેતેનીઆક્રિયાઓમાટેકોઈપસ્તાવોદર્શાવ્યોનથી.

રજાન્યુઆરી :- ઝારખંડનાબોકારોમાંપોલીસકસ્ટડીમાંકથિતરીતેમુસ્લિમદંપતીપરકોઈકારણવગરઅત્યાચારગુજારવામાંઆવ્યોહતો. ધક્વિન્ટેઅહેવાલઆપ્યોછેકે, ઝારખંડનાબોકારોશહેરમાંચોરીનીઆશંકામાંએકમુસ્લિમદંપતીનેપોલીસકસ્ટડીમાંકથિતરીતેશારીરિકત્રાસઆપવામાંઆવ્યોહતો. અમાનતહુસૈનનામનાએક૪૭વર્ષીયશિક્ષકેઆરોપલગાવ્યોહતોકે, બાલિદીહપોલીસસ્ટેશનમાંતેનેઅનેતેનીપત્નીનેનિર્દયતાથીમારમારવામાંઆવ્યોહતો. આઘટનાપરબોલતાહુસૈનેકહ્યુંહતુંકે, ૩૦ડિસેમ્બરનારોજ, સમન્સમળ્યાબાદતેતેનીપત્નીઅનેમોટાભાઈસાથેપોલીસસ્ટેશનગયોહતો. ત્યારબાદતેનેલોકઅપકરીનેપૂછપરછકરવામાંઆવીહતી.

૩જાન્યુઆરી :- યતિનરસિંહાનંદનુંમુસ્લિમમહિલાઓવિરૂદ્ધદ્વેષપૂર્ણભાષણટિ્‌વટરપરનાએકવીડિયોમાંયતિનરસિંહાનંદઅનેઅન્યલોકોએવુંકહેતાજોવામળેછેકે, હિન્દીફિલ્મઉદ્યોગસાથેમુસ્લિમોએભારતીયજનતાપાર્ટીઅનેહિન્દુ (ંદૃટ્ઠ) જૂથરાષ્ટ્રીયસ્વયંસેવકસંઘ (ઇજીજી) સહિતતમામક્ષેત્રોપરકબજોજમાવ્યોછે. મુસ્લિમમહિલાઓનીચર્ચાકરતા, તેકહેછેકે, તેઓસમુદાયનીમોટીતાકાતછેકારણકે, તેઓનોઉપયોગઇસ્લામનેફેલાવવામાટેજાતીયવસ્તુઓતરીકેકરવામાંઆવેછે, તેઆગળકહેછેકે, મુસ્લિમમહિલાઓનેપત્રકારો, રાજકારણીઓઅનેઉચ્ચઅધિકારીઓસાથેસુવાડવામાંઆવેછેજેથીતેઓનેબહુમતીસામેફેરવીશકાય.

૮જાન્યુઆરી :- ઝારખંડભાજપનાકાર્યકરોએએકમુસ્લિમવ્યક્તિનેમારમાર્યો, તેને ‘જયશ્રીરામ’બોલવામાટેદબાણકર્યુંહતું. રાંચીમાંધનબાદમાંભાજપનાકાર્યકરોદ્વારાએકમુસ્લિમવ્યક્તિનેકથિતરીતેમારમારવામાંઆવ્યોહતો, તેનુંપોતાનુંથૂંકચાટવામાટેદબાણકરવામાંઆવ્યુંહતુંઅને ‘જયશ્રીરામ’બોલવામાટેમજબૂરકરવામાંઆવ્યાહતા. આવ્યક્તિએશુક્રવારેવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીઅનેપાર્ટીનાઝારખંડઅધ્યક્ષનુંકથિતરીતેઅપમાનકર્યુંહતું. મુખ્યમંત્રીહેમંતસોરેનેઅધિકારીઓનેઆમામલાનીતપાસકરવાઅનેદોષિતોસામેકડકકાર્યવાહીકરવાજણાવ્યુંછે.

