દિલ્હીસેશન્સકોર્ટે

(એજન્સી)                                                       નવીદિલ્હી, તા.૧પ

દિલ્હીનીએકઅદાલતેફેબ્રુઆરીર૦ર૦નાદિલ્હીરમખાણોદરમ્યાનમસ્જિદનેઆગચાંપવાનાઅપરાધમાંત્રણલોકોનેદોષીઠેરવ્યાછે. એડિશનલસેશન્સજજવીરેન્દ્રભટ્ટનેદરેકસભ્યસામાન્યવસ્તુસાથેગેરકાયદેસરરીતેજોડાયેલોઅનેભારતીયદંડસંહિતા (ઈન્ડિયનપીનલકોડ)નીકલમોહેઠળરમખાણો (કલમ૧૪૭), ઘાતકહથિયારવડેરમખાણો (કલમ૧૪૮), ચોરી (કલમ૩૮૦), તોફાનકરવાથીનુકસાન (કલમ૪ર૭), વિસ્ફોટોદ્વારાએકઘરનેનષ્ટકરવાનોઈરાદો (કલમ૪૩૬) હેઠળઆરોપોદબાવવામાટેપ્રથમદૃષ્ટિએપુરતાપુરાવામળ્યાહતા. આરોપીઓનીધરપકડકરવામાંઆવીહતીઅનેર૪ફેબ્રુઆરીર૦ર૦નારોજબનેલીઘટનાબાદતોડફોડ, લૂંટઅનેમસ્જિદનેઆગચાંપવાનાબનાવબદલચાર્જશીટતૈયારકરવામાંઆવીહતીએમબારઅનેબેંચેઅહેવાલઆપ્યોહતો. બચાવપક્ષેએવીદલીલકરીહતીકે, આરોપીઓનેફસાવવામાંઆવીરહ્યાછેઅનેતેમનીવિરૂદ્ધજુબાનીઆપવાસાક્ષીઓનેશીખવવામાંઆવ્યુંહતું. જોકેશરૂઆતમાંઆરોપીઓવિરૂદ્ધકોઈપુરાવાનહોતાપરંતુપાછળથીકેટલાકસાક્ષીઓએતેમનીવિરૂદ્ધજુબાનીઆપીહતી. અદાલતેતેમનીસામેઆરોપોઘડતીવખતેનોંધ્યુંકેઆતંકનાવાતાવરણનેકારણેસાક્ષીઓનેઆગળઆવવામાંવિલંબકર્યોછે. આથીતેનેફરિયાદપક્ષનાકેસમાટેઘાતકગણીશકાયનહીં. કોર્ટેકહ્યુંકેઅત્રેયાદરાખવુંજોઈએકેર૪/ર/ર૦ર૦થીર૭/ર/ર૦ર૦સુધીદિલ્હીનાઉત્તરપૂર્વીયજિલ્લામાંથયેલાઅભૂતપૂર્વરમખાણોનેકારણેફેલાયેલાઆતંકઅનેઆઘાતનાવાતાવરણનેલીધેલોકોએટલીહદેભયભીતથઈગયાકેએમણેનજરેનિહાળેલીહિંસકઘટનાઓસંબંધમાંઆગળઆવીપોલીસનેનિવેદનઆપવાતૈયારનહતા. નાગરિકતાસુધારાઅધિનિયમનાસમર્થકોઅનેતેનાવિરોધીઓવચ્ચેનીહિંસાપછીફેબ્રુઆરીર૦ર૦માંપૂૃવોત્તરદિલ્હમાંકોમીરમખાણોફાટીનીકળ્યાહતા. જેમાંઓછામાંઓછાપ૩લોકોમાર્યાગયાહતાઅને૭૦૦થીવધુઘાયલથયાહતા