૧૭-૧૯ડિસેમ્બરદરમિયાનહરિદ્વારખાતેઆયોજિતકહેવાતીધર્મસંસદ (શાબ્દિકરીતે, ધાર્મિકસંસદ)માંકરાયેલાભાષણોઅન્યગુનાઓઉપરાંતરાજદ્રોહનાઆરોપોનેપણઆમંત્રેછે. જોકે, પોલીસેભારતીયદંડસંહિતાનીકલમ૧૫૩છ (જૂથોવચ્ચેદુશ્મનાવટનેપ્રોત્સાહનઆપવું) હેઠળકેસનોંધીનેઆયોજકોઉપરઉપકારકર્યો. અગાઉનાએકલેખમાં, મેંધ્યાનદોર્યુંહતુંકે, તેમાંકરાયેલાઘણાનિવેદનોમાંવાંધોઅનેઅસ્પષ્ટતાનેજોતાં, કેસશરૂઆતમાંનબળોહશે. આકેસસૌપ્રથમતાજેતરનાહિંદુધર્મમાંપરિવર્તિતથયેલાજિતેન્દ્રનારાયણસિંહત્યાગીસામેનોંધવામાંઆવ્યોહતો, જેઅગાઉવસીમરિઝવીતરીકેઓળખાતોહતોઅનેઅન્યઅજાણ્યાલોકોસામે. હવેએવુંજાણવામળ્યુંછેકેપોલીસેએફઆઈઆરમાંધર્મદાસઅનેઅન્નપૂર્ણાનાનામપણઉમેર્યાછે.

  • વધુધર્મસંસદોમાટેનીજાહેરાત

૨૬ડિસેમ્બરેપત્રકારઅલીશાનજાફરીએટિ્‌વટરપરમાહિતીઆપીહતીકેઆવીવધુધર્મસંસદોનુંઆયોજનકરવામાંઆવ્યુંછે. તેજદિવસે, ‘સ્વામીઅમૃતાનંદ’નામનીયૂટ્યુબચેનલદ્વારા ‘ક્યોંઝરૂરીહૈધરમસંસદ’ (ધરમસંસદશામાટેજરૂરીછે) શીર્ષકહેઠળએકવિડિયોઅપલોડકરવામાંઆવ્યોહતો. લગભગઆઠમિનિટનાલાંબાવિડિયોમાં, યતિનરસિંહાનંદનોકોઈએવાવ્યક્તિદ્વારાઇન્ટરવ્યુલેવામાંઆવીરહ્યોછેકેજેનામાઇક્રોફોનપરય્દ્ગ્‌-છટ્ઠદ્ઘ્‌ટ્ઠાનોલોગોછે. હરિદ્વારસંસદપછીરેકોર્ડકરાયેલાવિડિયોમાં, નરસિંહાનંદકહેછેકેઆગામીધર્મસંસદનું૧-૨જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨નારોજગાઝિયાબાદનાડાસનાદેવીમંદિરમાંઆયોજનકરવામાંઆવ્યુંછેઅનેત્યારપછી૨૩જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨નારોજઅલીગઢખાતેઆવોબીજોએકકાર્યક્રમયોજાશે. હિમાચલપ્રદેશઅનેકુરૂક્ષેત્રમાટેઅનુગામીધર્મસંસદોનુંઆયોજનકરવામાંઆવીરહ્યુંછે, જોકે, તેમનીતારીખોનોઉલ્લેખકરવામાંઆવ્યોનથી. નરસિંહાનંદેદાવોકર્યોહતોકેપ્રથમધર્મસંસદનુંઆયોજન૬-૭સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૨દરમિયાનદેવબંદખાતેકરવામાંઆવ્યુંહતું, જેમાંલગભગ૩૦,૦૦૦લોકોએહાજરીઆપીહતી. તેમણેએવોપણદાવોકર્યોહતોકેઅખિલેશયાદવસરકારદ્વારાતેમનીધરપકડકરવામાંઆવીહતીઅનેત્યારથીદરછમહિનેધર્મસંસદનુંઆયોજનકરવામાંઆવેછે.

