યોજનાનોઅતિશયોક્તિપૂર્ણરીતેજશખાટવાભાજપનાનેતાઓ

દ્વારાફરીકાચુંકપાયું : ઈન્ટરનેટવપરાશકારોએહાંસીઉડાવી

(એજન્સી)                        નવીદિલ્હી, તા.૨૬

નોઈડામાંબનનારૂંઆંતરરાષ્ટ્રીયએરપોર્ટબન્યાંબાદકેવુંહશેતેદર્શાવવાશુક્રવારેકેબિનેટમંત્રીઓસહિતભાજપનાઘણાંનેતાઓદ્વારાટિ્‌વટરપરતસવીરોશેરકરવામાંઆવીહતી. જોકેઆતસવીરોનીસચ્ચાઈતપાસવામાંઆવતાંમોટીપોલખુલીહતી. ભાજપનાનેતાઓદ્વારાહોંશભેરજેતસવીરોપોસ્ટકરવામાંઆવીહતી, તેહકીકતમાંચીનનાબેજિંગએરપોર્ટનીતસવીરોહતી. તસવીરોસાથેએકવીડિયોપણશેરકરવામાંઆવ્યોહતો. જોકેફેક્ટચેકમાંહકીકતખુલતાંઆવીડિયોદૂરકરીદેવામાંઆવ્યોહતો. ગુરૂવારેએકકાર્યક્રમમાંવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીદ્વારાઆએરપોર્ટનાનિર્માણમાટેપાયાનોપથ્થરમુકવામાંઆવ્યોહતો. જેસ્થળપશ્ચિમઉત્તરપ્રદેશનાગ્રેટરનોઈડાનાજેવારમાંસ્થિતછે. સત્યતપાસતીવેબસાઈટઅલ્ટન્યુઝનાસહ-સ્થાપકમુહમ્મદઝુબરેએવાતનોપર્દાફાશકર્યોહતોકે, નોઈડાએરપોર્ટનીનિર્માણબાદનીઝાંખીદર્શાવવાજેગ્રાફિક્સનોઉપયોગકરવામાંઆવ્યોછે, તેહકીકતમાંચીનનીરાજધાનીનુંઆંતરરાષ્ટ્રીયએરપોર્ટછે. જેડાક્શિંગઈન્ટરનેશનલએરપોર્ટનામેઓળખાયછે. ભાજપનાનેતાઓદ્વારાજેફોટાશેરકરવામાંઆવ્યાછે, તેમાંપણડાક્સિંગએરપોર્ટવેબસાઈટલખેલુંદેખાયછે. એકમીડિયાહાઊસદ્વારાવર્ષ૨૦૧૯માંએકઆર્ટિકલમાટેઆજફોટોનોઉપયોગકરવામાંઆવ્યોહતો. ગેટ્ટીઈમેજદ્વારાપણબેજિંગનાઆંતરરાષ્ટ્રીયવિમાનમથકનાભાજપનાનેતાઓદ્વારાશેરકરાયેલાફોટાનોઉપયોગકરવામાંઆવ્યોહતો, એમઈન્ડિયાટુડેનીફેક્ટચેકટીમેજણાવ્યુંંહતું. નોઈડાએરપોર્ટ૧૩૦૦એકરવિસ્તારમાંપથરાયેલુંહશે, જેએશિયાનુંસૌથીમોટુંએરપોર્ટહશે, એમનાગરિકઉડ્ડયનમંત્રીજયોતિરાદિત્યસિંધિયાએએકનિવેદનમાંજણાવ્યુંહતું. વર્ષેઆએરપોર્ટનીક્ષમતા૧.૨કરોડયાત્રીઓનેસેવાઆપવાનીહશે.