આકેસમાંઅનેકનિયમોનોભંગથયોછે : સત્યશોધકટીમેકેસનીનિષ્પક્ષતપાસકરવાનીમાગણીકરી

(એજન્સી)                                        તા.ર૪

ઝીશાનમલિકનીઉંમરમાત્ર૧૦વર્ષનીહતીઅનેતેનાશરીરપરઠેરઠેરઘાનાનિશાનહતા. તમામજખમચારથીપાંચદિવસજૂનાહતાજ્યારેતેનેતિહારજેલથીદીનદયાળઉપાધ્યાયહોસ્પિટલલઈજવાયોત્યારેતેનીઆવીહાલતહતીએવુંસત્યશોધકટીમનુંકહેવુંછે.

મીડિયારિપોર્ટસઅનુસારજીશાનમલિકનવેમ્બરથીતિહારજેલમાંબંધહતો. તેનાપરસિગારેટનુંએકપેકેટચોરવાનોઆરોપછે. રાજધાનીદિલ્હીનાપ્રીતવિહારવિસ્તારનીજેજેકોલોનીગુરૂઅંગદનગરનારહેવાસીઝીશાનમલિકનીપ્રીતવિહારપોલીસેધરપકડકરીહતી. તેઆમતોપોતાનાઘરનીનજીકજમોટરમિકેનિકનુંકામકરતોહતો. ઝીશાનનાઘરમાંતેના૪પવર્ષનાપિતાઅને૪૧વર્ષનામાતાઉપરાંતબેભાઈઅનેત્રણબહેનપણછે. ઝીશાનનાબેબહેન-ભાઈવિકલાંગછે. ઝીશાનવિરૂદ્ધ૧૯નવેમ્બરર૦ર૧નારોજસીઆરપીસીનીકલમ૧પ૪હેઠળએફઆઈઆરદાખલકરવામાંઆવીહતી. તેનાપરઆઈસીપીનીકલમ૪પ૭ (ઘરફોડચોરી) અને૩૮૦ (ઘરમાંચોરીકરવી) હેઠળકેસદાખલકરાયોહતો. વિસ્તારમાંરહેતાઅનિલચૌરસિયાનીફરિયાદપરએફઆઈઆરદાખલકરાઈહતી. અનિલચૌરસિયામલિકનાઘરનીનજીકસિગારેટ, પાણીનીબોટલોઅનેસ્નેકસવગેરેનુંવેચાણકરેછે. સત્યશોધકટીમનાધ્યાનપરઆવ્યુંકેકોઈદુકાનમાંથીમાત્રસિગારેટનુંપેકેટચોરવાપરઆઈપીસીકલમ૪પ૭અને૩૮૦જેવીકલમોલગાડવામાંઆવીહતીજેમોટીઘરફોડચોરીમાંલગાવવામાંઆવેછે. આકલમોહેઠળનાગુનામાંજામીનનથીમળતા. ૧૪ફેબ્રુઆરીએજ્યારેઝીશાનમલિકનેદીનદયાળઉપાધ્યાયલાવવામાંઆવ્યોત્યારેતેનુંમોતથઈચૂક્યુંહતું. પોલીસનુંકહેવુંહતુંકેમલિકનુંમોતબીમારીનાકારણેથયુંછે, પરંતુમલિકનાપરિવારનોઆરોપછેકેમલિકનેકસ્ટડીમાંક્રૂરરીતેમારમારવામાંઆવ્યોહતો, તેનાકેટલાયહાડકાંતૂટીગયાહતા, અનેતેનાશરીરપરનિર્દયમારપીટનાકારણેઅસંખ્યજખમોથયાહતા. તેનેકસ્ટડીમાંમૃત્યુનાકિસ્સામાંતરીકેગણવોજોઈએ.

ઝીશાનનામૃતદેહનાપોસ્ટમોર્ટમનાબાદ૧૭ફેબ્રુઆરીએતેનાપરિવારનેસોંપીદેવામાંઆવ્યોહતો. જ્યારેતેનાદફનનીતૈયારીકરવામાંઆવીરહીહતીત્યારેતેનાશરીરપરઈજાનાઅસંખ્યનિશાનો -જખમોજોવામળતાપરિવારેતેનોઅંતિમસંસ્કારકરતાપહેલાંકેટલીકતસવીરપરખેંચીહતી. જનહસ્તક્ષેપનીસત્યશોધકટીમેઆઅંગેજ્યારેપૂછપરછકરીકેકસ્ટડીમાંમોતનાકેસમાંમાનવઅધિકારઆયોગદ્વારાસ્ટાન્ડર્ડઓપરેટિંગપ્રોસિજરનુંપાલનકરાયુંહતુંકેકેમત્યારેટીમેઆસંદર્ભમાંડાયરેક્ટરજનરલઓફપ્રિઝનસર્વિસીઝસંદીપગોયલનેમળીનેજાણકારીમાગીહતીપરંતુગોયલેઆઅંગેજાણકારીનહીંહોવાનોદાવોકર્યોહતો. સંદીપગોયલેટીમનેસેન્ટ્રલજેલ-પનાસુપ્રિટેન્ડેન્ટહુકમચંદનેમળવાકહ્યુંપરંતુહુકમચંદેવાતજકરવાનીનાપાડીદીધીહતી. આથીટીમનાસભ્યોફરીસંદીપગોયલનેમળ્યાઅનેઆવખતેગોયલેજેલનાકાયદાઅધિકારીજોરાવરસિંહનેમળવાકહ્યુંહતું. જોરાવરસિંહેપ્રશ્નોનાજવાબટાળ્યાહતા. જોકેતેમણેએટલુંજણાવ્યુંહતુંકેઝીશાનમલિકડ્રગએડિક્ટહતોઅનેકોઈતબીબીસ્થિતિનાકારણેતેનાબ્લકપ્લેટલેટલઓછાથઈગયાહતાઅનેતેનાકારણેઈન્ટર્નલબ્લિડિંગથયુંઅનેતેનુંમૃત્યુથયુંહતું.

પરંતુજ્યારેજનહસ્તક્ષેપટીમેજણાવ્યુંકેતેમનીસાથેએકટીમસભ્યવિકાસવાજપેયીછેજેઓડોક્ટરછેઅનેઆખબરપડતાજોરાવરસિંહનુંવલણબદલાઈગયુંહતું. તેમણેજણાવ્યુંહતુંકેઆતોહુંમારોઅભિપ્રાયજણાવુંછું, શકયછેકેમોતનુંકારણગમેતેહોઈશકે. ફેક્ટફાઈન્ડિંગટીમનુંકહેવુંછેજેલઅધિકારીઓસાથેનીવાતચીતપરથીતેઓકહીશકેછેકેઝીશાનમલિકનામોતનામામલામાંએકસપ્તાહબાદપણકોઈતપાસશરૂકરવામાંઆવીનથી. સત્યશોધકટીમનાધ્યાનપરઆબાબતમાંઅનેકગેરરીતિઓઆવીછેઅનેમલિકપરટોર્ચરકરવામાંઆવ્યોહતો. ટીમનુંકહેવુંછેકેઆકેસનીનિષ્પક્ષઅનેતટસ્થતપાસથવીજોઈએ. ટીમનુંકહેવુંછેકેઆતપાસમાનવઅધિકારઆયોગનીદેખરેખમાંથવીજોઈએઅનેતપાસથાયત્યાંસુધીજેલઅધિક્ષકનેસસ્પેન્ડકરવાજોઈએ.