(એજન્સી)                                       તા.ર૯

પશ્ચિમબંગાળનામુખ્યપ્રધાનમમતાબેનરજીએબુધવારેસંબંધિતઅધિકારીઓનેરાજ્યમાંએકંદરકોવિડ-૧૯પરિસ્થિતિનીસમીક્ષાકરવાકહ્યુંહતુંઅનેરોગચાળાનીસંભવિતત્રીજીતરંગનામોટાજોખમવચ્ચેતેણીએઅધિકારીઓનેશહેરમાંજ્યાંકેસવધીરહ્યાછેત્યાંકન્ટેનમેન્ટઝોનનીઓળખકરવામાટેકહ્યુંછે. સાગરદ્વીપખાતેવહીવટીસમીક્ષાબેઠકદરમિયાનબેનરજીએએમપણકહ્યુંહતુંકે, જોપરિસ્થિતિવધુખરાબથશેતોશાળાઓઅનેકોલેજોથોડાસમયમાટેબંધકરીશકાયછે. તેણીએજણાવ્યુંહતુંકે, જોજરૂરીહોયતો, ફક્ત૫૦ટકાકર્મચારીઓનીહાજરીસાથેકાર્યાલયોનેકામકરવામાટેકહેવામાંઆવીશકેછે.

બેનરજીએબેઠકમાંઅધિકારીઓનેકહ્યુંકે, ‘કોવિડ-૧૯નાકેસોવધીરહ્યાછે, જેમાંઓમિક્રોનકેસોપણછે, તેથીરાજ્યનીપરિસ્થિતિનીસમીક્ષાકરો. અમેથોડાસમયમાટેશાળાઓઅનેકોલેજોબંધરાખવાનુંવિચારીશકીએછીએ.’ વાર્ષિકગંગાગરમેળામાટેનીવ્યવસ્થાઓનુંનિરીક્ષણકરવામાટેટાપુનીમુલાકાતલઈરહેલામુખ્યમંત્રીએએમપણકહ્યુંછેકે, રાજ્યમાંકોવિડ-૧૯નીસ્થિતિનીસમીક્ષાકર્યાપછીઆંતરરાષ્ટ્રીયફ્લાઇટઅનેલોકલટ્રેનસેવાઓઅંગેપણનિર્ણયલેવામાંઆવશે.