  • નરસિંહાનંદનાપોતાનાશબ્દોમાંધર્મસંસદનોહેતુ

આમુલાકાતમાં, નરસિંહાનંદેતેમનામંતવ્યોઅનેમિશનવિશેજણાવ્યું. તેણેકહ્યુંકેઆઘટનાઓનોમુખ્યહેતુહિંદુધર્મનીરક્ષાકરવાનો; હિંદુઓનેઇસ્લામિકજેહાદવિશે “સત્ય” કહેવામાટે; તેમનેસ્વરક્ષણમાટેઅનેજેહાદસામેલડવામાટેતૈયારકરવાનોછે. તેણેનોંધ્યુંહતુંકેતેનેનથીલાગતુંકેસરકારહિંદુઓનો “બચાવ” કરીશકશેઅનેજેહાદમાત્રભારતમાટેજનહીં, પરંતુસમગ્રવિશ્વમાટેખતરોછે. જ્યારેતેને ‘હિંદુઓજોખમમાંછે’વિશેસમજાવવામાટેપૂછવામાંઆવ્યું, ત્યારેતેણેકહ્યુંકેતેનીહત્યાનાઅનેકપ્રયાસોકરવામાંઆવ્યાછે; કેતાજેતરમાં, દહેરાદૂનનજીકએકમાણસનેપથ્થરમારીનેમારીનાખવામાંઆવ્યોહતો; એકબી.એસ. તોમરનીહત્યાકરવામાંઆવીહતીઅનેછેલ્લાત્રણવર્ષમાંમુસ્લિમોદ્વારાકુલછહિન્દુઓનીહત્યાકરવામાંઆવીહતીઅનેતેમનીપુત્રીઓનુંજીવનબગાડવામાંઆવ્યુંહતું. જ્યારેતેનુંધ્યાનદોરવામાંઆવ્યુંકેઆફક્તથોડીકજઘટનાઓછે, ત્યારેતેણેકહ્યુંકેતેમનીમાન્યતાફક્તઆનાદ્વારાજનહીં, પરંતુ૧૪૦૦વર્ષનાઇતિહાસદ્વારાબનીછે. તેણેકહ્યુંકેઇસ્લામિકજેહાદએકસંગઠિતઅપરાધછે, ઇસ્લામસંગઠિતગુનેગારોનીટોળકીછેઅનેમુસ્લિમોફક્તતેજકરેછેજેતેમનાપવિત્રપુસ્તકોમાંલખેલુંછે, જેતેમનામતે, છેતરપિંડીદ્વારાહિન્દુઓનેમારીનાખેછે, તેમનીમહિલાઓનેલૂંટેછેઅનેતેમનાબાળકોનેપડાવીલેછે. તેણેઆગળકહ્યુંકેપોલીસઆકેસોમાંકોઈકાર્યવાહીકરતીનથીઅનેજ્યારેતેઓકરેછેત્યારેપણમુસ્લિમોહિંદુઓનેસાક્ષીતરીકેહાજરથતાઅટકાવેછે. તેણેવધુમાંઉમેર્યુંહતુંકેમીડિયાઆવીઘટનાઓનેનજરઅંદાજકરીશકેછે, પણ ‘અમે’કરીશકતાનથી. પછીતેણેજાહેરાતકરીકેહવે, હિંદુઓબદલોલેશે; તેઓલડશેઅનેપોતાનોબચાવકરશે. તેણેકહ્યુંકેસાધુઓનુંકર્તવ્યછેકેતેધર્મનીરક્ષામાટેલડેઅનેજરૂરપડેતોપોતાનોજીવપણઆપીદે. તેણેનોંધ્યુંકેતેએદિવસનીરાહજોઈરહ્યોછેજ્યારેતેજેહાદીઓદ્વારામાર્યોજશેઅનેઆજેતેવ્યક્તિછે, પરંતુતેનામૃત્યુપછીતેએકવિચારબનીજશે. તેણેકહ્યુંકેહિંદુધર્મેબલિદાનનીમાંગકરીછે.

  • શામાટેતેઓએઆધર્મસંસદોનેઆટલાઝડપીક્રમમાંગોઠવીછે ?

