(એજન્સી)                                          તા.ર૩

મારાહાથેફ્રેકચરથયુંછે. મારીડોકપરઉઝરડાપડ્યાછે. પાછળથીલાતમારવાનાકારણેમારીપીઠમાંઈજાપહોંચીછે. હુંભયભીતછુંકારણકેઅમેશિક્ષણમાટેલડતઆપીરહ્યાછીએ. આપણાશિક્ષણનેજઆખરેસહનકરવુંપડેછેએવુંદિલ્હીયુનિવર્સિટીઝસ્કૂલઓફલર્નિંગનાબીજાવર્ષનાવિદ્યાર્થીજતીનેજણાવ્યું. જતીનએવાવિદ્યાર્થીઓમાંનોએકછેકેજેમનેસ્કૂલઓફલર્નિંગનાપ્રશાસનેગોંધીરાખ્યાહતાઅનેતેઓજ્યારેપ્રિન્સિપાલનેતેમનીમાગણીઓદર્શાવતુંઆવેદનપત્રસુપરતકરવાજતાહતાત્યારેતેમનાપરહુમલોકરવામાંઆવ્યોહતો.  ૧૮ફેબ્રુઆરીએસ્કૂલઓફલર્નિંગનાક્રાંતિકારીયુવાસંગઠનનાસભ્યોઅનેવિદ્યાર્થીઓએવિરોધદેખાવોયોજ્યાહતા. આવિદ્યાર્થીઓફરજિયાતફિઝિકલપરીક્ષાનીસામેહાઈબ્રિડપરીક્ષામોડ, સાપ્તાહિકવર્ગોનોઆરંભઅનેવિદ્યાર્થીઓનેઅભ્યાસ-સામગ્રીનુંવિતરણઅનેઅન્યમાગણીઓનાસંઘર્ષમાંવિદ્યાર્થીઓસ્કૂલઓફલર્નિંગનાદરવાજેએકત્રથયાહતા. વિદ્યાર્થીઓશાંતિપૂર્ણદેખાવયોજવાસ્કૂલઓફલર્નિંગનાપ્રવેશદ્વારેમોટીસંખ્યામાંઊમટીપડ્યાહતા. જોકેવિરોધકરનારાવિદ્યાર્થીઓએએવોઆક્ષેપકર્યોહતોકેસ્કૂલઓફલર્નિંગનાપ્રશાસકોતેમનાપ્રત્યેશત્રુતાભર્યોઅભિગમદાખવ્યોહતો. અમેવિરોધકરવાઅનેમાગણીઓનુંઆવેદનપત્રસુપરતકરવાદેવામાટેઅંદરપ્રવેશવાદેવાવિનંતીકરીહતીપરંતુતેમણેઅમારીસામેજદરવાજોબંધકરીદીધોહતો. અમેકાંઈલડવાગયાનહોતાપરંતુઅમારીમાગણીનીરજૂઆતકરવાગયાહતા. એવુંવિદ્યાર્થીમાંડવીમિશ્રાએજણાવ્યુંહતું. રસ્તાપરવિરોધઉગ્રબનતાબેવિદ્યાર્થીઓનેપ્રિન્સિપાલનેઆવેદનપત્રસુપરતકરવાદેવામાટેઈમારતમાંપ્રવેશઆપવામાંઆવ્યોહતો. જોકેઆબંનેવિદ્યાર્થીઓએએવોઆક્ષેપકર્યોહતોકેતેઓજેવાઈમારતમાંપ્રવેશ્યાકેતેમનેધક્કેચઢાવવામાંઆવ્યાહતા. અમેજેવાઈમારતમાંપ્રવેશ્યાકેદરવાજાબંધકરીદેવામાંઆવ્યાહતાઅનેરપથી૩૦લોકોનુંએકટોળુંઅમનેઘેરીવળ્યુંહતુંજ્યારેમેંતેમનેમારૂંઓળખપત્રબતાવ્યુંતોતેતેમણેછીનવીલઈનેજપ્તકરીલીધુંહતું. ત્યારબાદતેમણેઅમનેગાળોઆપવાનુંશરૂકર્યુંહતું. મનેતથામારાસાથીનેલાતોઅનેતમાચામારવામાંઆવ્યાહતા. એકકોન્સ્ટેબલઅમારીસાથેહતાતેમછતાંતેમણેઅમારાપરહુમલાકરવાનુંચાલુરાખ્યુંહતું. અમેપ્રિન્સિપાલનાકાર્યાલયમાંગયાત્યારેપણ૩૦માણસોઅમારીસાથેઅંદરપ્રવેશ્યાહતાઅનેટોળાતેમજપ્રિન્સિપાલેઅમનેગાળોભાંડીહતીએવુંવિદ્યાર્થીઅનેકેવાયએસનાસભ્યભીમકુમારેજણાવ્યુંહતું. તેમણેઅમનેસસ્પેન્ડકરવા, નાપાસકરવાઅનેયુનિવર્સિટીમાંથીહકાલપટ્ટીકરવાનીધમકીઆપીહતી. તેઓઅમારાવાળખેંચતાહતા. અમનેલાતોમારતાહતા. આથીઅમેઆવાવાતાવરણમાંથીનાસીજવામાગતાહતા. કોન્સ્ટેબલેસત્તાવાળાઓનેદરવાજાખોલવાજણાવ્યુંહતું, પરંતુતેમણેનાપાડીહતી. આખરેઅમનેદરવાજાપરથીકૂદીનેસ્ફોટકસ્થિતિનાકારણેબહારનાસીજવાનીફરજપડીહતીએવુંજતીનેજણાવ્યુંહતું. જોકેયુનિવર્સિટીતોઅલગદાવોકરેછે. પ્રિન્સિપાલપાંડેપોલીસફરિયાદકરીછેકેકેટલાકઆંદોલનકારીવિદ્યાર્થીઓઈમારતમાંપ્રવેશ્યાહતાઅનેમહિલાસુરક્ષારક્ષકોસાથેગેરવર્તૂણકકરીહતીઅનેસ્ટાફનેગાળોઆપીહતી. જોકેવિદ્યાર્થીઓએતેમનાઆક્ષેપોનેરદિયોઆપ્યોછે.