(એજન્સી)                             તા.૪

ઝારખંડમાંબેઅલગ-અલગસ્થળોએટોળાનાહુમલાનીબેઅલગ-અલગઘટનાઓસામેઆવીહતી. જેમાંએકમુસ્લિમયુવકગંભીરરીતેઘાયલથયોહતોઅનેએકઆદિવાસીવ્યક્તિનેમારમારવામાંઆવ્યોહતો. આઘટનાઓએકરાજ્યમાંથઈહોવાથીમહત્વધરાવેછે, જ્યાંમાનવઅધિકારસંગઠનોઅનેનાગરિકસમાજનાગઠબંધન-ઝારખંડજનઅધિકારમહાસભાદ્વારાતૈયારકરાયેલીયાદીઅનુસાર – આદિવાસી, આદિવાસીખ્રિસ્તીઅનેમુસ્લિમસમુદાયના૩૦થીવધુવ્યક્તિઓનેલિંચકરવામાંઆવ્યાહતાઅથવામારમારવામાંઆવ્યોછે. વર્ષ૨૦૧૬અને૨૦૨૧વચ્ચેગૌહત્યા, ગૌમાંસનાવેચાણઅનેવપરાશઅનેધાર્મિકદ્વેષનીશંકાનાઆધારેટોળાદ્વારાઆવાહુમલાઓકરવામાંઆવીરહ્યાછે. સિમડેગાનાઇદગાહમોહલ્લાના૨૨વર્ષીયમુસ્લિમયુવક, આદિલહુસૈનનેઠાકુરટોલીખાતેએકજૂથદ્વારામારમારવામાંઆવ્યોહતો. ગંભીરરીતેઘાયલઆયુવકહવેરાજેન્દ્રઇન્સ્ટિટ્યૂટઑફમેડિકલસાયન્સ (ઇૈંસ્જી), રાંચીમાંમાથામાંઇજાઓસાથેસ્વસ્થથઈરહ્યોછે. ગુરૂવારેસાંજેઆમામલોસામેઆવ્યોત્યારેમહાસભાનાસભ્યોએમુખ્યમંત્રીઅનેઝારખંડપોલીસનેટેગકરીનેઆમામલેટિ્‌વટકર્યુંહતું. હુસૈનછેલ્લા૧૦વર્ષથીસ્કિઝોફ્રેનિયામાટેરાંચીસ્થિતમનોચિકિત્સકપાસેથીસારવારલઈરહ્યોછે. અન્યએકઘટનામાં, ૩૫વર્ષીયઆદિવાસીયુવકસુનીલપાસીનેગુરુવારેરાત્રેબંધકબનાવીનેપશુચોરહોવાનીશંકામાંગિરિડીહજિલ્લાનાબગોદરપોલીસસ્ટેશનવિસ્તારહેઠળનાખેતકોમાંગ્રામજનોએમારમાર્યોહતો. શુક્રવારેસવારેબગોદરપોલીસનેજાણકરવામાંઆવીહતીઅનેજ્યારેઘાયલયુવકનેબગોદરસામુહિકઆરોગ્યકેન્દ્રમાંલઈજવામાંઆવ્યોત્યારેડોક્ટરેતેનેમૃતજાહેરકર્યોહતો. હાઈકોર્ટનાવકીલઅનેઝારખંડજનઅધિકારમહાસભાનાસભ્યશબાદઅન્સારીએજણાવ્યુંહતુંકે, તેદુર્ભાગ્યપૂર્ણછેકે, ઝારખંડમાંધર્મઅનેજાતિનેલઈનેટોળાનાન્યાયઅનેલિંચિંગનીઘટનાઓબનીરહીછે. અમેઈચ્છીએછીએકે, સરકારકડકપગલાંલે, તમામગુનેગારોનીધરપકડકરેઅનેઆવીઘટનાઓપરસંપૂર્ણરોકલગાવે. આદિલનાભાઈયુસુફઅન્સારીએધટેલિગ્રાફનેમાહિતીઆપીહતીકે૨૮નવેમ્બરેતેનોભાઈનજીકનીમસ્જિદમાંસાંજનીનમાઝપઢવામાટેગયોહતો. તેનીદવાબંધકર્યાપછીતેનેઅનિંદ્રાનોરોગહતો. તેનજીકનાપ્રિન્સચોકમાંગયોહતોઅનેઅમારાવિસ્તારથીલગભગ૨.