નરસિંહાનંદેપોતેકહ્યુંતેમ, અગાઉદરછમહિનેએકવારધર્મસંસદનુંઆયોજનથતુંહતું. તોપછીઆવીત્રણધર્મસંસદોનુંઆયોજનએકમહિનાથીઓછાસમયમાંકરવામાંઆવીરહ્યુંછેતેમાંથીબેચૂંટણી-ગ્રસ્તયુપીમાંછેતેનોઅર્થશુંછે ? દેખીતીરીતે,જેદેખાયછેતેનાકરતાંછૂપેલુંવધુછે. તેનાપોતાનાતર્કદ્વારા, ઇસ્લામમાંસમાવિષ્ટડિઝાઇનદ્વારાહિંદુધર્મનેજોખમમાંમુકવામાંઆવીરહ્યુંછે. તેનામતે, આઇસ્લામનીલાંબાગાળાનીયોજનાછે. તદુપરાંત, દેશમાંકોઈતાજેતરનીઅસામાન્યઘટનાબનીનહોવાથી, એલાર્મઅથવાતાકીદનુંકોઈકારણહોઈશકેનહીં. એવાતસાચીછેકેજોકોઈવ્યક્તિમાત્રએવુંજાહેરકરેકેતેઓતેમનાધર્મનાભવિષ્યવિશેચિંતિતછેઅનેતેઓતેનોબચાવકરવામાગેછેતોતેમનીસામેકોઈકાનૂનીકાર્યવાહીથઈશકતીનથી. મેંમારાઅગાઉનાલેખમાંસમજાવ્યુંહતુંતેમ, ‘જો’નાસંદર્ભમાંબોલવુંઅથવાકંઈકકરવાનીઈચ્છા ‘આવું-એવું’થવુંજોઈએ, તેકાનૂનીકાર્યવાહીનેઆકર્ષિતકરતુંનથી. જોકે, છેલ્લા૧૪૦૦વર્ષથીહિંદુઓનેકથિતરીતેનુકસાનથયુંહોવાથીઅનેઆઝાદીપછીસરકારઅનેરાજનીતિનીપ્રકૃતિભૌતિકરીતેબદલાઈનથી, તેથીતેમનીચિંતાઓ, નરસિંહાનંદનાપોતાનાતર્કદ્વારાપણ, લાંબાસમયમાંસંબોધિતકરવાનીજરૂરહતી. તોપછીઆનવી-ઉપજાવીકાઢેલીતાકીદ, ધર્મસંસદનાઅચાનકથયેલાવિસ્ફોટમાંશામાટેસામેલછે ?

