(એજન્સી)                                                           નવીદિલ્હી, તા.૩

પોપ્યુલરફ્રન્ટઓફઈન્ડિયાનાઅધ્યક્ષઓ.એમ.એ. સલામેએકનિવેદનમાંદેશનાવિવિધભાગોમાંહિંસાફેલાવવામાટેહિન્દુત્વવાદીસાંપ્રદાયિકદળોનીયોજનાનેદર્શાવતાવિવિધઅહેવાલોઅંગેગંભીરચિંતાવ્યક્તકરીછે. રાષ્ટ્રીયઅનેપ્રાદેશિકમીડિયામાંદેખાતાસમાચારોસૂચવેછેકેસંઘપરિવારનાતત્વોએમુસ્લિમોઅનેઅન્યલઘુમતીઓવિરૂદ્ધતેમનીનફરતઅનેધમકીનીઝુંબેશનેમાત્રતીવ્રજબનાવીનથી, પરંતુતેઓહિંસાનાકૃત્યોમાટેજોરદારતૈયારીપણકરીરહ્યાછે. સ્થાનિકઅદાલતદ્વારામથુરામાંઆવેલીશાહીઈદગાહમસ્જિદનેમંદિરમાંરૂપાંતરિતકરવાનીઅરજીદાખલકરતીવખતે, હિન્દુત્વવાદીસંગઠનેજાહેરકર્યુંહતુંકે, ૧૯૯૨માંબાબરીમસ્જિદતોડીપાડવાનાદિવસે૬ડિસેમ્બરેમસ્જિદમાંમૂર્તિમૂકવામાંઆવશે. આતારીખનીપસંદગીપોતેજવારાણસીઅનેમથુરામાંમસ્જિદોનેખોટાદાવાઓહેઠળકબજેકરવાનાતેમનાગણતરીપૂર્વકનાઇરાદાનેદર્શાવેછેજેમકેતેઓએઅયોધ્યામાંમસ્જિદનાકિસ્સામાંકર્યુંહતું. ઐતિહાસિકરીતેમહત્વપૂર્ણવારાણસીઅનેમથુરામસ્જિદોનામામલામાંચાલીરહેલાપ્રયાસોજવઆપણનેએજઘટનાક્રમનીયાદઅપાવેછેજેનાકારણેબાબરીમસ્જિદતોડીપાડવામાંઆવીહતીઅનેતેજસ્થળેરામમંદિરનુંનિર્માણથયુંહતું. એકવાર૬ડિસેમ્બરેશાહીઈદગાહમસ્જિદમાંમૂર્તિસ્થાપિતકરવાનીઘોષણાકોઈપણકારણોસરપાછીખેંચીલેવામાંઆવીહતી. ઉત્તરપ્રદેશનાનાયબમુખ્યપ્રધાનેસ્પષ્ટપણેજણાવ્યુંહતુંકેતેમસ્જિદનેપણકૃષ્ણમંદિરમાંફેરવવામાંઆવશે. આબધુંએહકીકતહોવાછતાંથઈરહ્યુંછેકે, સરકારોપૂજાનાસ્થળો (વિશેષજોગવાઈઓ) અધિનિયમ, ૧૯૯૧મુજબહાલનીતમામમસ્જિદોનીયથાસ્થિતિનુંરક્ષણકરવામાટેકહેછે. સલામેઉપરોક્તકાયદામુજબતમામમુસ્લિમધર્મસ્થાનોનીસુરક્ષામાંસક્રિયહસ્તક્ષેપમાટેન્યાયતંત્રનેવિનંતીકરીછે. યુપીઅનેપંજાબજેવીકેટલીકરાજ્યોનીવિધાનસભાઓનીચૂંટણીનાસમયે, દેશમાંમુસ્લિમવિરોધીપ્રચારનોબીજોરાઉન્ડજોવામળીરહ્યોછેઅનેઅમુકસ્થળોએમુસ્લિમોદ્વારાનમાઝઅનેઅઝાનઆપવાનુંરોકવામાટેધમકીઓમળીરહીછે. ગુડગાંવમાંનમાજઅદાકરવામાંભાજપસહિતનાહિન્દુત્વવાદીજૂથોદ્વારાસતતઊભાકરવામાંઆવતાઅવરોધોઅનેતેમનીસાથેવહીવટીતંત્રઅનેપોલીસનીમિલીભગતનેપણસાંપ્રદાયિકએજન્ડાનાભાગરૂપેજોવામાંઆવેછે. તેનીસાથેજકેરળજેવાદક્ષિણીરાજ્યોમાંથીઆરએસએસનીસંસ્થાઓવિશેઅવારનવારઅહેવાલોઆવેછેજેમાંમુસ્લિમોપરખુલ્લેઆમહુમલાકરવાઅનેતેઓનેખતમકરવાનીધમકીઆપવામાંઆવેછે. આરએસએસવિશેનાતાજેતરનાઅહેવાલોમાંદક્ષિણનારાજ્યોમાંહિન્દુઓનેશસ્ત્રોનીતાલીમઆપવીઅનેવિસ્ફોટકબનાવવાસામેલછેતેપણચિંતાજનકછે. પરંતુપોલીસઆવાગેરકાનૂનીકૃત્યોપરઅંકુશલગાવતીનથીઅનેઆવીઘટનાઓમાંસંડોવાયેલાલોકોસામેકેસકરતીનથી. કમનસીબે, હિંસાફેલાવવાનાઆરએસએસનાપ્રયાસનેઅવગણીનેદક્ષિણનારાજ્યોઅનેતેમનીસરકારોમાંપ્રભાવધરાવતાબિનસાંપ્રદાયિકપક્ષોઆડકતરીરીતેતેમનાએજન્ડાનેમદદકરીરહ્યાછે. તદુપરાંત, કેટલાકપક્ષોજેહાદઅનેહલાલજેવાઇસ્લામિકશબ્દોનાખોટાઅર્થઘટનઅનેખોટીરજૂઆતદ્વારામુસ્લિમોવિરૂદ્ધઆરએસએસનાકેટલાકખોટાપ્રચારનેપણઆગળવધારીરહ્યાછે. સલામેરાજ્યસરકારો, વહીવટીતંત્રઅનેપોલીસનેપરિસ્થિતિનીગંભીરતાસમજવાઅનેકાયદોઅનેવ્યવસ્થાજાળવવાઅનેસમાજમાંઅરાજકતાઅનેસંઘર્ષોઉભીકરવાનાકોમીફાસીવાદીપ્રયાસોનેરોકવામાટેપગલાભરવાવિનંતીકરીછે. ફાસીવાદીદળોનીવ્યૂહરચનાએછેકેઅન્યલોકોમાંડરપેદાકરવો. સમાજમાંસૌહાર્દઅનેશાંતિનોએકમાત્રસધ્ધરરસ્તોએછેકેફાસીવાદીધમકીઓસામેનનમવુંજોઈએઅનેન્યાયઅનેઅધિકારોનામાર્ગેઅડગરહેવુંજોઈએ. તેમણેતમામસમુદાયોનાન્યાયઅનેશાંતિપ્રેમીલોકોનેસાંપ્રદાયિકવિભાજનકરવાનાપ્રયાસોપ્રત્યેસતર્કરહેવાઅનેઆવીતમામફાસીવાદીયોજનાઓનોસંયુક્તરીતેસામનોકરવામાટેઅપીલકરીછે.

(સૌ. : મુસ્લિમમિરર.કોમ)