આઘટનાધનબાદમાંગાંધીપ્રતિમાપાસેભાજપદ્વારામોદીનીપંજાબમુલાકાતદરમિયાનસુરક્ષામાંખામીસામેવિરોધદરમિયાનબનીહતી. આવ્યક્તિ, જેકથિતરીતેમુસ્લિમછે, પસારથતોહતોઅનેતેણેવડાપ્રધાનઅનેભાજપઝારખંડનાઅધ્યક્ષદીપકપ્રકાશનુંકથિતરીતેઅપમાનકર્યુંહતું.

૯જાન્યુઆરી :- હિમાચલપ્રદેશમાંહિંદુત્વનાસભ્યોએધાર્મિકકબ્રસ્તાનતોડ્યુંહતુંઅનેવીડિયોનીપૃષ્ઠભૂમિમાંએકહિંદુધાર્મિકગીતનેસંપાદિતકરીનેતેનોવીડિયોપોસ્ટકર્યો.

૯જાન્યુઆરી :- કર્ણાટકનાકોલારમાંદ્વેષપૂર્ણઅપરાધનીવધુએકઘટનામાંશનિવારેઉસ્માનશાહદરગાહથીપરતફરતીવખતેએકમુસ્લિમવ્યક્તિઅનેતેનાપરિવારપરહિન્દુયુવકોએહુમલોકર્યોહતો.

૧૮જાન્યુઆરી :- મધ્યપ્રદેશનાઉજ્જૈનથીએકમુસ્લિમછોકરોઅનેએકબિન-મુસ્લિમછોકરીટ્રેનમાંમુસાફરીકરીરહ્યાહતાઅનેકેટલાકહિન્દુસંગઠનોત્યાંપહોંચ્યાહતાઅનેછોકરાપરહિંસકહુમલોકર્યોહતો. તેઓતેનેપોલીસસ્ટેશનલઈગયાહતાઅનેતપાસપછીપોલીસેકહ્યુંકે, આછોકરોઅનેછોકરીબંનેપરિણીતછે.

૧૮જાન્યુઆરી :- હિંદુત્વસંગઠન, હિંદુજાગરણમંચનાગુંડાઓએહિમાચલપ્રદેશમાંવધુએકમસ્જિદનોનાશકર્યોહતો, જેનાવીડિયોસંગઠનનાસભ્યોદ્વારાસોશિયલમીડિયાપ્લેટફોર્મપરવ્યાપકપણેશેરકરવામાંઆવ્યાહતા.

૧૮જાન્યુઆરી :- કર્ણાટકનાગડગજિલ્લાનાનરગુંદનાબેમુસ્લિમયુવકોસમીર (૧૯) અનેશમસીર (૨૧) પરસોમવારેસાંજેરાષ્ટ્રીયસ્વયંસેવકસંઘ (ઇજીજી)નાસભ્યોદ્વારાનિર્દયતાથીહુમલોકરવામાંઆવ્યોહતો. ૧૯વર્ષીયસમીરનુંમંગળવારેસવારેહુબલીનીકર્ણાટકઇન્સ્ટિટ્યૂટઑફમેડિકલસાયન્સ (દ્ભૈંસ્જી) હોસ્પિટલમાંઇજાઓથીમૃત્યુથયુંહતું. શમસીરનીહાલતહજુપણગંભીરછે.

૧૯જાન્યુઆરી :- દિલ્હીપોલીસેબુધવારેક્લબહાઉસએપ્લિકેશનનેપત્રલખીનેચર્ચાનાઆયોજકનીવિગતોમાંગીહતીજેમાંમુસ્લિમમહિલાઓવિરૂદ્ધઅપમાનજનકટિપ્પણીઓકરવામાંઆવીહતી. દિલ્હીપોલીસનાઈન્ટેલિજન્સફ્યુઝનઅનેસ્ટ્રેટેજિકઓપરેશનયુનિટજેસ્પેશિયલસેલનીદેખરેખહેઠળકામકરેછેતેણેઆમામલેઅજાણ્યાલોકોવિરૂદ્ધહ્લૈંઇદાખલકરીછે.

૨૧જાન્યુઆરી :- ફેસબૂકપર ‘રાષ્ટ્રીયહિંદુસંગઠન’નામનાપેજપરએકવીડિયોઅપલોડકરવામાંઆવ્યોહતો, જેમાંકેટલાકલોકોસવારેપાર્કમાં ‘મુલ્લે-કાઝી’નેમારવાનામુદ્દાનુંપુનરાવર્તનકરતાજોવામળેછે.