  • આપાછળનોહેતુતાર્કિકરીતેમાત્રચૂંટણીલક્ષીલાભહોઈશકેછે

આપ્રકાશમાં, આઅસંખ્યધર્મસંસદોનોસૌથીસંભવિતઉદ્દેશ્યભાજપમાટેહિંદુમતોનુંધ્રુવીકરણકરીને, જ્ઞાતિનીરેખાઓનેકાપીનેકેટલાકચૂંટણીલાભોમેળવવાનોછે, પછીભલેઆહિંદુત્વજૂથોનોપક્ષસાથેકોઈદેખીતોસંબંધનહોય. જાતિનાઆધારેહિંદુમતોનુંવિભાજનએયુપીમાંભાજપમાટેચિંતાનોમુખ્યસ્ત્રોતછે, જેસમાજવાદીપાર્ટી (જીઁ) અનેબહુજનસમાજપાર્ટી (મ્જીઁ) જેવાપક્ષોસામેલડેછેજેમનુંસમર્થનમુખ્યત્વેજાતિઆધારિતછે. આકેવીરીતેકાર્યકરશેતેનીચેવર્ણવેલછે. હિંદુત્વજૂથોનામનમાંબેડિઝાઇનહોઈશકેછેઃપ્રથમ, દેશનાકેટલાકમુસ્લિમોનેતેમનીપરાકાષ્ઠાનાજવાબમાંકેટલાકબેજવાબદારનિવેદનોઆપવામાટેઉશ્કેરવામાંઆવીશકેછે. સોશિયલમીડિયાપહેલાથીજકેટલાકચોક્કસમુસ્લિમનેતાઓનાનિવેદનોથીધમાલમચાવીરહ્યુંછે, જેઓહિંદુઓપરબદલોલેવાનીધમકીઆપીરહ્યાછે. કારણકેતેનિવેદનોદેખીતીરીતેવિકૃતઅથવાસંદર્ભનીબહારટાંકવામાંઆવ્યાછે, હુંતેમનેઅહીંટાંકતોનથી. આપણાકદનાદેશમાં, એવીઅપેક્ષારાખવીવાજબીછેકેકોઈમુસ્લિમવ્યક્તિઆવીકોઈભડકાઉવાતકહે, જેનોઉપયોગહિન્દુઓનેભડકાવવામાટેએમકહીનેકરીશકાયકે, જુઓ, ખરેખરમુસ્લિમોઆવાજછે. તેમનાઉચ્ચારોનોઉપયોગચૂંટણીલક્ષીલાભમાટેહિંદુઓનેએકત્રકરવામાટેનફાકારકરીતેકરીશકાયછે. બીજીડિઝાઇનસરકારનેતેમનીધરપકડકરવામાટેઉશ્કેરવાનીહોઈશકેછે. તેમનાકારણનેસમર્થનઆપતામીડિયાદ્વારાઆવીધરપકડોનેસરળતાથીઔપચારિકઘટનાઓમાંફેરવીશકાયછે. આહિંદુત્વવ્યક્તિત્વોપોલીસબસમાંબેસતાપહેલાંથોડાંનિવેદનોઆપીશકેછે; આવાનિવેદનોનેઆસમાચારચેનલોપરપુનરાવર્તિતજાહેરાતોનીજેમપ્રસારિતકરવામાંઆવેછે, જેવાસ્તવિકધર્મસંસદજેવોજહેતુપૂરોપાડેછે. આક્લિપ્સપછીવોટ્‌સએપસર્કિટપરઅનેઅન્યસોશિયલમીડિયાપરફરતીકરીશકાયછે, જેમકેઆનેતાઓએધર્મરક્ષા (તેમનાધર્મનીરક્ષા) માટેતેમનીસ્વતંત્રતાનુંબલિદાનઆપ્યુંહોયતેવોઢોંગઉભોકરવામાંઆવેછે; હિંદુઓનેઇસ્લામનાસામાન્યજોખમસામેએકથવાનુંબીજુંસ્પષ્ટઆહ્વાનકરવામાંઆવેછેઅનેઆઆજ્ઞાકારીહિંદુઓમાટેઆગામીચૂંટણીમાંતેમનાસમર્થનનીઅભિવ્યક્તિઆપવામાટેઆનાથીવધુસારોરસ્તોકયોહોઈશકે ? તેનાઈન્ટરવ્યુમાંનરસિંહાનંદેકહ્યુંહતુંકેતેનેઆશંકાછેકેવહીવટીતંત્રકદાચગાઝિયાબાદમાંબીજીધર્મસંસદયોજવાનીપરવાનગીનહીંઆપે. આવાઇન્કારશક્યછે, ખાસકરીનેઆવનારીચૂંટણીઓનેકારણે. મથુરાજિલ્લાવહીવટીતંત્રેપહેલાથીજશ્રીકૃષ્ણજન્મભૂમિમુક્તિદળને૬ડિસેમ્બરેજાહેરસભાઅને ‘સંકલ્પયાત્રા’નુંઆયોજનકરવાનીમંજૂરીનકારીદીધીહતી. રાજ્યસરકારદેખીતીરીતેએવીકોઈઘટનાબનેતેવુંઈચ્છતીનથીકેજેરાજ્યમાંઉત્તમકાયદોઅનેવ્યવસ્થાજાળવીરાખવાનાતેનામુખ્યચૂંટણીમુદ્દાનેપ્રતિકૂળઅસરકરીશકે. જોતેઓ, કોઈપણસંજોગોમાં, કાર્યક્રમનેયોજવાદે, તોતેફરીએકવારહિન્દુમતોનેમજબૂતકરવામાંમદદકરશે. જોકે, આધર્મસંસદોનાઆયોજકોપરવાનગીનાઆઅસ્વીકારનોપણલાભલઈશકેછે. જોકોઈભૌતિકકાર્યક્રમનુંઆયોજનકરવાનીપરવાનગીનકારવામાંઆવેતો, એકતરફસરકારનેમૂંઝવણમાંથીબચાવીને, આજૂથોહજુપણઅન્યમાધ્યમોજેમકેયુટ્યુબ, ફેસબુક, વોટ્‌સએપઅનેતેનાજેવામાધ્યમોદ્વારાતેમનોપ્રચારકરીશકેછે. આમતેઓએસમગ્રવિપક્ષ (અનેદેશ)નેહાર-હારનીસ્થિતિમાંમુકીદીધાછે. તેમનીસામેગમેતેટલીકાર્યવાહીકરવામાંઆવે, પણતેઓજ્ઞાતિનીભેદરેખાનેકાપીનેહિંદુમતોનેએકત્રકરીનેભાજપનેચૂંટણીમાંફાયદોપહોંચાડવામાટેજઆગળવધશે. ડૉ. એન.સી. અસ્થાનાએકનિવૃત્તઆઇપીએસઅધિકારીઅનેકેરળનાભૂતપૂર્વડીજીપીછે.  – એન.સી. અસ્થાના (સૌ : ધવાયર.ઈન)