(એજન્સી)                            શ્રીનગર, તા.ર૮

દક્ષિણકાશ્મીરનાપુલવામાનીએક૨૦વર્ષીયયુવતીએયુથગેમ્સઓલઈન્ડિયાનેશનલચેમ્પિયનશિપ૨૦૨૧માંગોલ્ડમેડલજીતીનેતેનાજિલ્લાનુંનામરોશનકર્યુંછે. પુલવામાનાનેહામાગામનીરહેવાસીશરિયામંઝૂરેજણાવ્યુંહતુંકે, તેણીઅનેતેનોપરિવારતેનાઆપરાક્રમથીઅત્યંતખુશછેઅનેઓલિમ્પિકમાંસ્થાનમેળવવાનુંતેણીનુંસપનુંછે, તેકદાચદક્ષિણકાશ્મીરનીપ્રથમમહિલાબોક્સરછેઅનેતેપ્રદેશનીઘણીયુવતીઓનેતાલીમઆપવાઈચ્છેછે. તેનાઆધ્યેયનેપ્રાપ્તકરવુંએએકઅશાંતપ્રદેશનીઆયુવતીમાટેસહેલુંનહતું. તેણીએકહ્યુંકે, તેનેશક્યબનાવવામાટે ‘લોહીઅનેપરસેવો’વહાવવોપડ્યોહતો. તેણીએકહ્યુંકે, કાશ્મીરનીયુવતીહોવાનેકારણે, રમત-ગમતનીશોધકરવાઅનેતેમાંસફળતાહાંસલકરવામાટેમુશ્કેલીપડેછે. મારીઆયાત્રાદરમિયાન, મનેસમજાયુંકેમહિલાઓમાટેરમત-ગમતખાસકરીનેલડાયકરમતોમાંભાગલેવોકેમમુશ્કેલછે.

શરિયામંજૂરસરકારીડિગ્રીકોલેજપુલવામામાંથીસ્નાતકનીડિગ્રીમેળવીરહીછે. જોકે, તેબોક્સિંગચેમ્પિયનબનવાનીઆશારાખેછે. તેણીનાપિતામંજૂરઅહમદએકખેડૂતછેઅનેતેમનીપુત્રીનેટેકોઆપવામાટેપૈસાએકત્રિતકરેછે. અહમદેકહ્યુંકે, તેદેશનાજુદા-જુદાભાગોમાંરમવાજાયછેઅનેદરવખતે, મારેતેનેમોકલવામાટેપૈસાનીવ્યવસ્થાકરવીપડેછે. સરકારતેણીનેઆર્થિકમદદકરતીનથી. ચારપુત્રીઓનાપિતા, અહમદકહેછેકે, અમેરૂઢિચુસ્તસમાજમાંરહીએછીએ. દરરોજમારેમારામિત્રોઅનેપડોશીઓપાસેથીસાંભળવુંપડતુંહતુંઅનેતેઓમનેમારીપુત્રીનેઆરમતરમવામાટેનમોકલવાનુંકહેતાહતા. પરંતુઅહમદતેમનીટિપ્પણીઓપરધ્યાનઆપતાનથીઅનેકહેછેકે, તેઈચ્છેછેકેતેનીપુત્રીતેનાજુસ્સાનેઅનુસરે.

