(એજન્સી) તા.૧ર
સમાચાર મુજબ ઈઝરાયેલી જેલમાં કાલે પેલેસ્ટીની કેદીનું મોત થયું. કેબાતિયાના જેનીન શહેરના કમલ અબુ કગર ગળાના કેન્સરથી પીડિત હતા. ૪૬ વર્ષીય કેદી જુલાઈમાં કોરોના પીડિત થયા પછી તેમના આરોગ્યમાં સુધારો થઈ રહ્યો ન હતો. પેલેસ્ટીની જાસૂસો અને પૂર્વ જાસૂસ સમિતિના પ્રમુખ કાદરી અબુ બક્રએ પેલેસ્ટીની કેદીઓના અધિકારોની કેટલાક ઉલ્લંઘનો પર ઈઝરાયેલને બોલાવ્યું. તે ઈઝરાયેલના અધિકારીઓને સંપૂર્ણપણે અબુ કમરના મૃત્યુ માટે જવાબદાર ગણાવે છે. તેમના મૃત્યુને ઈઝરાયેલની જેલ સેવા દ્વારા પૂર્વ નિર્ધારિત અપરાધ બતાવતા જેણે તેમની આરોગ્ય સ્થિતિની ગંભીરતાના કારણે આ પ્રકારની કાર્યવાહી માટે અનેક કોલ છતાં તેમને મુક્ત કરવાથી ઈન્કાર કરી દીધો. ઈઝરાયેલની જેલોમાં પેલેસ્ટીનીઓની સંખ્યા હાલમાં લગભગ પ૦૦૦ છે, જેમાં ૭૦૦ દર્દી અને ૪૧ મહિલાઓ સામેલ છે. વેન્ટીલેશન અને આરોગ્ય ઉપયોગી ખામીની સાથે કેદી કોરોનાના ઉચ્ચ જોખમની વચ્ચે રહે છે. અબુ બક્રએ આ પણ ભાર આપીને જણાવ્યું કે આ અપરાધ આં.રા. સમુદાયની નિષ્ફળતા અને ઈઝરાયેલને જવાબદાર ગણાવવાની તેમની જવાબદારીને દર્શાવે છે, આ ચેતવણી આપતા કે આ ઉલ્લંઘનો વિશે જારી મૌન ઈઝરાયેલના કબજાને પેલેસ્ટીનીઓની વિરૂદ્ધ અપરાધોને જારી રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે.