(એજન્સી)                                        તા.૮

સમાજવાદીપાર્ટીનાઅધ્યક્ષઅખિલેશયાદવેમંગળવારેઉત્તરપ્રદેશમાંઆગામીચૂંટણીમાંતેમનીપાર્ટીનીસારીસંભાવનાઓવિશેવિશ્વાસવ્યક્તકર્યોહતો. તેઓલખનૌમાં્‌સ્ઝ્રસુપ્રીમોમમતાબેનરજીસાથેપ્રેસકોન્ફરન્સમાંવાતકરીરહ્યાહતા. ગયાવર્ષનીપશ્ચિમબંગાળવિધાનસભાચૂંટણીમાં્‌સ્ઝ્રનીજીતબદલઅખિલેશેમમતાનેઅભિનંદનપાઠવ્યાહતા. તેમણેદાવોકર્યોહતોકે, ઉત્તરપ્રદેશમાંમમતાનાઆગમનથીભાજપહવેવધુપરેશાનથયોછે. અખિલેશેઘોષણાકરીહતીકે, ‘ભાજપનુંજૂઠ્ઠાણુંયુપીમાંચાલશેનહીં. તેઓખરાબહવામાનનેકારણેઉત્તરપ્રદેશમાંપ્રચારકરીશકતાનથીતેવાભાજપનાનેતાઓદ્વારાકરવામાંઆવેલાનિવેદનોનોઉલ્લેખકરીરહ્યાહતા. મમતાએઘોષણાકરીહતીકેતેઓ૧૫ફેબ્રુઆરીનારોજવારાણસીજશે. તેણીએકહ્યુંકે, તેઉત્તરપ્રદેશમાંચૂંટણીલડશેનહીં, પરંતુઅખિલેશનેતેના ‘ભાઈ’તરીકેઉલ્લેખકરતાંકહ્યુંકે, તેણીતેને (એસપી)નેટેકોઆપશે. મમતાએકહ્યુંકે, તેણીઉત્તરપ્રદેશમાંલોકોનેસમાજવાદીપાર્ટીનેવોટઆપવામાટેવિનંતીકરવાઆવ્યાછે. તેણીએકહ્યુંકે, જોભાજપનેઉત્તરપ્રદેશમાંથીદૂરકરવામાંઆવશે, તોતેદેશમાંથીપણદૂરથઈજશે. મમતાએકોંગ્રેસનીપણમજાકઉડાવીહતીઅનેતેનીતુલના ‘કોયલ’સાથેકરીહતી. તેમણેલોકોનેતેમનામતનેવેડફીનનાખવાનીહાકલકરીહતી. ખાસકરીનેતેણીએલઘુમતીઓઅનેતમામજાતિઓનેતેમનામતોનુંવિભાજનનથવાદેવાનીકરવાહાકલકરીહતી. મમતાએહાથરસઅનેઉન્નાવમાંબળાત્કારનીઘટનાઓમાટેઅનેનાગરિકતા (સુધારા) અધિનિયમઅનેદ્ગઇઝ્રસામેનાવિરોધપ્રદર્શનકરતાંલોકોપરકાર્યવાહીકરવાબદલભાજપમાફીમાંગેતેવીપણમાંગકરીહતી. તેણીએદાવોકર્યોકે, ઉત્તરપ્રદેશનામુખ્યમંત્રીયોગીઆદિત્યનાથતેમનારાજ્યમાંકોવિડસામેલડવાનેબદલેપશ્ચિમબંગાળનીચૂંટણીમાંપ્રચારકરીરહ્યાહતા. તેણીએયાદકર્યુંકેતેમનીસરકારેઉત્તરપ્રદેશમાંથીગંગામાંતરતામૃતદેહોનાઅંતિમસંસ્કારકર્યાહતાઅનેતેણીએભાજપનેઅહીંમતમાંગતાપહેલારાજ્યનીઆવીઘટનાઓમાટેમાફીમાંગવાનુંકહ્યુંહતું. તેણીએકહ્યુંકે, ભાજપેકોવિડપીડિતોનાસંબંધીઓનેરેલવેમાંખાલીજગ્યાઓપરનોકરીઆપવીજોઈએ. તેણીએવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીનીનિંદાકરીહતી, જેમણેએવોદાવોકર્યોહતોકે, તેમણેમફતકોવિડરસીઆપીહતી, તેણીએતેમનેયાદઅપાવ્યુંહતુંકેરસીમાટેનાપૈસાલોકોપાસેથીઆવ્યાહતા. મમતાએઁસ્ઝ્રછઇઈજીફંડનોપણઉલ્લેખકર્યોહતોઅનેકહ્યુંહતુંકે, સરકારેસરકારીકર્મચારીઓપાસેથીપણફંડનાપૈસાલીધાહતા, પરંતુપીએમકેરફંડનુંહજુસુધીઓડિટકરવામાંઆવ્યુંનથી.