૫કિમીદૂરપડોશીઠાકુરટોલીમાંજઈચડ્યોહતો. સાંજે૭વાગ્યાસુધીતેપરતનઆવતાંઅમેતેનીશોધખોળશરૂકરીહતી. મારામોટાભાઈનાવોટ્‌સએપગ્રૂપમાંએકફોટોશેરકરવામાંઆવ્યોહતોજેમાંઅમારોભાઈગભરાયેલોઅનેકોઈનાહાથેપકડાયેલોદેખાયોહતો. અમનેશંકાગઈહતીઅનેઅમેઆપડોશીવિસ્તારમાંગયાહતા. તેઓનેકહેવામાંઆવ્યુંહતુંકેતેમનાભાઈનેસ્થાનિકયુવાનોએમારમાર્યોહતોઅનેપોલીસતેનેસિમડેગાસદરહોસ્પિટલમાંલઈગઈહતી. સિમડેગાહોસ્પિટલેતેનામાથાપરગંભીરઈજાજોઈનેતેનેઇૈંસ્જીરાંચીમાંરીફરકર્યોહતો. જોકેડૉક્ટરોએતેનેખતરાનીબહારહોવાનુંજાહેરકર્યુંછે, તેહજુપણહોસ્પિટલમાંછે. મારાપિતાએત્રણવ્યક્તિઓસામેએફઆઈઆરનોંધાવીહતીઅનેકેટલાકઅજાણ્યાવ્યક્તિઓસામેપણએફઆઈઆરનોંધાવીહતી. અત્યારસુધીમાત્રએકરોહિતસિંહનીધરપકડકરવામાંઆવીછે. સિમડેગાએસપીશમ્સતબરેઝેઆઘટનાનેધર્મઆધારિતમોબ-લિંચિંગતરીકેગણાવવાનોઇનકારકર્યોહતો.  તેનેઆવિસ્તારનાકેટલાકયુવાનોએપેશકદમીકરવાબદલમારમાર્યોહતોપરંતુમારમારવાપાછળકોઈસાંપ્રદાયિકકારણનહતું. અમેકેસનીતપાસકરીરહ્યાછીએઅનેએકવ્યક્તિનીધરપકડકરવામાંઆવીછે. તપાસદરમિયાનવધુધરપકડકરવામાંઆવશે. ગિરિડીહમાં, ગુરુવારેરાત્રેકેટલાકચોરોએખેતકોગામમાંએકદશરથમહતોનાઘરમાંઘૂસવાનોપ્રયાસકર્યોહતો. જ્યારેઘરમાલિકેએલાર્મવગાડ્યું, ત્યારેગ્રામજનોનેજોઈનેચોરનાસીછૂટ્યાહતા. જોકે, ગામલોકોએસુનીલપાસીનેપકડીલીધોહતોઅનેતેનેનિર્દયીરીતેમારમાર્યોહતોઅનેતેનેઆખીરાતબંધકબનાવીનેશુક્રવારેસવારેપોલીસનેજાણકરીહતી. બગોદર-સરિયાઉપ-વિભાગીયપોલીસઅધિકારીનૌશાદઆલમેજણાવ્યુંહતુંકેપોલીસમાહિતીમળ્યાબાદઘટનાસ્થળેગઈહતીઅનેગંભીરરીતેઘાયલપાસીનેજોયોહતો. ત્યારબાદતેનેસામુદાયિકહોસ્પિટલમાંલઈજવામાંઆવ્યોજ્યાંતેનેમૃતજાહેરકરવામાંઆવ્યોહતો. પોલીસેશુક્રવારેસાંજસુધીઆકેસમાંછલોકોનીધરપકડકરીછેઅને૧૪લોકોસામેકેસદાખલકર્યોછે.