૨૧જાન્યુઆરી :- હિન્દુરાષ્ટ્રનાશપથલેતાલોકોનોવધુએકવીડિયોબ્રિજેશસિંહનામનાવ્યક્તિએફેસબૂકપરશેરકર્યોહતો. આવીડિયોમાંજણાવવામાંઆવીરહ્યુંછેકે, છત્તીસગઢમાં ‘હિંદુસુરક્ષાસેના’એઅગ્નિનેસાક્ષીબનાવીનેભારતનેહિંદુરાષ્ટ્રબનાવવાનીપ્રતિજ્ઞાલીધીછે.

ર૧જાન્યુઆરી :- કર્ણાટકનાકોલારજિલ્લામાંએકહિંદુત્વજૂથસરકારીશાળામાંઘૂસીગયુંકારણકેશુક્રવારે, ૨૧જાન્યુઆરીએમુસ્લિમવિદ્યાર્થીઓશાળાનાપરિસરમાંનમાઝઅદાકરીરહ્યાહતા. જૂથનાસભ્યોએશાળાનાઅધિકારીઓનેપૂછપરછકરીહતીઅનેઆમામલેપોલીસફરિયાદનોંધાવીહતી.

વિદ્યાર્થીઓએમીડિયાનેજણાવ્યુંકે, મુખ્યશિક્ષિકાએતેમનેસરકારીકન્નડમોડલઉચ્ચપ્રાથમિકશાળાનાપરિસરમાંપ્રાર્થનાકરવાનીમંજૂરીઆપીછે.

૨૧જાન્યુઆરી :- મુંબઈપોલીસેક્લબહાઉસએપપરચેટનાસંબંધમાંહરિયાણામાંથીત્રણલોકોનીધરપકડકરીછેજેમાંમુસ્લિમમહિલાઓવિરૂદ્ધઅપમાનજનકઅનેઅપમાનજનકટિપ્પણીકરવામાંઆવીહતી.

ર૩જાન્યુઆરી :- મધ્યપ્રદેશનાખંડવાજિલ્લામાંએકવ્યક્તિપરકથિતરીતેત્રણઘરોનેઆગલગાડવાનોઅનેતેજદિવસેમંદિરમાંતોડફોડકરવાનોઆરોપમૂકવામાંઆવ્યોછે. ૫જાન્યુઆરીએઆરોપીબંટીઉપાધ્યાયેકથિતરીતેદારૂનાનશામાંશૌકતઅલીપરહુમલોકર્યોહતો. પોલીસેતેનીધરપકડકરીનેજેલમાંમોકલીઆપ્યોહતો.

૨૫જાન્યુઆરી :- હિમાચલપ્રદેશમાંવધુએકમકબરાનેતોડીપાડવાનોવીડિયોફેસબૂકપરઅપલોડકરવામાંઆવ્યોછે.

૩૦જાન્યુઆરી :- મધ્યપ્રદેશનારતલામમાંએકમુસ્લિમવ્યક્તિસૈફુદ્દીનસાથેકેટલાકલોકોદ્વારાદુર્વ્યવહારઅનેહુમલોકરવામાંઆવ્યોહતો. તેનોગુનોએહતોકેતેણેગાયનીસામેપેશાબકર્યોહતો. આવીડિયોવાયરલથયાબાદપોલીસેએકઆરોપીવીરેન્દ્રવિરૂદ્ધકેસનોંધ્યાબાદતેનીધરપકડકરીહતી.

૩૦જાન્યુઆરી :- પ્રયાગરાજમાંએકસંતસંમેલન (દ્રષ્ટાસભા)નુંઆયોજનકરવામાંઆવ્યુંહતું, જેમાંભેગાથયેલાસંતોએફરીએકવારવિવાદાસ્પદનિવેદનોઆપ્યાછે. મુસ્લિમોનીસૌથીમોટામદ્રેસાઓપૈકીએકદેવબંદઅનેબરેલીશરીફનેબંધકરવાનીમાગણીકરતાજોવામળેછે.

જોકે, ઉપરોક્તસૂચિહજુસંપૂર્ણનથી.