આપ્રદેશમાંમહિલાઓમાટેરમત-ગમતનીઓછીતકોઉપરાંત, તેણીનેરૂઢિચુસ્તસમાજની ‘પિતૃસત્તા’સામેસખતલડતઆપવીપડીહતી. એકછોકરીજ્યારેરમત-ગમતનેતેનીકારકિર્દીતરીકેપસંદકરેછેત્યારેતેનેઅલગરીતેજોવામાંઆવેછે. જ્યારેતેપ્રેક્ટિસકરતીહોયત્યારેલોકોતેનીતરફજુએછે. હુંમાનુંછુંકે, જોકોઈછોકરીએતેનીકારકિર્દીમાંઆગળવધવુંહોય, તોતેણેઆબાબતોથીદૂરરહેવુંજોઈએ. તેણીએકહ્યુંકે, તેણીએજેપણહાંસલકર્યુંછેતેતેનાપરિવારનાસમર્થનવિનાતેનામાટેશક્યનહતું. જોતમારોપરિવારતમારીસાથેછેઅનેતમનેટેકોઆપેછે, તોતમનેતમારીમહત્ત્વાકાંક્ષાહાંસલકરવામાંકંઈપણરોકીશકશેનહીં. મંજૂરબાળપણથીજબોક્સિંગનોશોખધરાવેછે. જોકે, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરઅનેકોચનીગેરહાજરીમાંતેણીનેતેનાજુસ્સાનેઅનુસરવામાંસખતપડકારોનોસામનોકરવોપડ્યોહતો. તેણીએકહ્યુંકે, જ્યારેમેંબોક્સિંગપસંદકર્યુંત્યારેમનેમાર્ગદર્શનઆપવામાટેકોઈનહતું. હુંમારાઘરેએકલીપ્રેક્ટિસકરતીહતીપરંતુહુંહંમેશાપ્રોફેશનલીપ્રશિક્ષિતથવામાંગતીહતી. મંઝૂરેરાષ્ટ્રીયકક્ષાએછમેડલજીત્યાછે, જેમાંતેણીએફેડરેશનકપમાંજીતેલમેડલઅનેયુથઓલઈન્ડિયાનેશનલચેમ્પિયનશીપ૨૦૨૧માંથીએકમેડલનોસમાવેશથાયછે. હાલમાંતેનીપાસેઆરમતમાંતેનેમાર્ગદર્શનઆપવામાટેકોઈનથીઅનેતેબોક્સિંગબેકગ્રાઉન્ડમાંથીનહોયતેવાકોચપાસેથીતાલીમલઈરહીછે, તેમિક્સ્ડમાર્શલઆર્ટ (સ્સ્છ) કોચછેપરંતુતેણીતેમનીપાસેથીકેટલીકટીપ્સમેળવેછે, તેકોચિંગઅનેત્રણકલાકથીવધુપ્રેક્ટિસમાટેદરરોજ૧૩કિલોમીટરથીવધુનીમુસાફરીકરેછે. તેણીએઉમેર્યુંકે, મારેપ્રવાસખર્ચતરીકેદરમહિનેરૂા.૪૦૦૦થીવધુખર્ચકરવોપડેછેઅનેમારાપિતામનેઆપૈસાઆપેછે. તેણીકહેછેકે, તેણીનાકોઈઆદર્શનથીપરંતુતેપ્રદેશનીઅન્યછોકરીઓમાટેએકઆદર્શબનવામાંગેછે. મંઝૂરેકહ્યુંકે, તેણીએતેનાસમગ્રપ્રવાસદરમિયાનઅવરોધોઅનેપડકારોનોસામનોકર્યોછે, પરંતુમનેમારીજાતમાંઅનેઅલ્લાહપરવિશ્વાસછે. તેણીએરાષ્ટ્રીયથાંગસૂડૂચેમ્પિયનશિપમાંપણમેડલજીત્યાછે. તેણીએરાજ્યતાઈકવોન્દોચેમ્પિયનશિપમાંસિલ્વરમેડલપણજીત્યોછેઅનેબેલ્ટરેસલિંગચેમ્પિયનશિપમાંપણભાગલીધોછે. ૧૩સપ્ટેમ્બર૨૦૨૧નારોજમંજૂરનેઅહીંજીદ્ભૈંઝ્રઝ્રશ્રીનગરખાતેકાશ્મીરલીડરશિપસમિટદરમિયાનલેફ્ટનન્ટગવર્નરમનોજસિંહાદ્વારા ‘કાશ્મીરયંગલીડરશિપએવોર્ડ’આપવામાંઆવ્યોહતો. આપ્રસંગેઆરોગ્ય, શિક્ષણ, રમત-ગમત, સાહસિકરમતો, સામાજિકકાર્ય, પત્રકારત્વ, પર્યાવરણસંરક્ષણ, કલા, સંગીત, મહિલાસશક્તિકરણવગેરેસહિતનાવિવિધક્ષેત્રોમાં૪૬જેટલાયુવાનોનેતેમનીસિદ્ધિઓમાટેપુરસ્કારઆપવામાંઆવ્યાહતા.