(એજન્સી)                             તા.૧૩

જમ્મુઅનેકાશ્મીરનાપૂર્વનાયબમુખ્યપ્રધાનડો.નિર્મલસિંહસાથેેકનેક્શનધરાવતાંભાજપનાએકનેતાએગુરુવારે૯,ડિસે. કઠુઆમાંએકપત્રકારપરહુમલોકર્યોહતોઅનેઆપત્રકારનાસાથીએવાએકમહિલાનેપણધક્કેચડાવાયાંહતાં. કઠુઆડિસ્ટ્રીક્ટડેવલમેન્ટકાઉન્સિલનાસભ્યએવાઆઆરોપીભાજપનેતાનારાયણદત્તત્રિપાઠીઆબંનેપીડિતોપરહુમલોકરતાપહેલાતેમનાએસયુવીમહિન્દ્રાસ્કોર્પિયોમાંથીબેવધુલોકોસાથેબહારઆવતાંકેમેરાપરઝડપાઇગયાંહતાં. આઘટનાગુરુવારેકઠુઆનોરામકોટવિસ્તારમાંઘટીહતીકેજ્યાંડીમ્પલવર્માનામનોએકપત્રકારકોંગ્રેસનેતાઅનેજમ્મુઅનેકાશ્મીરનાપૂર્વપ્રધાનડો.મનોહરશર્માનીઇન્ટરવ્યૂલઇરહ્યાંહતાં. તેનીસાથેએકમહિલાસાથીપત્રકારઅનેફોટોગ્રાફરમીનુવર્માપણહતી. આબંનેજમ્મુમાંથીપ્રસિદ્ધથતાંહિંદીઅખબારદૈનિકશિવટાઇમ્સસાથેસંકળાયેલછે. ધવાયરસાથેનીવાતચીતમાંડીમ્પલેજણાવ્યુંહતુંકેતેઓજમ્મુઅનેકાશ્મીરમાંવિકાસઅંગેજમ્મુનાટોચનાકોંગ્રેસનાનેતાશર્માનીઇન્ટરવ્યૂલેતાંહતાંઅનેખાસકરીનેજમ્મુસ્માર્ટસિટીપ્રોજેક્ટનાસ્ટેટસઅંગેભાજપનાનેતાઓદ્વારાકરવામાંઆવેલદાવાનામામલેઇન્ટરવ્યૂચાલુહતોત્યારેત્રિપાઠીપોતાનાબેસાથીઓસાથેએકાએકધસીઆવ્યાંહતાં. સૌપહેલાતેમણેમીનુપાસેથીકેમેરોછીનવીલીધોહતોત્યારબાદકેમેરાચાલુછેએજાણ્યાવગરતેઓમારાતરફવળ્યાંહતાંઅનેનિર્દયરીતેમુક્કાઅનેલાતોમારવાલાગ્યાંહતાં. જોકેમેંતેમનેએટલુંજકહ્યુંકેહુંતોમારીફરજબજાવીરહ્યોછું. ભાજપહોયકેકોંગ્રેસઅમારાઅખબારેતોસરકારદ્વારાકરવામાંઆવેલસારાકાર્યોનેહંમેશાસ્થાનઆપ્યુંછેપરંતુએવુંજણાયછેકેઆસત્યભાજપનેપસંદનથીતેથીતેઓતેનુંઅપરાધિકરણકરવામાગેછે. વીડિયોમાંત્રિપાઠીબૂમોપાડતાંસંભળાયછેકેવોટસ્માર્ટસિટી ?, તમનેસ્માર્ટસિટીઅંગેવાતકરવાનોકોઇઅધિકારનથીએવુંકહેવાનીસાથેતેપત્રકારપરહુમલોકરેછે. આમજમ્મુ-કાશ્મીરનાપૂર્વનાયબમુખ્યપ્રધાનનિર્મલસિંહનીનિકટનાભાજપનાનેતાએપત્રકારનારાયણદત્તત્રિપાઠીઅનેતેમનીમહિલાસાથીમીનુપરહુમલાકરવાછતાંપોલીસેનારાયણદત્તત્રિપાઠીવિરુદ્ધકોઇકાર્યવાહીકરીનથી.